បើកគណនី
ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ

 »  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២១ មិថុនា ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

GTI
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៤.២០០ ៤.២០០ ០,០០ ៤.២០០ ៤.២០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២១/០៦/២០១៨ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
២០/០៦/២០១៨ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៩/០៦/២០១៨ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៥/០៦/២០១៨ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៤/០៦/២០១៨ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៣/០៦/២០១៨ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១២/០៦/២០១៨ ៤.២០០ ២០ ៥៤១ ២.២៧២.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១១/០៦/២០១៨ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ១៦៧.២០០ ៤០.០០០.០០០
០៨/០៦/២០១៨ ៤.១៨០ ៥០០ ២.០៩០.០០០ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ១៦៧.២០០ ៤០.០០០.០០០
០៧/០៦/២០១៨ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ១៦៧.២០០ ៤០.០០០.០០០
០៦/០៦/២០១៨ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ១៦៧.២០០ ៤០.០០០.០០០
០៥/០៦/២០១៨ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ១៦៧.២០០ ៤០.០០០.០០០
០៤/០៦/២០១៨ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ១៦៧.២០០ ៤០.០០០.០០០
៣១/០៥/២០១៨ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ១៦៧.២០០ ៤០.០០០.០០០
៣០/០៥/២០១៨ ៤.១៨០ ២០ ២០ ៨៣.៦០០ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ៤.១៨០ ១៦៧.២០០ ៤០.០០០.០០០
២៩/០៥/២០១៨ ៤.១៦០ ៤.១៦០ ៤.១៦០ ១៦៦.៤០០ ៤០.០០០.០០០
២៨/០៥/២០១៨ ៤.១៦០ (SQ) ២០ ៤.១៦០ ៤.១៦០ ១៦៦.៤០០ ៤០.០០០.០០០
២៥/០៥/២០១៨ ៤.១៤០ ៤៦០ ១៣០ ៥៦៤.២០០ ៤.៤០០ ៤.៤០០ ៤.១៤០ ១៦៥.៦០០ ៤០.០០០.០០០
២៤/០៥/២០១៨ ៤.៦០០ ៤.៦០០ ៤.៦០០ ១៨៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៣/០៥/២០១៨ ៤.៦០០ ១០ ៤៦.០០០ ៤.៦០០ ៤.៦០០ ៤.៦០០ ១៨៤.០០០ ៤០.០០០.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ២៥៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៤៧