បើកគណនី       ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ   

 »  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៨ កញ្ញា ២០១៧  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

GTI
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៤.០០០ ៤.០០០ ០,០០ ៤.០០០ ៤.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៨/០៩/២០១៧ ៤.០០០ ៤.០០០ ៤.០០០ ១៦០.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៥/០៩/២០១៧ ៤.០០០ ៤.០០០ ៤.០០០ ១៦០.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៤/០៩/២០១៧ ៤.០០០ ៤.០០០ ៤.០០០ ១៦០.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៣/០៩/២០១៧ ៤.០០០ ១៦០ ៣.០០០ ១១.៣៦០.០០០ ៣.៦៨០ ៤.០០០ ៣.៦៨០ ១៦០.០០០ ៤០.០០០.០០០
១២/០៩/២០១៧ ៣.៨៤០ ៣.៨៤០ ៣.៨៤០ ១៥៣.៦០០ ៤០.០០០.០០០
១១/០៩/២០១៧ ៣.៨៤០ ១៦០ ១៩០ ៧២៩.៦០០ ៣.៨៤០ ៣.៨៤០ ៣.៨៤០ ១៥៣.៦០០ ៤០.០០០.០០០
០៨/០៩/២០១៧ ៤.០០០ ៤.០០០ ៤.០០០ ១៦០.០០០ ៤០.០០០.០០០
០៧/០៩/២០១៧ ៤.០០០ ៤.០០០ ៤.០០០ ១៦០.០០០ ៤០.០០០.០០០
០៦/០៩/២០១៧ ៤.០០០ ១០ ៤១៩ ១.៦៧៦.០០០ ៤.០០០ ៤.០០០ ៤.០០០ ១៦០.០០០ ៤០.០០០.០០០
០៥/០៩/២០១៧ ៣.៩៩០ ៩០ ១១.៦៥០ ៤៦.៤៨៣.៥០០ ៣.៩៩០ ៣.៩៩០ ៣.៩៩០ ១៥៩.៦០០ ៤០.០០០.០០០
០៤/០៩/២០១៧ ៣.៩០០ ៣.៩០០ ៣.៩០០ ១៥៦.០០០ ៤០.០០០.០០០
០១/០៩/២០១៧ ៣.៩០០ ៧៥០ ២.៩២៥.០០០ ៣.៩០០ ៣.៩០០ ៣.៩០០ ១៥៦.០០០ ៤០.០០០.០០០
៣១/០៨/២០១៧ ៣.៩០០ ៣.៩០០ ៣.៩០០ ១៥៦.០០០ ៤០.០០០.០០០
៣០/០៨/២០១៧ ៣.៩០០ ១៨០ ២៧.៨៦០ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ៣.៩០០ ១៥៦.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៩/០៨/២០១៧ ៤.០៨០ (SQ) ១២០ ៤.០៨០ ៤.០៨០ ១៦៣.២០០ ៤០.០០០.០០០
២៨/០៨/២០១៧ ៤.២០០ ១២០ ៥.២៤៦ ២២.០៣៣.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៥/០៨/២០១៧ ៤.០៨០ ៥២០ ២.១២១.៦០០ ៤.០៨០ ៤.០៨០ ៤.០៨០ ១៦៣.២០០ ៤០.០០០.០០០
២៤/០៨/២០១៧ ៤.០៨០ ៤.០៨០ ៤.០៨០ ១៦៣.២០០ ៤០.០០០.០០០
២៣/០៨/២០១៧ ៤.០៨០ ៤.០៨០ ៤.០៨០ ១៦៣.២០០ ៤០.០០០.០០០
២២/០៨/២០១៧ ៤.០៨០ ៤.០៨០ ៤.០៨០ ១៦៣.២០០ ៤០.០០០.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។


អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00002713

អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧ / ៧២៣ ៣៨៨, ០១៥ ៧២៣ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
វេបសាយ: www.acledasecurities.com.kh

ផែនទី​ទំព័រ
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់
ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក
​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ៤០
​អ្នក​ទស្សនាថ្ងៃនេះ: ១.៤៨៩
​អ្នក​ទស្សនាពីម្សិល: ១.៦៥២