អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន  »  ព័ត៌មាន​មូលបត្រ​ថ្មីៗ  »  របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំត្រីមាស​ទី២ ឆ្នាំ​២០១៣...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំត្រីមាស​ទី២ ឆ្នាំ​២០១៣ របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍​លទ្ធផល​ដាច់​ដោយ​ឡែក (មិន​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម)

សម្រាប់​​ខែ​មេសា ដល់ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៣

  សរុប (ត្រីមាស​ទី១​+ទី២)
ដុល្លារ​អាមេរិក
ត្រីមាស​ទី​២
ដុល្លារ​អាមេរិក
ចំណូលការប្រាក់ ១០៨.២៩០.០៥២ ៥៥.៧២៦.០៤៧
ចំណាយការប្រាក់ (២៤.៤៤០.៨៤៤) (១២.៩៨២.៥៩១)
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ ៨៣.៨៤៩.២០៩ ៤២.៧៤៣.៤៥៦
សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ (២.៧៧៣.០៩៣) (១.១៤៣.៩៩៤)
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបន្ទាប់ពីកាត់កង សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ ៨១.០៧៦.១១៥ ៤១.៥៩៩.៤៦១
ចំណូលកម្រៃនិងជើងសារ ១២.៦៧៤.៥២៨ ៦.២៣៧.៥៤០
ចំណាយកម្រៃនិងជើងសារ (២៨៥.៧៧៨) (១៦៩.៤៥៨)
ចំណូលកម្រៃនិងជើងសារសុទ្ធ ១២.៣៨៨.៧៥០ ៦.០៦៨.០៨២
ចំណូលផ្សេងៗ ២.៥៦៧.៣១៩ ១.៧៣៥.៨២៦
ចំណាយបុគ្គលិក (៣២.៣៧២.៤១៤) (១៦.៨០៣.៩៤៧)
ចំណាយរដ្ឋបាលនិងចំណាយប្រតិបត្តិការ (១២.៨៣១.៨៦៧) (៧.១២៨.០៨៦)
ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មរូបី (២.៨៦៧.៨៣៨) (១.៥៤៧.៣៥១)
ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី (១.០២៧.៥៥០) (៥៧៣.៧៨៣)
  (៤៦.៥៣២.៣៥១) (២៤.៣១៧.៣៤១)
ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ៤៦.៩៣២.៥១៥ ២៣.៣៥០.២០៣
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (៩.៣៨៦.៥០៣) (៤.៦៧០.០៤១)
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ ៣៧.៥៤៦.០១២ ១៨.៦៨០.១៦២

តារាង​តុល្យការ​ដាច់​ដោយ​ឡែក (មិន​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម)

នា​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៣

  ត្រីមាស​ទី​២
ដុល្លារ​អាមេរិក
ទ្រព្យ​សកម្ម  
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ ១១៥.៥៤៥.៨៤៤
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល ៤២១.៩២៧.៤២៦
សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ ១៥៥.៨១១.៣៣៧
ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន ១.៣៨៨.១៧១.០៣៥
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ ២១.១០៣.៧៥៥
វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ២១.៩៣៤.៧៤៩
ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ ៣៧.០៧៨.៨៧៩
ទ្រព្យសកម្មអរូបី ៩.៦៩៧.៧៨៩
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម ៧.៩៨០.៩៦៤
ការវិនិយោគផ្សេងៗ ១៥៣.៥២៩
សរុប​ទ្រព្យ​សកម្ម ២.១៧៩.៤០៥.៣០៥
បំណុល  
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ ១២៦.៦៦៨.៦៦៥
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ១.៤៦៤.៧៤១.៣១៤
បំណុល​ផ្សេងៗ (*) ៦០.៣០៩.២៩៤
ប្រាក់កម្ចី ៧០.១១២.៩៩៩
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ ១១១.០៧៥.០៨០
សំវិធានធនពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ៨.២៨២.៣៥៨
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក ៨.២៤៦.៣៧៣
សរុប​បំណុល ១.៨៤៩.៤៣៦.០៨៤
មូលធន  
ដើមទុន ១៨៥.៦៧១.៨៥៧
ទុនបម្រុងទូទៅ ១០៦.៧៥១.៣៥៣
ចំណេញរក្សាទុក ៣៧.៥៤៦.០១២
សរុបមូលធន ៣២៩.៩៦៩.២២២
សរុបបំណុល និងមូលធន ២.១៧៩.៤០៥.៣០៥

សំគាល់ ៖ (*) បំណុល​ផ្សេងៗ​រួមបញ្ចូល​សំវិធាន​ធន​ទូទៅ​លើ​ឥណទាន ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៧១    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.១១៤