»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៤ ធ្នូ ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៨០០ ២.៨០០ ០,០០ ៨.០០០ ២.៨០០ ២.៨០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៤/១២/២០១៨ ២.៨០០ ២.៨០០ ២.៨០០ ២០១.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
១៣/១២/២០១៨ ២.៨០០ ១៥០ ៤១៨.៩៨០ ២.៨០០ ២.៨០០ ២.៧៩០ ២០១.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
១២/១២/២០១៨ ២.៨០០ ៩០៥ ២.៥៣៤.០០០ ២.៨០០ ២.៨០០ ២.៨០០ ២០១.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
១១/១២/២០១៨ ២.៨០០ ១០ ២.២១៩ ៦.២១២.០១០ ២.៧៩០ ២.៨០០ ២.៧៩០ ២០១.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
០៧/១២/២០១៨ ២.៧៩០ ៧៦៩ ២.០៧៩.៧៨០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៥២០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
០៦/១២/២០១៨ ២.៧៩០ ១០ ៥៤៧ ១.៥២៦.១៣០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
០៥/១២/២០១៨ ២.៨០០ ១០ ៣០២ ៨៤៥.០០០ ២.៧៩០ ២.៨០០ ២.៧៩០ ២០១.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
០៤/១២/២០១៨ ២.៧៩០ ១៦៦ ៤៦៣.១៤០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
០៣/១២/២០១៨ ២.៧៩០ ៥៧០ ១.៥៩១.៣០០ ២.៨០០ ២.៨០០ ២.៧៤០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
៣០/១១/២០១៨ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
២៩/១១/២០១៨ ២.៧៩០ ១០ ៨៣ ២៣១.៥៧០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
២៨/១១/២០១៨ ២.៨០០ ១០ ៣៦៦ ៩៩៨.២២០ ២.៨០០ ២.៨០០ ២.៥៤០ ២០១.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២៧/១១/២០១៨ ២.៧៩០ ៧០ ១៩៤.៤៤០ ២.៧៦០ ២.៧៩០ ២.៧៦០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
២៦/១១/២០១៨ ២.៧៩០ ១០ ៥០ ១៣៩.៥០០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
២០/១១/២០១៨ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៩/១១/២០១៨ ២.៧៨០ (SQ) ១០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៦/១១/២០១៨ ២.៧៩០ ២៣០ ៦៤១.៧០០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
១៤/១១/២០១៨ ២.៧៨០ ១៩១ ៥២៩.៣៨០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៦០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៣/១១/២០១៨ ២.៧៨០ ២០២ ៥៦១.៥៦០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១២/១១/២០១៨ ២.៧៨០ ១០ ៥០ ១៣៩.០០០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨២៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៩៥៥