បើកគណនី       ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ   

 »  ក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ  »  PPSEZ  »  របាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នំា២០១៧ របស់​ ភីភីអេសភី

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នំា២០១៧ របស់​ ភីភីអេសភី

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ក្នុង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នំា២០១៧ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ៥.៨៦១.៤៧០ ពាន់​រៀល ថយ​ជាង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នំា២០១៦ ចំនួន ៦.៨៤៨.៥៣៨ ពាន់​រៀល ស្មើ​នឹង ៥៣,៨៨% និង​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្នុង​ការិយបរិច្ឆេទ​សរុប​ចំនួន ១១៥.៨៧៣ ពាន់​រៀល ថយ​ចុះ​ចំនួន ៣.១៩១.៤៦១ ពាន់​រៀល​ស្មើ​នឹង ៩៦,៥% បើ​ធៀប​នឹង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នំា២០១៦។ នា​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នំា២០១៧ នេះ​ដែរ ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប​របស់​ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មាន​ចំនួន ២២៤.០៧៤.៤៩២ ពាន់​រៀល ថយ​ចុះ​ចំនួន ២.៦៣៥.៣៥៨ ពាន់​រៀល ស្មើ​នឹង ១,១៦% និង​មូលធន​សរុប​មាន​ចំនួន ១៤៦.៨៦៧.៩៨៩ ពាន់​រៀល កើន​ចំនួន ៥៥៨.១២២ ពាន់​រៀល ស្មើ​នឹង ០,៣៨%។

សូចនករ​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  1. អនុបាត​ចរន្ត: ៥,៤៥ ដង
  2. អនុបាត​ចរន្ត​លឿន: ២,២២ដង
  3. អនុបាត​ចំណេញ​ធៀប​នឹង​ទ្រព្យ​សកម្ម: ០,០៥%
  4. អនុបាត​ចំណេញ​ធៀប​នឹង​មូលធន: ០,០៨%
  5. អនុបាត​គំលាត​ចំណេញ​ដុល: ៧០,៧៨%
  6. អនុបាត​គំលាត​ចំណេញ​ភាព: ១,៩៨%
  7. ចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ឯកតា​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ: ២ រៀល

សូម​អាន​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ ដូច​មាន​ក្នុង​ឯកសារ​យោង


« ក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00002713

អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧ / ៧២៣ ៣៨៨, ០១៥ ៧២៣ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
វេបសាយ: www.acledasecurities.com.kh

ផែនទី​ទំព័រ
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់
ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក
​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ១៥
​អ្នក​ទស្សនាថ្ងៃនេះ: ១.៤៤៥
​អ្នក​ទស្សនាពីម្សិល: ១.៦៥២