អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន  »  ព័ត៌មាន​មូលបត្រ​ថ្មីៗ  »  របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្រោយ​សវនកម្ម​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្រោយ​សវនកម្ម​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

របាយការណ៍​លទ្ធផល​រួម​ចន្លោះ​ពេល

សម្រាប់​ការិយបរិច្ឆេទ​ពី​ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ដល់​ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

  ការិយបរិច្ឆេទ
ពី​ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥
ដល់​ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥
ដុល្លារ​អាមេរិក
ការិយបរិច្ឆេទ
ពី​ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤
ដល់​ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤
ដុល្លារ​អាមេរិក
ចំណូល​ពី​ការប្រាក់ ១៦៨.៨៣២.៨៨៤ ១៣០.៩២៨.២៩៧
ចំណាយ​លើ​ការប្រាក់ (៤៥.០៥៩.៤១២) (៣៣.៩៦៦.៦៨៨)
ចំណូល​ពីការប្រាក់​សុទ្ធ ១២៣.៧៧៣.៤៧២ ៩៦.៩៦១.៦០៩
សំវិធានធន​លើ​ឥណទាន​បាត់បង់ (៥.១៩៣.៦៩៤) (៣.១០៨.៨៤៤)
ចំណូល​ការ​ប្រាក់​សុទ្ធ​បន្ទាប់​ពី​កាត់កង​សំវិធានធន​ឥណទាន​បាត់បង់ ១១៨.៥៧៩.៧៧៨ ៩៣.៨៥២.៧៦៥
ចំណូល​កម្រៃ និង​ជើងសារ ១៩.៣២៩.៨៨៣ ១៤.៧៧១.០៥៤
ចំណាយ​កម្រៃ និង​ជើងសារ (៦៨៧.៥១៣) (៣៤១.៥៣៤)
ចំណូលកម្រៃ​និង​ជើងសារ​សុទ្ធ ១៨.៦៤២.៣៧០ ១៤.៤២៩.៥២០
ចំណូលផ្សេងៗ ៣.៤៨៨.៨៤៤ ២.៨២៤.៣០៦
ចំណាយ​បុគ្គលិក (៤៩.៩២៦.១២៦) (៤១.៥៣៥.៧៦១)
ចំណាយ​ទូទៅ និង​ចំណាយ​រដ្ឋបាល (១៧.៧៩៧​.៣៩២) (១៧.១៧៤.៤៦៦)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បរិក្ខារ (៧.៥៤១.១៧៦) (៥.៨០០.៩១៧)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី (១.៤៣៥.៧២៦) (១.២៥១.៧៣៣)
  (៧៣.២១១.៥៧៦) (៦២.៩៣៨.៥៧១)
ប្រាក់​ចំណេញ​មុន​បង់​ពន្ធ ៦៤.០១០.៥៧២ ៤៥.៣៤៣.​៧១៤
ចំណាយ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ (១៣.៣៥២.៦៨៥) (៩.១៧៩.៤៩៩)
ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​សម្រាប់​ការិយបរិច្ឆេទ ៥០.៦៥៧.៨៨៧ ៣៦.១៦៤.២១៥
ត្រូវ​បែងចែក​ជូន ៖
ភាគទុនិករបស់ធនាគារ ៥០.៥៤៧.៤៣២ ៣៦.២១៥.៥០១
ភាគកម្ម​អប្បភាគ ១១០.៤៥៥ (៥១.២៨៦)
  ៥០.៦៥៧.៨៨៧ ៣៦.១៦៤.២១៥

តារាងតុល្យការរួមចន្លោះពេល

គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

  គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥
ដុល្លារ​អាមេរិក
គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
ដុល្លារ​អាមេរិក
ទ្រព្យ​​សកម្ម
សាច់​ប្រាក់​​ក្នុង​​ដៃ ២២២.៩៥០.៥៧៩ ២០៥.៩៤៧.០០៦
សមតុល្យ​​នៅ​​ធនាគារ​​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ៧៩៨.៩៣០.២៥៧ ៦០២.៥៦៦.០១៦
សមតុល្យ​​នៅ​​ធនាគារ​​ផ្សេងៗ ១៥០.១៨៩.៩៥៦ ១៤០.៦៣៦.៩៩៨
ឥណទាន​​និង​​បុរេ​​ប្រទាន​ ២.៣០៥.១២៤.១៦៨ ២.០៤៣.៦៨៧.៩១៩
ទ្រព្យ​សកម្ម​ផ្សេងៗ ៣៥.០៥៩.២៨៧ ៣១.៥៩០.៤០៤
ប្រាក់​បញ្ញើ​តម្កល់​​តាម​ច្បាប់ ២៤៤.០២១ ២៤៥.៣៩៩
ទ្រព្យ និង​​បរិក្ខារ ១០៨.៦២៨.៣៤៥ ៩៥.៧៣៦.៨៩០
ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី ១១.០០២.៣៤៩ ១០.២១៣.៥៤៧
ពន្ធ​ពន្យារ​​ទ្រព្យ​សកម្ម ១០.៨៨៧.២៨០ ៨.៧៩៤.៥០៧
ការ​​វិនិយោគ​​ផ្សេងៗ ១៥៣.៥២៩ ៣៥៣.៥២៩
ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប ៣.៦៤៣.១៦៩.៧៧១ ៣.១៣៩.៧៧២.២១៥
បំណុល
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ​ ៣៥០.៥១៩.៦៧៥ ២៦៦.៥១៧.៦២០
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​អតិថិជន ២.២៨៦.១៩៣.១៦៣ ២.០០៣.៣៧២.៩១១
បំណុល​​ផ្សេងៗ ៦៤.៨៧៤.៥២២ ៥៥.៦១៩.៧៩៧
ប្រាក់​កម្ចី ៣១១.០១៥.៣៥៣ ២១៥.១៣៧.១៥៥
បំណុល​បន្ទាប់​បន្សំ ១០៣.៥០០.០០០ ១១៨.៥០០.០០០
សំវិធានធន​​សម្រាប់​ពន្ធ​​លើ​​ប្រាក់​​ចំណេញ ១៣.៨៣១.៩១០ ២១.៥៥៨.៩៣៥
អត្ថប្រយោជន៍​​បុគ្គលិក ២២.១៥១.៥៧៨ ១៧.៩១៧.១៤១
បំណុល​សរុប ៣.១៥២.០៨៦.២០១ ២.៦៩៨.៦២៣.៥៥៩
មូលធន
ដើមទុន ២៦៥.​៧២៦.០៥០ ២២៥.៥៣៥.៦០៥
ទុន​បម្រុង​​ទូទៅ ១៨៦.១៨៨.៦៣១ ១៤៦.០០៩.៨៤៨
ទុន​​បម្រុង​​សម្រាប់​​ការ​ប្តូរ​រូបិយប័ណ្ណ (៨៤៧.៦៤៧) (៤១៦.០៤៤)
ទុន​​បម្រុង​​ផ្សេងៗ (១៤.១៣២.០០៧) (១៤.១៣២.០០៧)
ចំណេញ​រក្សា​ទុក ៥០.៥៤៧.៤៣២ ៨០.៣៦៩.២២៨
  ៤៨៧.៤៨២.៤៥៩ ៤៣៧.៣៦៦.៦៣០
ភាគកម្ម​អប្បភាគ​​នៃ​​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ ៣.៦០១.១១១ ៣.៧៨២.០២៦
មូលធន​សរុប ៤៩១.០៨៣.៥៧០ ៤៤១.១៤៨.៦៥៦
បំណុល និង​មូលធន​សរុប ៣.៦៤៣.១៦៩.៧៧១ ៣.១៣៩.៧៧២.២១៥

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៦០    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.១១៤