អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២១ មករា ២០២០  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPAP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១២.១០០ ១២.០០០ ១០០ ០,៨៣ ១២.០០០ ១២.០០០ ១២.០០០ ៧៧០ ៩.២៤០.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២១/០១/២០២០ ១២.០០០ ១០០ ៧៧០ ៩.២៤០.០០០ ១២.០០០ ១២.០០០ ១២.០០០ ២៤៨.២១២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២០/០១/២០២០ ១២.១០០ ១០០ ១.០១៤ ១២.១៩៣.៤០០ ១២.១០០ ១២.១០០ ១២.០០០ ២៥០.២៨១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៧/០១/២០២០ ១២.០០០ ៣០០ ៦.៥០៥ ៧៨.០៦០.០០០ ១២.០០០ ១២.០០០ ១២.០០០ ២៤៨.២១២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៦/០១/២០២០ ១២.៣០០ ៤០ ២.៥០៩ ៣០.៦៩៣.២០០ ១២.៣៤០ ១២.៣៤០ ១២.២០០ ២៥៤.៤១៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៥/០១/២០២០ ១២.៣៤០ ៦០ ៤៤០ ៥.៤៦១.៩០០ ១២.៤៨០ ១២.៤៨០ ១២.៣០០ ២៥៥.២៤៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៤/០១/២០២០ ១២.២៨០ ៨៧ ១.០៧១.៧០០ ១២.៤៦០ ១២.៤៦០ ១២.២៨០ ២៥៤.០០៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៣/០១/២០២០ ១២.២៨០ ២៣៩ ២.៩២៦.៩២០ ១២.២០០ ១២.២៨០ ១២.២០០ ២៥៤.០០៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១០/០១/២០២០ ១២.២៨០ ១៨០ ៦០២ ៧.៣៩០.១៦០ ១២.១៨០ ១២.៣០០ ១២.១៨០ ២៥៤.០០៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៩/០១/២០២០ ១២.១០០ ១០០ ៩២៥ ១១.២២៧.១៦០ ១២.១០០ ១២.៣០០ ១២.១០០ ២៥០.២៨១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៨/០១/២០២០ ១២.០០០ ៤២០ ៥៥០ ៦.៦៧៦.០០០ ១២.៤២០ ១២.៤២០ ១២.០០០ ២៤៨.២១២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៦/០១/២០២០ ១២.៤២០ ៧៤.៥២០ ១២.៤២០ ១២.៤២០ ១២.៤២០ ២៥៦.៩០០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៣/០១/២០២០ ១២.៤២០ ២៨១ ៣.៤៩១.៨៨០ ១២.៤៨០ ១២.៤៨០ ១២.៤២០ ២៥៦.៩០០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០២/០១/២០២០ ១២.៤២០ ៨០ ១៥៩ ១.៩៧៥.៦៦០ ១២.៦០០ ១២.៦០០ ១២.៤០០ ២៥៦.៩០០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
៣១/១២/២០១៩ ១២.៥០០ ៣២០ ៦៤៦ ៧.៨៩១.៥០០ ១២.២០០ ១២.៥០០ ១២.២០០ ២៥៨.៥៥៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
៣០/១២/២០១៩ ១២.១៨០ ១៦០ ៣០០ ៣.៦៧៦.៤០០ ១២.៣០០ ១២.៣៤០ ១២.១៨០ ២៥១.៩៣៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៧/១២/២០១៩ ១២.៣៤០ ៤០ ១៦៦ ២.០៤៨.៤៤០ ១២.៣៤០ ១២.៣៤០ ១២.៣៤០ ២៥៥.២៤៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៦/១២/២០១៩ ១២.៣០០ ២០០ ២០៧ ២.៥៦១.១០០ ១២.៣០០ ១២.៥០០ ១២.៣០០ ២៥៤.៤១៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៥/១២/២០១៩ ១២.៥០០ ៤២២ ៥.២៧៥.០០០ ១២.៥០០ ១២.៥០០ ១២.៥០០ ២៥៨.៥៥៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៤/១២/២០១៩ ១២.៥០០ ១.៧៦៩ ២២.៣៦១.២០០ ១២.៥០០ ១២.៧០០ ១២.៤៤០ ២៥៨.៥៥៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៣/១២/២០១៩ ១២.៥០០ ២.៧៦៦ ៣៤.៧៩៣.២០០ ១២.៥០០ ១២.៨០០ ១២.៤៨០ ២៥៨.៥៥៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៦៣៩