បើកគណនី
ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ

 »  ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន  »  ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកស្រី ម៉ារ អមរា ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ជនជាតិ​ខ្មែរ កើត​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ១៩៦៧ និង​បាន​បម្រើការ​នៅ​អេស៊ីលីដា ចាប់​តាំង​ពី​ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៣ ។ លោកស្រី​មាន​មុខ​តំណែង​ជា​អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ និង​ជា​គណៈ​ប្រធាន​នាយិកា​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី លោក​ស្រី​ក៏​ជា​សមាជិកា​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ ទទួល​បន្ទុក​គ្រប់គ្រង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ និង​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ធនាគារ ព្រមទាំង​ប្រតិបត្តិ​ផែនការ​អាជីវកម្ម ។ លោកស្រី​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ Implementation & Conversion of IFRS, ជា​សមាជិកា​គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​ទ្រព្យ​សកម្ម​និង​បំណុល, គណៈកម្មាធិការ​ដឹក​នាំ​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​អេឡិចត្រូនិក គណៈកម្មាធិការ​កំណត់​ថ្លៃ​លើ​ផលិតផល​និង​សេវាកម្ម និង​គណៈកម្មាធិការ​ឥណទាន នៃ​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង ។ លោកស្រី​គ្រប់គ្រង​លើ​នាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិជ្ជា​ព័ត៌មាន ការិយាល័យ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ និង​ការិយាល័យ​សន្ដិសុខ​ព័ត៌មានវិទ្យា ។

លោកស្រី​បាន​ទទួល​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម ជំនាញ​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៦ និង​បាន​បញ្ចប់​បរិញ្ញាបត្រ​ពាណិជ្ជសាស្ត្រ ជំនាញ​គ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ ។ ក្រៅ​ពី​នោះ​នៅ​មាន​វគ្គសិក្សា​ជា​ច្រើន ដូចជា Cost of Accounting, Book-Keeping & Accounts, Management Accounting, Financial Accounting & Auditing ជា​ដើម នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ Regent ពី​ឆ្នាំ១៩៩៦ ដល់​ឆ្នាំ១៩៩៨ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៩៨ លោកស្រី​បាន​ទទួល​វិញ្ញាបនបត្រ​ពី Bank Rakyat Indonesia របស់​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ជោគជ័យ​សម្រាប់​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ស្តី​ពី Information Technology of Micro Banking ដែល​រៀបចំ​ដោយ​កម្មវិធី​អ្នក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​អន្តរជាតិ (International Visitor Program) ។ នៅ​ឆ្នាំ២០០៧ លោកស្រី​បាន​ចូលរួម​សន្និសីទ​ថ្នាក់​តំបន់ ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ ។ ពី​ឆ្នាំ២០០៧ ដល់​ឆ្នាំ២០១០ លោកស្រី​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជា​ច្រើន​ស្តីពី​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ដោយ KOICA (Korea International Cooperation Agency) នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ ។ ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៨ លោកស្រី​បាន​ចូលរួម​សន្និសីទ​ការគ្រប់គ្រង​ទ្រព្យ​សកម្ម និងបំណុល នៅ​ប្រទេស​ហូឡង់​លើ​ប្រធានបទ ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ចុង​ក្រោយ (Final Competition) ។ ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ២០០៨ មក លោកស្រី​បាន​ចូលរួម​សិក្ខា​សាលា​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជា​ច្រើន​ស្តី​ពី IFRS និង Basel រៀបចំ​ដោយ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង KICPAA_ACCA និង​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជា​ច្រើន​ទៀត រៀបចំ​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តាល ។

 

លោក ព្រំ វិសុទ្ធ អភិបាល

ជនជាតិ​ខ្មែរ កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៥ ។ លោក​ទទួល​បាន​អនុបណ្ឌិត​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម ជំនាញ​ហិរញ្ញវត្ថុ ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ Charles Sturt ប្រទេស​អូស្ត្រាលី ។ លោក​បាន​បម្រើការ​នៅ​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ចាប់​តាំង​ពី​ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៨ ក្នុង​មុខ​តំណែង​ជា​គណនេយ្យករ បន្ទាប់​មក​ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឥណទាន បន្ទាប់​មក​ទៀត​ជា​នាយក​សាខា ក្រោយ​មក​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​កិច្ចការ​ច្បាប់​និង​លេខា​ធិការ​ក្រុមហ៊ុន ក្រោយ​មក​ទៀត​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នីតិកម្ម​និង​លេខា​ធិការ​ក្រុមហ៊ុន និង​តំណែង​ចុង​ក្រោយ​ជា​អនុ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ និង​ជា​គណៈ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នីតិកម្ម និង​លេខា​ធិការ​ក្រុមហ៊ុន ។ ការ​ទទួល​ខុស​ផ្សេងៗ​ទៀត​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ លោក​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា និង​អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល អេស៊ីលីដា ប្រូភើធី អិលធីឌី ។ លោក​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា អគ្គនាយក អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ។

 

បណ្ឌិត ឡឹង សុភាព អភិបាល

ជន​ជាតិ​ខ្មែរ កើត​នៅ​ខែ​មីនា ឆ្នាំ១៩៦៧ លោក​បណ្ឌិត​ទទួល​បាន​មហា​បរិញ្ញា (ថ្នាក់​បណ្ឌិត) គ្រប់​គ្រង​ធុរកិច្ច​ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ PRESTON របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ នៅ​ឆ្នាំ២០១២ ។ បណ្ឌិត ឡឹង សុភាព បាន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី តាំង​ពី​ឆ្នាំ១៩៩៧ ។ ក្នុង​មុខ​តំណែង​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អភិវឌ្ឍន៍​ផលិតផល លោក​បណ្ឌិត​ទទួល​បន្ទុក​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ និង​កែ​លម្អ​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម​ដែល​មាន​ស្រាប់ និង​បង្កើត​ថ្មី​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ។ បន្ថែម​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត លោក​បណ្ឌិត​គឺ​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​អេឡិចត្រូនិក ដែល​ទទួល​បន្ទុក​លើ​ការអភិវឌ្ឍ ប័ណ្ណ​អេស៊ីលីដា អេស៊ីលីដា​អ៊ីនធឺណែត អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់ចិត្ត (ToanChet) និង​ផលិតផល​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) ។ លោក​បណ្ឌិត​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​របស់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី នៅ​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២០៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៣.១២៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.០១៥