អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

homenavigate_nextក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជីnavigate_nextក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិnavigate_nextរទសភnavigate_nextរបាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី៤ ឆ្នាំ​២០១២ របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី៤ ឆ្នាំ​២០១២ របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ

ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ

  • លេខកូដ​ស្តង់ដារ ៖ KH1000010004
  • និមិត្ត​សញ្ញា ៖ រទសភ

សេចក្តី​លម្អិត

សម្រាប់​ដំណាច់​ការិយបរិច្ឆេទ ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១២ រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ៣៧.៤១៧.៩៣៤.០០០ រៀល កើន​លើស ត្រីមាស​ទី៤ ឆ្នាំ២០១១ ចំនួន ២៨,៥២% និង​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​បង់​ពន្ធ ៨.៩៨៦.៥៣៤.០០០ រៀល ថយ​ចុះ ចំនួន ១,៧៧% ប្រៀប​ធៀប​នឹង​ត្រីមាស​ទី៤ ឆ្នាំ២០១១ ។ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ នេះ​ដែរ ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប​មាន​ចំនួន ៩៩៩.៦៨១.២៣០.០០០ រៀល កើន​លើស ឆ្នាំ២០១១ ចំនួន ១៥,៥៤% និង​មូលធន​ភាគហ៊ុន​មាន​ចំនួន ៥៤១.២២៧.២៨២.០០០ រៀល កើន​លើស ឆ្នាំ២០១១ ចំនួន ១៦,៣៩% ។

សូចនករ​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ដំណាច់​ការិយបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១២ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

  1. អនុបាត​ចរន្ត ៖ ៤,១៣ដង
  2. អនុបាត​ចរន្ត​លឿន ៖ ៣,១៣ដង
  3. ផល​ចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ឯកតា​ទ្រព្យ​សកម្ម ៖ ៣,៦៩%
  4. ផលចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ឯកតា​មូលធន ៖ ៥,៥១%
  5. អនុបាត​ជុំ​បង្វិល​ទ្រព្យ​សកម្ម ៖ ០,១៤ដង
  6. ថ្លៃ​ដើម​មធ្យម ៖ ៩៦៣,៤៥ រៀល/ម
  7. ថ្លៃ​ដើម​ផលិត​មធ្យម ៖ ២៦៩,៩៩ រៀល/ម
  8. សន្ទស្សន៍​និយោជិត​ធៀប​អតិថិជន ៖ ២,៥៨នាក់/១០០០ អតិថិជន

សម្រាប់​ទិសដៅ​ត្រីមាស​បន្ទាប់ រ.ទ.ស.ភ. រំពឹង​ថា​នឹង​ទទួល​បាន​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​បង់ពន្ធ មិន​តិច​ជាង ៩.៦៥២ លាន​រៀល ដូច​ដែល​បាន​អនុម័ត​ដោយ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង​ក្រសួង អាណាព្យាបាល​ទាំង​ពីរ ។

សូម​អាន​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី៤ ឆ្នាំ២០១២ ទាំង​ស្រុង ។


« ក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ
ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ២០៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៨៥៧