អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៤ វិច្ឆិកា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៧៥០ ២.៧៥០ ០,០០ ២០.៤៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ៤៧៨ ១.៣១៤.៥០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៤/១១/២០១៩ ២.៧៥០ ៤៧៨ ១.៣១៤.៥០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៨/១១/២០១៩ ២.៧៥០ ១.៨៤៨ ៥.០៨៧.០០០ ២.៧៥០ ២.៧៦០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៧/១១/២០១៩ ២.៧៥០ ២០ ៦៦១ ១.៨១៩.៣០០ ២.៧៦០ ២.៧៦០ ២.៧៤០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៦/១១/២០១៩ ២.៧៧០ ១០ ១.៦០៤ ៤.៤១៨.១៤០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៥០ ១៩៩.០៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
០៥/១១/២០១៩ ២.៧៦០ ២០ ៤.៣០៣ ១១.៩៣៩.៦៨០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៥០ ១៩៨.៣៧៥ ៧១.៨៧៥.០០០
០៤/១១/២០១៩ ២.៧៨០ ៧៣៧ ២.០៤១.០៣០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៥០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
០១/១១/២០១៩ ២.៧៨០ ២.៣០៤ ៦.៤០៥.០០០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៥០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
៣១/១០/២០១៩ ២.៧៨០ ២០ ៨៧២ ២.៤២៤.១២០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៦០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
៣០/១០/២០១៩ ២.៨០០ ១០ ៦២៧ ១.៧៥១.៣៣០ ២.៨០០ ២.៨០០ ២.៧៨០ ២០១.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២៨/១០/២០១៩ ២.៧៩០ ១០ ២.៨៨៨ ៨.០៥២.១៤០ ២.៨០០ ២.៨០០ ២.៧៦០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
២៥/១០/២០១៩ ២.៨០០ ៤០ ១១.៨១៧ ៣២.៨៧៤.៨១០ ២.៧៨០ ២.៨០០ ២.៧៨០ ២០១.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២៤/១០/២០១៩ ២.៧៦០ ១០ ២.៤១៧ ៦.៦៩៥.០៩០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៦០ ១៩៨.៣៧៥ ៧១.៨៧៥.០០០
២២/១០/២០១៩ ២.៧៧០ ១៦៤ ៤៥៤.២៨០ ២.៧៧០ ២.៧៧០ ២.៧៧០ ១៩៩.០៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
២១/១០/២០១៩ ២.៧៧០ ១០ ១.៩៩០ ៥.៥២៦.៩៥០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៧០ ១៩៩.០៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
១៨/១០/២០១៩ ២.៧៨០ ២០៩ ៥៧៩.០៣០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៦០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៧/១០/២០១៩ ២.៧៨០ ៥៤០ ១.៤៩៥.០០០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៥០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៦/១០/២០១៩ ២.៧៨០ ៤០ ១១.០៧១ ៣០.៩៧៩.៤២០ ២.៧៨០ ២.៨០០ ២.៧៦០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៤/១០/២០១៩ ២.៨២០ ៧០ ៨.៨៦៤ ២៤.៣៧៦.១៤០ ២.៧៥០ ២.៨២០ ២.៧៥០ ២០២.៦៨៨ ៧១.៨៧៥.០០០
១១/១០/២០១៩ ២.៧៥០ ៥០០ ១.៣៧៥.០០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
១០/១០/២០១៩ ២.៧៥០ ១០ ៧.៧៤០ ២១.២៨៤.០០០ ២.៧៤០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ២២៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.២៣១