អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

homenavigate_nextក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជីnavigate_nextក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ​បំណុលnavigate_nextHKLnavigate_nextរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាស របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត

របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាស របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត

ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត សម្រេចបានប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធចំនួន ៣២.១១៧.៨៦៣ ពាន់រៀល កើនឡើងចំនួន ១១.៩៥៣.៧៣៨ ពាន់រៀល សើ្មនឹង ៥៩,៣% និងចំណូលសរុបមានចំនួន ១៤២.៦៩៤.៣៥៤ពាន់រៀល កើនឡើងចំនួន ៣៣.៧១៩.២៩៧ពាន់រៀល សើ្មនឹង ៣០,៩% ធៀបនឹងរយៈពេល៦ខែឆ្នាំមុន។

នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត មានចំនួន៤.៣១៥.៨៥៤.១៧០ពាន់រៀល កើនឡើងចំនួន៥៩៨.៨៨៨.៤១៥ពាន់រៀល សើ្មនឹង ១៦,១% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ បំណុលសរុប មានចំនួន ៣.៥៨៩.៦៨៦.៥៨៤ពាន់រៀល កើនឡើងចំនួន ៥៤០.៦៩០.៦៣៩ពាន់រៀល សើ្មនឹង១៧,៧% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ មូលធនរបស់ភាគទុនិកសរុប មានចំនួន ៧២៦.១៦៧.៥៨៦ពាន់រៀល កើនឡើងចំនួន៥៨.១៩៧.៧៧៦ពាន់រៀល សើ្មនឹង ៨,៧% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

សូមអានរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ២០១៩។

arrow_back ថយក្រោម
ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.២៧៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៨៦