អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

home navigate_next ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន navigate_next ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២១ កញ្ញា ២០២០  ម៉ោង១៥:០០:០០) 

PAS
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១៤.៣២០ ១៤.០០០ ៣២០ ២,២៣ ១៤.៣០០ ១៤.៣២០ ១៤.០០០ ១០.៥១៦ ១៤៧.៤៨២.៨៦០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២១/០៩/២០២០ ១៤.០០០ ៣២០ ១០.៥១៦ ១៤៧.៤៨២.៨៦០ ១៤.៣០០ ១៤.៣២០ ១៤.០០០ ១.២០០.៨០៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៥/០៩/២០២០ ១៤.៣២០ ២២០ ១.៩៦២ ២៧.៦៤១.៦០០ ១៤.០០០ ១៤.៤០០ ១៤.០០០ ១.២២៨.២៥៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៤/០៩/២០២០ ១៤.១០០ ១៤០ ២.១៧៤ ៣០.៨០៨.១៤០ ១៤.៦០០ ១៤.៦០០ ១៤.១០០ ១.២០៩.៣៨៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១១/០៩/២០២០ ១៤.២៤០ ៤០ ១.៧៥០ ២៤.៨៤៣.២៦០ ១៤.៤០០ ១៤.៤០០ ១៤.១២០ ១.២២១.៣៩៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១០/០៩/២០២០ ១៤.២០០ ៣០០ ៥.០២៩ ៧១.៥៧៩.៣៨០ ១៤.២០០ ១៤.៥៨០ ១៤.២០០ ១.២១៧.៩៦២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៩/០៩/២០២០ ១៤.៥០០ ១៤០ ៧៥១ ១០.៨៦៧.៨២០ ១៤.៣៨០ ១៤.៦០០ ១៤.៣៤០ ១.២៤៣.៦៩៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៨/០៩/២០២០ ១៤.៣៦០ ២៤០ ២.២១១ ៣១.៤៦៦.១០០ ១៤.២០០ ១៤.៣៦០ ១៤.២០០ ១.២៣១.៦៨៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៧/០៩/២០២០ ១៤.១២០ ៤៨០ ៣.៧២៨ ៥៣.០៧៤.៨០០ ១៤.៦០០ ១៤.៦០០ ១៤.១២០ ១.២១១.១០០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៤/០៩/២០២០ ១៤.៦០០ ១០០ ៦៤២ ៩.២៨៤.៤៤០ ១៤.៧២០ ១៤.៧២០ ១៤.៤០០ ១.២៥២.២៧១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៣/០៩/២០២០ ១៤.៧០០ ២០០ ២១ ៣០៨.៧០០ ១៤.៧០០ ១៤.៧០០ ១៤.៧០០ ១.២៦០.៨៤៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០២/០៩/២០២០ ១៤.៥០០ ៣.៧៤០ ៥៣.៣៩៨.៤៤០ ១៤.២០០ ១៤.៧០០ ១៤.២០០ ១.២៤៣.៦៩៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០១/០៩/២០២០ ១៤.៥០០ ១.៣៤៨ ១៩.៦៦៤.៣២០ ១៤.២២០ ១៤.៦៨០ ១៤.២២០ ១.២៤៣.៦៩៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣១/០៨/២០២០ ១៤.៥០០ ១២០ ៣.១៦៧ ៤៥.២៩៦.៧៦០ ១៤.៧២០ ១៤.៧២០ ១៣.៥០០ ១.២៤៣.៦៩៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៨/០៨/២០២០ ១៤.៦២០ ១៦០ ២.៤៥១ ៣៥.៩២៥.៨៤០ ១៤.៧៨០ ១៤.៧៨០ ១៤.៦២០ ១.២៥៣.៩៨៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៧/០៨/២០២០ ១៤.៧៨០ ១.៨១៩ ២៦.៨៧៦.២២០ ១៤.៧០០ ១៤.៨០០ ១៤.៧០០ ១.២៦៧.៧១០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៦/០៨/២០២០ ១៤.៧៨០ ១០០ ២៣៨ ៣.៤៩៨.៦៨០ ១៤.៧០០ ១៤.៧៨០ ១៤.៧០០ ១.២៦៧.៧១០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៥/០៨/២០២០ ១៤.៦៨០ ១៦០ ៥.០០២ ៧៣.៤១១.៤៨០ ១៤.៨០០ ១៤.៨៤០ ១៤.៦០០ ១.២៥៩.១៣២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៤/០៨/២០២០ ១៤.៨៤០ ១៤០ ៧៨១ ១១.៤៨៣.៣៦០ ១៤.៧០០ ១៤.៨៤០ ១៤.៧០០ ១.២៧២.៨៥៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៤/០៨/២០២០ ១៤.៧០០ ១០០ ៦.២៤០ ៩១.៣៣៧.២០០ ១៤.២២០ ១៤.៧០០ ១៤.២២០ ១.២៦០.៨៤៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៣/០៨/២០២០ ១៤.៨០០ ១៨០ ៦.៧៥០ ៩៨.៩៩៦.២៨០ ១៤.៦២០ ១៤.៨២០ ១៤.៦០០ ១.២៦៩.៤២៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៧១៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.០៧៣