អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

homenavigate_nextក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជីnavigate_nextក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិnavigate_nextGTInavigate_nextរបាយការណ៏​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៥ របស់​ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន

របាយការណ៏​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៥ របស់​ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន

ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

សម្រាប់​ដំណាច់​ការិយបរិច្ឆេទ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៥ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នំា២០១៥ ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ៥៩.០២៦.៩៧៩.០០០រៀល ចំណេញ​មុន​បង់​ពន្ធ​ចំនួន ៣.១៦៤.៥០០.០០០រៀល និង​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​បង់​ពន្ធ​មាន​ចំនួន ២.៥២០.៥៨៦.០០០រៀល។ នា​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ​ដែរ ទ្រព្យសកម្ម​សរុប​របស់​ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន មាន​ចំនួន ៣០៤.៨៦៤.៥៨១.០០០រៀល។

សូចនករ​សំខាន់ៗ​ប្រចំា​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៥ មាន​ដូចខាង​ក្រោម៖

  1. ចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ឯកតា​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ: ៦៣,០១ រៀល
  2. អនុបាត​ចំណេញ​ធៀប​នឹង​មូលធន: ០,៩៧ %
  3. អនុបាត​ចំណេញ​ធៀប​នឹង​ទ្រព្យសកម្ម: ០,៨៣ %
  4. អនុបាត​ចរន្ត: ៥,៧១ ដង
  5. អនុបាត​ចរន្តលឿន: ៥,០១ ដង
  6. អនុបាត​ជុំ​បង្វិល​ទ្រព្យសកម្ម: ០.១៩ ដង
  7. អនុបាត​បំណុល​ធៀប​នឹង​មូលធន: ១៧,៨៤ %
  8. អនុបាត​គំលាត​ចំណេញ​ដុល: ១៥,០០ %
  9. អនុបាត​គំលាត​ចំណេញភាព: ៤,២៧ %

សូម​អាន​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៥ ដូច​មាន​ក្នុងឯកសារ​យោង

arrow_back ថយក្រោម
ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៦១២    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.២៩៦