»  ព័ត៌មាន  »  ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ

ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ

 • ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ផ្តល់​អាជ្ញា​បណ្ណ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​គម្រោង​វិនិយោគ​រួម
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ទទួល​ស្គាល់​ភ្នាក់ងារ​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​វិធាន​ប្រតិបត្តិការ​រក្សា​ទុក​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​វិធាន​ប្រតិបត្តិការ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ របស់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស់​ស្តីពី ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​វិធាន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ​បំណុល របស់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​វិធាន​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយភាព​មូលបត្រ របស់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា
  ភាសាខ្មែរ
 • អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី ការលើក​ទឹកចិត្ត​ពន្ធដារ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ
 • គោលការណ៍​ណែនាំ ស្តីពី​ការបែងចែក​ភាគលាភ​ដល់​ភាគហ៊ុនិក សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស​សាធារណៈ​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​ជា​សាធារណៈ
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី ការ​បង្កើត​បញ្ជរ​តែ​មួយ​លើ​ការងារ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម
  ភាសាខ្មែរ
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​របស់​គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា ចុះ​ថ្ងៃ​ទី០៤ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
  ភាសាខ្មែរ
 • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង រំលឹក​អំពី​ការ​ប្រើប្រាស់​វិក្កយបត្រ របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី ការប្រមូល​ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តី​ពី ការកំណត់​កម្រៃ​សេវា​សម្រាប់​ការ​ផ្តល់​លេខ​អត្តសញ្ញាណ​វិនិយោគិន នៅ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ
 • គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តី​ពី នីតិវិធី​នៃ​ការ​ទូទាត់​សាច់​ប្រាក់​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ
 • គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តី​ពី ការ​ធ្វើ​ប៊ុកបៀលឌីង និង​ការ​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ
  ភាសាខ្មែរ
 • គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តីពី យន្តការ​នៃ​ការ​បោះ​ផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ​ជា​សាធារណៈ​លើក​ដំបូង
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី ក្រមសីលធម៌​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ និង​ភ្នាក់ងារ​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​វិធាន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​វិធាន​ប្រតិបត្តិការ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​វិធាន​ប្រតិបត្តិការ​ផាត់​ទាត់​និង​ទូទាត់​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​វិធាន​សមាជិកភាព
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ស្តង់ដារ​របាយការណ៍​ទាក់ទង​នឹង​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​ជា​សាធារណៈ
  ភាសាខ្មែរ
 • ទម្រង់​ឯកសារ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន សម្រាប់​ការ​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ​ជា​សាធារណៈ
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រកាស​ស្តីពី​អភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម សម្រាប់​សហគ្រាស​សាធារណៈ បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​ជា​សាធារណៈ
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​វាយ​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ
 • ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ទទួល​ស្គាល់​ភ្នាក់ងារ​បញ្ជិការ​មូលបត្រ ភ្នាក់ងារ​ចុះ​បញ្ជី​ផ្ទេរ​មូលបត្រ និង​ភ្នាក់ងារ​ទូទាត់​ជំនួស
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ទទួល​ស្គាល់​​ភ្នាក់​ងារ​ទូទាត់​សាច់ប្រាក់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រកាស​ស្តីពី ការ​ទទួល​ស្គាល់​​ក្រុមហ៊ុន​គណនេយ្យ​ជំនាញ​ផ្តល់ សេវាកម្ម​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រកាស​ស្តីពី ខ្លឹមសារ​គោល​នៃ​វិធាន​ប្រតិបត្តិការ​របស់​​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់ និង​ទួទាត់​មូលបត្រ និង​សេវា​រក្សាទុក​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​បច្ចេកទេស​សម្រាប់​​សិក្សា​ពី គោល​នយោបាយ លើក​ទឹកចិត្ត​ផែ្នក​ពន្ធដា ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៏​វិស័យ​មូលបត្រ​នៅ​កម្ពុជា
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការផ្តល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ និង​ភ្នាក់ងារ​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការផ្តល់​ការអនុញ្ញាត​ធ្វើ​ជា​ប្រតិបត្តិករ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ប្រតិបត្តិករ​ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ និង​ទូទាត់​មូលបត្រ និង​ប្រតិបត្តិករ​រក្សាទុក​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រកាស​ស្តីពី​អភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​ជា​សាធារណៈ
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រកាស​ស្តីពី​ការបោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ​ជា​សាធារណៈ
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តីពី​ការបោះផ្សាយ និង​​ការជួញដូរ​មូលបត្រ​មហាជន
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៃ​គណៈកម្មការ​មូលបត្រ
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • ច្បាប់​ស្តីពី​ការបោះផ្សាយ និង​ការជួញដូរ​មូលបត្រ​មហាជន
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
 • ច្បាប់​ស្តីពី​មូលបត្រ​រដ្ឋ
  ភាសាខ្មែរ   ភាសាអង់គ្លេស
ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.១៥៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៤៦២