បើកគណនី       ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ   

 »  ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន  »  ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកស្រី ម៉ារ អមរា ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ជនជាតិ​ខ្មែរ កើត​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ១៩៦៧ និង​បាន​បម្រើការ​នៅ​អេស៊ីលីដា ចាប់​តាំង​ពី​ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៣ ។ លោកស្រី​មាន​មុខ​តំណែង​ជា​អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ និង​ជា​គណៈ​ប្រធាន​នាយិកា​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី លោក​ស្រី​ក៏​ជា​សមាជិកា​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ ទទួល​បន្ទុក​គ្រប់គ្រង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ និង​ប្រតិបតិ្តការ​អាជីវកម្ម​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ធនាគារ ព្រមទាំង​ប្រតិបត្តិ​ផែនការ​អាជីវកម្ម ។ លោកស្រី​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ Implementation & Conversion of IFRS, ជា​សមាជិកា​គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​ទ្រព្យ​សកម្ម​និង​បំណុល, គណៈកម្មាធិការ​ដឹក​នាំ​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​អេឡិចត្រូនិក គណៈកម្មាធិការ​កំណត់​ថ្លៃ​លើ​ផលិតផល​និង​សេវាកម្ម និង​គណៈកម្មាធិការ​ឥណទាន នៃ​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង ។ លោកស្រី​គ្រប់គ្រង​លើ​នាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិជ្ជា​ព័ត៌មាន ការិយាល័យ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ និង​ការិយាល័យ​សន្ដិសុខ​ព័ត៌មានវិទ្យា ។

លោកស្រី​បាន​ទទួល​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម ជំនាញ​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៦ និង​បាន​បញ្ចប់​បរិញ្ញាបត្រ​ពាណិជ្ជសាស្ត្រ ជំនាញ​គ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ ។ ក្រៅ​ពី​នោះ​នៅ​មាន​វគ្គសិក្សា​ជា​ច្រើន ដូចជា Cost of Accounting, Book-Keeping & Accounts, Management Accounting, Financial Accounting & Auditing ជា​ដើម នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ Regent ពី​ឆ្នាំ១៩៩៦ ដល់​ឆ្នាំ១៩៩៨ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៩៨ លោកស្រី​បាន​ទទួល​វិញ្ញាបនបត្រ​ពី Bank Rakyat Indonesia របស់​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ជោគជ័យ​សម្រាប់​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ស្តី​ពី Information Technology of Micro Banking ដែល​រៀបចំ​ដោយ​កម្មវិធី​អ្នក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​អន្តរជាតិ (International Visitor Program) ។ នៅ​ឆ្នាំ២០០៧ លោកស្រី​បាន​ចូលរួម​សន្និសីទ​ថ្នាក់​តំបន់ ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ ។ ពី​ឆ្នាំ២០០៧ ដល់​ឆ្នាំ២០១០ លោកស្រី​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជា​ច្រើន​ស្តីពី​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ដោយ KOICA (Korea International Cooperation Agency) នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ ។ ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៨ លោកស្រី​បាន​ចូលរួម​សន្និសីទ​ការគ្រប់គ្រង​ទ្រព្យ​សកម្ម និងបំណុល នៅ​ប្រទេស​ហូឡង់​លើ​ប្រធានបទ ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ចុង​ក្រោយ (Final Competition) ។ ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ២០០៨ មក លោកស្រី​បាន​ចូលរួម​សិក្ខា​សាលា​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជា​ច្រើន​ស្តី​ពី IFRS និង Basel រៀបចំ​ដោយ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង KICPAA_ACCA និង​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជា​ច្រើន​ទៀត រៀបចំ​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តាល ។

 

លោក ព្រំ វិសុទ្ធ អភិបាល

ជនជាតិ​ខ្មែរ កើត​នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៥ និង​បាន​បម្រើការ​នៅ​អេស៊ីលីដា ចាប់​តាំង​ពី​ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៨ ។ លោក​មាន​តំណែង​ជា​អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបតិ្ត និង​ជា​គណៈប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នីតិកម្ម និង​លេខាធិការ​ក្រុមហ៊ុន លោក​ជា​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ ទទួល​បន្ទុក​គ្រប់គ្រង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ និង​ប្រតិបតិ្តការ​អាជីវកម្ម​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ធនាគារ ក៏ដូចជា​ប្រតិបត្តិ​ផែនការ​នីតិកម្ម ព្រមទាំង​ទំនាក់ទំនង​ជា​មួយ​ភាគទុនិក និង​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។ លោក​ជា​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​សវនកម្ម និង​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​ច្បាប់​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។ លោក​ក៏​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​លទ្ធកម្ម​របស់ធនាគារ, ជា​ប្រធាន​គម្រោង​សាង​សង់​មជ្ឈមណ្ឌល​សុវត្ថិភាព​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ព័ត៌មានវិជ្ជា និងវិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា, ព្រម​ទាំង​ជា​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​ឥណទាន​របស់​ធនាគារ ។ លោក​គ្រប់គ្រង​នាយកដ្ឋាន​នីតិកម្ម, ការិយាល័យ​វិវាទ, ការិយាល័យ​ប្រតិបត្តិ​នីតិកម្ម, និង​ការិយាល័យ​លេខាធិការ​ក្រុមហ៊ុន ។ លោក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ។

តួនាទី​ជា​មួយ​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ ជា ៖ សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា និងជា​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អេស៊ីលីដា ប្រូភើធី អិលធីឌី ។

លោក​ទទួល​បាន​អនុបណ្ឌិត​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម ជំនាញ​ហិរញ្ញវត្ថុ ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt ប្រទេស​អូស្ត្រាលី ។

 

បណ្ឌិត ឡឹង សុភាព អភិបាល

ជន​ជាតិ​ខ្មែរ កើត​នៅ​ខែ​មីនា ឆ្នាំ១៩៦៧ លោក​បណ្ឌិត​ទទួល​បាន​មហា​បរិញ្ញា (ថ្នាក់​បណ្ឌិត) គ្រប់​គ្រង​ធុរកិច្ច​ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ PRESTON របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ នៅ​ឆ្នាំ២០១២ ។ បណ្ឌិត ឡឹង សុភាព បាន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី តាំង​ពី​ឆ្នាំ១៩៩៧ ។ ក្នុង​មុខ​តំណែង​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អភិវឌ្ឍន៍​ផលិតផល លោក​បណ្ឌិត​ទទួល​បន្ទុក​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ និង​កែ​លម្អ​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម​ដែល​មាន​ស្រាប់ និង​បង្កើត​ថ្មី​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ។ បន្ថែម​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត លោក​បណ្ឌិត​គឺ​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​អេឡិចត្រូនិក ដែល​ទទួល​បន្ទុក​លើ​ការអភិវឌ្ឍ ប័ណ្ណ​អេស៊ីលីដា អេស៊ីលីដា​អ៊ីនធឺណែត អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់ចិត្ត (ToanChet) និង​ផលិតផល​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) ។ លោក​បណ្ឌិត​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​របស់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី នៅ​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ។


អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00002713

អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧ / ៧២៣ ៣៨៨, ០១៥ ៧២៣ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
វេបសាយ: www.acledasecurities.com.kh

ផែនទី​ទំព័រ
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់
ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក
​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ២៦
​អ្នក​ទស្សនាថ្ងៃនេះ: ១.៤៦១
​អ្នក​ទស្សនាពីម្សិល: ១.៦៥២