»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៧ សីហា ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPAP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៥.៤៨០ ៥.៤៨០ ០,០០ ៥.៤៨០ ៥.៤៨០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៧/០៨/២០១៨ ៥.៤៨០ ៥.៤៨០ ៥.៤៨០ ១១៣.៣៥០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៦/០៨/២០១៨ ៥.៤៨០ ២៥០ ១.៣៧០.០០០ ៥.៤៨០ ៥.៤៨០ ៥.៤៨០ ១១៣.៣៥០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៥/០៨/២០១៨ ៥.៤៨០ ៥.៤៨០ ៥.៤៨០ ១១៣.៣៥០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៤/០៨/២០១៨ ៥.៤៨០ ៥.៤៨០ ៥.៤៨០ ១១៣.៣៥០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៣/០៨/២០១៨ ៥.៤៨០ ៥.៤៨០ ៥.៤៨០ ១១៣.៣៥០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១០/០៨/២០១៨ ៥.៤៨០ (SQ) ២០ ៥.៤៨០ ៥.៤៨០ ១១៣.៣៥០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៩/០៨/២០១៨ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៨/០៨/២០១៨ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៧/០៨/២០១៨ ៥.៥០០ ៣០០ ១.៦៥០.០០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៦/០៨/២០១៨ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៣/០៨/២០១៨ ៥.៥០០ ៦៥០ ៣.៥៧៥.០០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០២/០៨/២០១៨ ៥.៥០០ ១០ ៥៥.០០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០១/០៨/២០១៨ ៥.៥០០ ១០០ ៥០០ ២.៧៥០.០០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
៣១/០៧/២០១៨ ៥.៤០០ ១៤០ ៣០៣ ១.៦៣៦.២០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៧/០៧/២០១៨ ៥.២៦០ ៥.២៦០ ៥.២៦០ ១០៨.៨០០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៦/០៧/២០១៨ ៥.២៦០ ១២០ ១.៦៦០ ៨.៦៨៤.៨០០ ៥.៣៨០ ៥.៣៨០ ៥.២០០ ១០៨.៨០០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៥/០៧/២០១៨ ៥.៣៨០ (SQ) ២០ ៥.៣៨០ ៥.៣៨០ ១១១.២៨២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៤/០៧/២០១៨ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៣/០៧/២០១៨ ៥.៤០០ ៣០០ ១០០ ៥៤០.០០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២០/០៧/២០១៨ ៥.១០០ ១០០ ១.៤៤១ ៧.៣៦១.១០០ ៥.២០០ ៥.២០០ ៥.១០០ ១០៥.៤៩០ ២០.៦៨៤.៣៦៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៤៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៦៥២    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.០៧៧