អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

home navigate_next ព័ត៌មាន navigate_next ព័ត៌មាន​មូលបត្រ​ថ្មីៗ navigate_next សេចក្តី​ប្រកាស់​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ការ​បង់​ពន្ធ តាម​រយៈ​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា

សេចក្តី​ប្រកាស់​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ការ​បង់​ពន្ធ តាម​រយៈ​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា

ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

ដោយ​យោង​តាម​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគ​យល់​គ្នា​រវាង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជា​មួយ​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ចុះ​ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពី​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ចំណូល-ចំណាយ​ថវិកា​រដ្ឋ​អនុវត្ត​ទូទាំង​ប្រទេស និង​យោង​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង លេខៈ១០៤៣ អពដ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពី​បែបបទ​នៃ​ការបង់​ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់​ប្រភេទ​នៅ​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដូច្នេះ​អតិថិជន និង​សាធារណជន​ដែល​ជាប់​ពន្ធ​អាច​មក​បង់​ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់​ប្រភេទ ពន្ធ​អចលនទ្រព្យ និង​ប្រាក់​ទោស​ទណ្ឌ​នៅ​តាម​គ្រប់​សាខា​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដែល​នៅ​ជិត​លោកអ្នក​បំផុត​ទូទាំង​រាជធានី-ខេត្ត-ក្រុង-ស្រុក ចំនួន ២៥១ សាខា ដែល​មាន​ឈ្មោះ និង​លេខ​គណនី ដូចមាន​តារាង​ភ្ជាប់​ជូន​ខាង​ក្រោម ៖


ទីតាំង លេខ​គណនី ឈ្មោះ​គណនី
១. រាជធានី​ភ្នំពេញ 0001-01635978-1-8 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​ធំ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
0001-01622601-1-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​ធំ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
0001-01648493-1-3 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/នាយកដ្ឋាន​ច្បាប់វិវាទ និង​ស្ថិតិ (ប្រថាប់ត្រា និង​ដី​ទំនេរ​មិន​ប្រើប្រាស់)
0001-01635640-1-6 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/នាយកដ្ឋាន​ច្បាប់ វិវាទ និង​ស្ថិតិ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
២. ខណ្ឌសែនសុខ 3484-01620022-2-2 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌសែនសុខ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
3484-01619333-3-3 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌសែនសុខ (អចលនទ្រព្យ)
3484-01619898-1-8 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌសែនសុខ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
៣. ខណ្ឌឫស្សីកែវ 2300-01673813-1-6 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌឫស្សីកែវ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
2300-01673825-1-6 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌឫស្សីកែវ (អចលនទ្រព្យ)
2300-01673547-1-6 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌឫស្សីកែវ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
៤. ខណ្ឌមានជ័យ 2800-01715567-6-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌមានជ័យ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
2800-01715566-6-6 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌមានជ័យ (អចលនទ្រព្យ)
2800-01715568-6-8 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌមានជ័យ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
៥. ខណ្ឌ​ពោធិ៍សែនជ័យ 2200-01652989-1-9 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
2200-01652427-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ (អចលនទ្រព្យ)
2200-01651989-1-9 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
៦. ខណ្ឌទួលគោក 3600-01699547-1-5 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌទួលគោក (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
3600-01699555-1-5 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌទួលគោក (អចលនទ្រព្យ)
3600-01699969-1-9 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌទួលគោក (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
៧. ខណ្ឌដូនពេញ 1800-01679981-2-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌដូនពេញ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
1800-01679981-1-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌដូនពេញ (អចលនទ្រព្យ)
1800-01679981-3-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌដូនពេញ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
៨. ខណ្ឌដង្កោ 3437-01611557-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌដង្កោ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
3437-01611967-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌដង្កោ (អចលនទ្រព្យ)
3437-01610785-1-5 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌដង្កោ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
៩. ខណ្ឌចំការមន 2900-01677788-1-8 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌចំការមន (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
2900-01677777-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌចំការមន (អចលនទ្រព្យ)
2900-01655555-1-5 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌចំការមន (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
១០. ខណ្ឌ ៧ មករា 0900-01675555-1-5 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌ ៧ មករា (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
0900-01676666-1-6 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌ ៧ មករា (អចលនទ្រព្យ)
0900-01673333-1-3 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខណ្ឌ ៧ មករា (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
១១. ខេត្តឧត្តរមានជ័យ 3300-01648513-1-6 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
3300-01647652-1-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (អចលនទ្រព្យ)
3300-01648614-1-5 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
១២. ខេត្តស្វាយរៀង 1300-01685481-1-3 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តស្វាយរៀង (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
1300-01686068-1-4 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តស្វាយរៀង (អចលនទ្រព្យ)
1300-01685934-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារខេត្តស្វាយរៀង (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
១៣. ខេត្តស្ទឹងត្រែង 1900-01687006-1-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
1900-01687009-1-2 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង (អចលនទ្រព្យ)
1900-01687012-1-3 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
១៤. ខេត្តសៀមរាម 3451-01669495-1-6 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តសៀមរាម (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
3451-01670809-1-8 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តសៀមរាម (អចលនទ្រព្យ)
3451-01670717-1-0 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តសៀមរាម (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
១៥. ខេត្តរតនគិរី 2600-01701775-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តរតនគិរី (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
2600-01701033-1-8 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តរតនគិរី (អចលនទ្រព្យ)
2600-01701429-1-4 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តរតនគិរី (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
១៦. ខេត្តមណ្ឌលគិរី 3000-01597652-1-8 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
3000-01597212-1-4 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី (អចលនទ្រព្យ)
3000-01597458-1-4 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
១៧. ខេត្តព្រះវិហារ 3200-01686274-1-4 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តព្រះវិហារ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
3200-01686268-1-8 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តព្រះវិហារ (អចលនទ្រព្យ)
3200-01686271-1-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តព្រះវិហារ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
១៨. ខេត្តព្រៃវែង 1400-01589214-1-2 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តព្រៃវែង (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
1400-01589074-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តព្រៃវែង (អចលនទ្រព្យ)
1400-01589186-1-4 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តព្រៃវែង (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
១៩. ខេត្តពោធិ៍សាត់ 0400-01686484-1-4 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តពោធិ៍សាត់ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
0400-01686370-1-0 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារខេត្តពោធិ៍សាត់ (អចលនទ្រព្យ)
0400-01721645-1-5 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តពោធិ៍សាត់ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
២០. ខេត្តបាត់ដំបង 3476-01699211-2-2 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តបាត់ដំបង (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
3476-01699611-1-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តបាត់ដំបង (អចលនទ្រព្យ)
3476-01699811-3-3 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តបាត់ដំបង (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
២១. ខេត្តប៉ៃលិន 2700-01676754-1-4 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តប៉ៃលិន (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
2700-01676461-1-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តប៉ៃលិន (អចលនទ្រព្យ)
2700-01677013-1-3 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តប៉ៃលិន (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
២២. ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ 0200-01663299-1-6 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
0200-01663294-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (អចលនទ្រព្យ)
0200-01663288-1-0 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
២៣. ខេត្តតាកែវ 0800-01672023-1-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តតាកែវ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
0800-01672620-1-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តតាកែវ (អចលនទ្រព្យ)
0800-01672456-1-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តតាកែវ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
២៤. ខេត្តកំពត 0700-01620454-1-5 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពត (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
0700-01621841-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពត (អចលនទ្រព្យ)
0700-01621006-1-6 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពត (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
២៥. ខេត្តកំពង់ស្ពឺ 0500-01691111-1-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
0500-01693333-3-3 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (អចលនទ្រព្យ)
0500-01694444-4-4 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
២៦. ខេត្តព្រះសីហនុ 0600-01673924-1-4 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តព្រះសីហនុ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
0600-01676339-1-9 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តព្រះសីហនុ (អចលនទ្រព្យ)
0600-01677270-1-0 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តព្រះសីហនុ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
២៧. ខេត្តកំពង់ធំ 1100-01661533-3-3 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពង់ធំ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
1100-01661436-3-6 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពង់ធំ (អចលនទ្រព្យ)
1100-01661499-9-9 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពង់ធំ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
២៨. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង 1200-01640189-1-3 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
1200-01641286-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (អចលនទ្រព្យ)
1200-01641044-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
២៩. ខេត្តកំពង់ចាម 1000-01618855-1-5 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពង់ចាម (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
1000-01618866-1-6 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពង់ចាម (អចលនទ្រព្យ)
1000-01618877-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកំពង់ចាម (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
៣០. ខេត្តក្រចេះ 1600-01635499-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តក្រចេះ (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
1600-01635309-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តក្រចេះ (អចលនទ្រព្យ)
1600-01634347-1-3 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តក្រចេះ (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
៣១. ខេត្តកោះកុង 1700-01653338-1-5 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកោះកុង (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
1700-01652650-1-9 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកោះកុង (អចលនទ្រព្យ)
1700-01653055-1-7 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកោះកុង (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
៣២. ខេត្តកែប 3803-01653283-1-0 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកែប (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
3803-01653466-1-3 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកែប (អចលនទ្រព្យ)
3803-01652520-1-0 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកែប (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)
៣៣. ខេត្តកណ្តាល 2400-01628490-1-8 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកណ្តាល (ប្រាក់​ពន្ធ-អាករ​គ្រប់ប្រភេទ)
2400-01629639-1-1 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកណ្តាល (អចលនទ្រព្យ)
2400-01629749-1-2 អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ/សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្តកណ្តាល (ប្រាក់​ទោសទណ្ឌ)

ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​មក ៖

 • មន្រ្តី​តំណាង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
  • លោក សែម សាខន អនុប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ច្បាប់ វិវាទ និង​ស្ថិតិ
   ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦១២ ១២០
   អ៊ីម៉េល: sem.sakhan@yahoo.com
  • លោក នួន ថេរី អនុប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា
   ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៩៧៦ ៨៧៧
   អ៊ីម៉េល: dit@tax.gov.com
  • លោក ហ៊ល ធីរិត អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​ស្ថិតិ និង​ប្រថាប់ត្រា
   ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៤៣៥ ១៥២
   អ៊ីម៉េល: las_gdt@yahoo.com
 • មន្រ្តីតំណាង​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
  • លោក លី ថៃ នាយកប្រតិបត្ដិ​ប្រតិបត្ដិការ
   ទូរស័ព្ទៈ ០១៥ ៩០០ ១៧៧
   អ៊ីម៉េល: lythay@acledabank.com.kh
  • លោក សុខ សុវត្ថឌី នាយកប្រតិបត្ដិរង​ប្រតិបត្ដិការ
   ទូរស័ព្ទៈ ០១៥ ៩០០ ១៧៨
   អ៊ីម៉េល: sovady@acledabank.com.kh
  • លោក នេត ពិសិដ្ឋ នាយកប្រតិបត្ដិរង​ប្រតិបត្ដិការ
   ទូរស័ព្ទៈ ០១៥ ៧០០ ១១១
   អ៊ីម៉េល: net.piseth@acledabank.com.kh
  • ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន (បម្រើ ២៤ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ និង ៧ថ្ងៃ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍)
   ទូរស័ព្ទៈ ០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
   អ៊ីម៉េល: inquiry@acledabank.com.kh
ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៣៥១    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៨៦