អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន  »  ព័ត៌មាន​មូលបត្រ​ថ្មីៗ  »  របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្រោយ​សវនកម្ម របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្រោយ​សវនកម្ម របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា

របាយការណ៍​លទ្ធផល

របាយការណ៍​លទ្ធផល​រួម សម្រាប់​ដំណាច់​ឆ្នាំ ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

  ២០១២ ២០១១
  ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល
មិន​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម
ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល
មិន​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម
ចំណូល​ការប្រាក់ ១៩៩.០២៤.៩៩៨ ៧៩៥.១០៤.៨៦៧ ១៥១.៤៤១.៣៨៤ ៦១១.៦៧១.៧៤៩
ចំណាយ​ការប្រាក់ (៤៣.៦០១.៣៤៧) (១៧៤.១៨៧.៣៨១) (៣០.៤៥៨.៩៦៨) (១២៣.០២៣.៧៧១)
ចំណូលការប្រាក់​សុទ្ធ ១៥៥.៤២៣.៦៥១ ៦២០.៩១៧.៤៨៦ ១២០.៩៨២.៤១៦ ៤៨៨.៦៤៧.៩៧៨
សំវិធានធន​ឥណទាន​បាត់បង់ (៥.៣៦០.៣៦៥) (២១.៤១៤.៦៥៨) (៤.២២៤.៦០២) (១៧.០៦៣.១៦៨)
ចំណូល​ការ​ប្រាក់​សុទ្ធ​បន្ទាប់​ពី​កាត់កង​សំវិធានធន​ឥណទាន​បាត់បង់ ១៥០.០៦៣.២៨៦ ៥៩៩.៥០២.៨២៨ ១១៦.៧៥៧.៨១៤ ៤៧១.៥៨៤.៨១០
ចំណូល​កម្រៃ​និង​ជើងសារ ២៥.៥៧៦.៧៤០ ១០២.១៧៩.០៧៦ ២៣.២៦៣.៣៩៦ ៩៣.៩៦០.៨៥៦
ចំណាយ​កម្រៃ​និង​ជើងសារ (៣៨៥.៣១៩) (១.៥៣៩.៣៤៩) (៤៤៦.៥៣៨) (១.៨០៣.៥៦៧)
ចំណូលកម្រៃ​និង​ជើងសារ​សុទ្ធ ២៥.១៩១.៤២១ ១០០.៦៣៩.៧២៧ ២២.៨១៦.៨៥៨ ៩២.១៥៧.២៨៩
ចំណូលផ្សេងៗ ១.៩៤៤.៥៨០ ៧.៧៦៨.៥៩៧ ៥.២២៦.៨៤៨ ២១.១១១.២៣៩
ចំណាយ​បុគ្គលិក (៦១.៥៥៨.២៣០) (២៤៥.៩២៥.១២៩) (៥០.៩៨៣.៧៤៧) (២០៥.៩២៣.៣៥៤)
ចំណាយ​រដ្ឋបាល​និង​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ (២៦.១៦៥.៧៨៤) (១០៤.៥៣២.៣០៧) (២២.៨០២.៧៥៨) (៩២.១០០.៣៣៩)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សកម្ម​រូបី (៦.០២៣.៧៦៩) (២៤.០៦៤.៩៥៧) (៦.៩០៤.៤៨៦) (២៧.៨៨៧.២១៩)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី (១.៥៩០.០២៧) (៦.៣៥២.១៥៨) (១.៤៩៤.២២៣) (៦.០៣៥.១៦៦)
  (៩៣.៣៩៣.២៣០) (៣៧៣.១០៥.៩៥៤) (៧៦.៩៥៨.៣៦៦) (៣១០.៨៣៤.៨៣៩)
ចំណេញ​មុន​បង់​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ ៨១.៨៦១.៤៧៧ ៣២៧.០៣៦.៦០១ ៦២.៦១៦.៣០៦ ២៥២.៩០៧.២៦០
ចំណាយ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ (១៥.៩៤៩.៤៥៧) (៦៣.៧១៨.០៨១) (១២.៥៦១.៣៩៨) (៥០.៧៣៥.៤៨៧)
ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្នុង​ឆ្នាំ ៦៥.៩១២.០២០ ២៦៣.៣១៨.៥២០ ៥០.០៥៤.៩០៨ ២០២.១៧១.៧៧៣
ត្រូវ​បែងចែក​ជូន ៖
ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ ៦៥.០០២.៥៥០  ២៥៩.៦៨៥.១៨៧  ៤៩.៥៩៨.៩៧៨ ២០០.៣៣០.២៧២
អប្បភាគភាគកម្ម ៩០៩.៤៧០  ៣.៦៣៣.៣៣៣  ៤៥៥.៩៣០ ១.៨៤១.៥០១
  ៦៥.៩១២.០២០ ២៦៣.៣១៨.៥២០ ៥០.០៥៤.៩០៨ ២០២.១៧១.៧៧៣

តារាង​តុល្យការ

តារាង​តុល្យការ​រួម គិតត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

  ២០១២ ២០១១
  ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល
មិន​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម
ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល
មិន​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម
ទ្រព្យ​សកម្ម
សាច់​ប្រាក់​ក្នុង​ដៃ ១៤៨.៧៣៣.៩២០ ៥៩៤.១៩២.០១០ ១២២.៦១០.៨៤១ ៤៩៥.២២៥.១៨៧
សមតុល្យ​នៅ​ធនាគារ​កណ្តាល ៣៨១.៥២០.២៤៥ ១.៥២៤.១៧៣.៣៧៩ ២៤០.១៨៦.៤២១ ៩៧០.១១២.៩៥៤
សមតុល្យ​នៅ​ធនាគារ​ផ្សេងៗ ៩៩.២២១.៩៩៨ ៣៩៦.៣៩១.៨៨២ ៩២.៥០០.២៩៨ ៣៧៣.៦០៨.៧០៤
ឥណទាន​និង​បុរេ​ប្រទាន​អតិថិជន ១.២៩៤.៧៨៨.៩៥៥ ៥.១៧២.៦៨១.៨៧៥ ១.០២៣.៩២៣.៩៤៤ ៤.១៣៥.៦២៨.៨០៩
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ ២១.៨៦៦.៩៤៨ ៨៧.៣៥៨.៤៥៧ ១៥.៦៨៥.៤៧៦ ៦៣.៣៥៣.៦៣៨
ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់​តាមច្បាប់ ២៥០.៣១៣ ១.០០០.០០០ ២៤៧.៥៨៦ ១.០០០.០០០
វិនិយោគ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ - - - -
ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​បរិក្ខារ ១៩.១៨៤.៩៣០ ៧៦.៦៤៣.៧៩៥ ១៥.៩២៣.៣៨០ ៦៤.៣១៤.៥៣២
ទ្រព្យសកម្មអរូបី ១០.៦០២.០៧៥ ៤២.៣៥៥.២៩០ ៦.១៣៥.៦១៤ ២៤.៧៨១.៧៤៥
ពន្ធពន្យារ​ទ្រព្យសកម្ម ៦.៣១០.០៣៧ ២៥.២០៨.៥៩៨ ៤.១១៥.២៦៨ ១៦.៦២១.៥៦៧
ការ​វិនិយោគ​ផ្សេងៗ ២៦៣.៥២៩ ១.០៥២.៧៩៨  ៥.៥៤៤.០៨៣  ២២.៣៩២.៥៥១
  ១.៩៨២.៧៤២.៩៥០ ៧.៩២១.០៥៨.០៨៤ ១.៥២៦.៨៧២.៩១១ ៦.១៦៧.០៣៩.៦៨៧
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ​ផ្សេងៗ ៨២.៤២៥.៥៧៦ ៣២៩.២៩០.១៧៦ ៤៨.៥៣០.២៣៨ ១៩៦.០១៣.៦៣១
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ១.៤២៤.៧៨២.២៧៤ ៥.៦៩២.០០៥.១៨៥ ១.១២៦.៤៣៥.៥២១ ៤.៥៤៩.៦៧៣.០៦៩
បំណុល​ផ្សេងៗ ៤៣.៨៩៨.៥៨៥ ១៧៥.៣៧៤.៨៤៦ ២៨.០៨៤.២៤០ ១១៣.៤៣២.២៤៥
ប្រាក់កម្ចី ៥៨.៥៤៩.១៤៥ ២៣៣.៩០៣.៨៣៤ ៣៤.៣១៦.៧៦៦ ១៣៨.៦០៥.៤១៨
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ ៦៥.២០៧.៤៦៨ ២៦០.៥០៣.៨៣៥ ៦៦.០៧៥.២១១ ២៦៦.៨៧៧.៧៧៧
សំវិធានធន​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ ១៦.១៩៦.៧៣៤ ៦៤.៧០៥.៩៥២ ១២.៥៥៥.៣៦១ ៥០.៧១១.១០៣
អត្ថប្រយោជន៍​បុគ្គលិក ២៥.០៥៩.០២១ ១០០.១១០.៧៨៩ ២០.១៨១.២៥៧ ៨១.៥១២.០៩៧
  ១.៧១៦.១១៨.៨០៣ ៦.៨៥៥.៨៩៤.៦១៧ ១.៣៣៦.១៧៨.៥៩៤ ៥.៣៩៦.៨២៥.៣៤០
មូលធន
ដើមទុន ១១៣.១៦៩.៥៦០ ៤៥២.១១២.៣៩២ ៧៨.៣៧២.៥០០ ៣១៦.៥៤៦.៥២៨
ទុនបម្រុង​ទូទៅ ៧៣.៩៩០.០៩០ ២៩៥.៥៩០.៤១០ ៤៨.៨៥៤.២៤៦ ១៩៧.៣២២.៣០០
ទុន​បម្រុង​សម្រាប់​ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ ៣១៥.៤២៣ ១.២៦០.១១៥ ៣០៨.៣០៨ ១.២៤៥.២៥៦
ចំណេញរក្សាទុក ៦៤.៦៦៨.៦២៤  ២៥៨.៣៥១.១៥៣  ៤៩.៥៩៨.៩៧៨ ២០០.៣៣០.២៧២
  ២៥២.១៤៣.៦៩៧  ១.០០៧.៣១៤.០៧០  ១៧៧.១៣៤.០៣២ ៧១៥.៤៤៤.៣៥៦
អប្បភាគភាគកម្ម​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ ១៤.៤៨០.៤៥០  ៥៧.៨៤៩.៣៩៧  ១៣.៥៦០.២៨៥ ៥៤.៧៦៩.៩៩១
  ២៦៦.៦២៤.១៤៧ ១.០៦៥.១៦៣.៤៦៧ ១៩០.៦៩៤.៣១៧ ៧៧០.២១៤.៣៤៧
  ១.៩៨២.៧៤២.៩៥០ ៧.៩២១.០៥៨.០៨៤ ១.៥២៦.៨៧២.៩១១ ៦.១៦៧.០៣៩.៦៨៧
« ព័ត៌មាន​មូលបត្រ​ថ្មីៗ
ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ២០៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.១១៤