»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១២ តុលា ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPAP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៦.៤០០ ៦.៤០០ ០,០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១២/១០/២០១៨ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១១/១០/២០១៨ ៦.៤០០ ៤០០ ២.៥៦០.០០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៥/១០/២០១៨ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៤/១០/២០១៨ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៣/១០/២០១៨ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០១/១០/២០១៨ ៦.៤០០ ៦៩១ ៤.៤២២.៤០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៨/០៩/២០១៨ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៧/០៩/២០១៨ ៦.៤០០ ៦០ ៣៨៤.០០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៦/០៩/២០១៨ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៥/០៩/២០១៨ ៦.៤០០ ២០០ ២.៩៨០ ១៩.០៥២.០០០ ៦.២០០ ៦.៤០០ ៦.២០០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២១/០៩/២០១៨ ៦.២០០ ២០០ ១៣៥ ៨៣៧.០០០ ៦.២០០ ៦.២០០ ៦.២០០ ១២៨.២៤៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២០/០៩/២០១៨ ៦.៤០០ ១០ ៦៤.០០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៩/០៩/២០១៨ ៦.៤០០ ១.៧១០ ១០.៩៤៤.០០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៨/០៩/២០១៨ ៦.៤០០ ១៤០ ៤៥៧ ៣.០២៧.៣៦០ ៦.២៦០ ៦.៨៨០ ៦.២៦០ ១៣២.៣៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៧/០៩/២០១៨ ៦.២៦០ ២៦០ ២០០ ១.២៦៣.៦០០ ៦.៤០០ ៦.៤០០ ៦.០២០ ១២៩.៤៨៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៣/០៩/២០១៨ ៥.៨០០ ១០០ ៤៥៨ ២.៨៦៣.៤០០ ៦.២៦០ ៦.២៦០ ៥.៨០០ ១១៩.៩៦៩ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១២/០៩/២០១៨ ៥.៧០០ ៥៦០ ៧៧៥ ៤.៤៦៥.៥០០ ៥.៨៤០ ៥.៩៤០ ៥.៧០០ ១១៧.៩០១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១១/០៩/២០១៨ ៦.២៦០ ៥៦០ ១៩៥ ១.២២០.៧០០ ៦.២៦០ ៦.២៦០ ៦.២៦០ ១២៩.៤៨៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១០/០៩/២០១៨ ៥.៧០០ ៥.៧០០ ៥.៧០០ ១១៧.៩០១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៧/០៩/២០១៨ ៥.៧០០ ២០០ ៥១ ២៩២.៩០០ ៥.៩០០ ៥.៩០០ ៥.៧០០ ១១៧.៩០១ ២០.៦៨៤.៣៦៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.០៧៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៤៦២