អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី  »  ក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ  »  PPSEZ  »  របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី (ភីភីអេសភី)

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៦ របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី (ភីភីអេសភី)

ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៦ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មានចំណូលសរុបចំនួន ៨,៩៥១,១៦៧ ពាន់រៀល ថយជាងត្រីមាសទី៣ ចំនួន ២,៤០៦,៤១៩ ពាន់រៀល ស្មើនឹង ២១,១៩ % និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ៨៤២,៨៣៦ ពាន់រៀល ថយចុះ ចំនួន ៣,០៨៤,០៤២ ពាន់រៀលស្មើនឹង ៧៨,៥៣%បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៦។ សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៦ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មានចំណូលសរុបចំនួន ៣៨,១៩០,៤៥២ ពាន់រៀល ថយចុះ ចំនួន ២៨,១៣៩,៩៤២ ពាន់រៀល ស្មើនឹង ៤២,៤២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នំា២០១៥ និងចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធ មានចំនួន ៥,៨៣៦,១៧៨ ពាន់រៀល