»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២៧ មិថុនា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PAS
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១៣.៥២០ ១៣.៧០០ ១៨០ ១,៣៣ ១៣.៧០០ ១៣.៧០០ ១៣.៧០០ ១០ ១៣៧.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២៧/០៦/២០១៩ ១៣.៧០០ ១៨០ ១០ ១៣៧.០០០ ១៣.៧០០ ១៣.៧០០ ១៣.៧០០ ១.១៧៥.០៧៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៦/០៦/២០១៩ ១៣.៥២០ ១២០ ១.២៥៥ ១៧.០៤០.១៦០ ១៣.៧០០ ១៣.៨០០ ១៣.៥២០ ១.១៥៩.៦៣៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៥/០៦/២០១៩ ១៣.៦៤០ ១០០ ១.៣៦៤.០០០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦៤០ ១.១៦៩.៩៣០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៤/០៦/២០១៩ ១៣.៦៤០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦៤០ ១.១៦៩.៩៣០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២១/០៦/២០១៩ ១៣.៦៤០ ២៣ ៣១៣.៧២០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦៤០ ១.១៦៩.៩៣០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២០/០៦/២០១៩ ១៣.៦៤០ ៥១៥ ៧.០២៤.៦០០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦៤០ ១.១៦៩.៩៣០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៩/០៦/២០១៩ ១៣.៦៤០ ៤២៧ ៥.៨២៤.២៨០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦៤០ ១.១៦៩.៩៣០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៧/០៦/២០១៩ ១៣.៦៤០ ២៥០ ៣.៤០៦.០០០ ១៣.៦២០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦២០ ១.១៦៩.៩៣០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៧/០៦/២០១៩ ១៣.៦៤០ ២៥០ ៣.៤០៦.០០០ ១៣.៦២០ ១៣.៦៤០ ១៣.៦២០ ១.១៦៩.៩៣០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៤/០៦/២០១៩ ១៣.៦៤០ ១៤០ ៣៣០ ៤.៤៨៤.៤០០ ១៣.៥០០ ១៣.៦៤០ ១៣.៥០០ ១.១៦៩.៩៣០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៣/០៦/២០១៩ ១៣.៥០០ ១០០ ៩១៥ ១២.៣៥៩.១០០ ១៣.៦២០ ១៣.៦២០ ១៣.៥០០ ១.១៥៧.៩២២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១២/០៦/២០១៩ ១៣.៦០០ ២០ ៣២ ៤៣៥.២០០ ១៣.៦០០ ១៣.៦០០ ១៣.៦០០ ១.១៦៦.៤៩៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១១/០៦/២០១៩ ១៣.៦២០ ២០ ១.៨៧០ ២៥.៤២០.៧០០ ១៣.៦០០ ១៣.៦២០ ១៣.៥០០ ១.១៦៨.២១៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១០/០៦/២០១៩ ១៣.៦០០ ៦០ ៧០០ ៩.៥២០.០០០ ១៣.៦០០ ១៣.៦០០ ១៣.៦០០ ១.១៦៦.៤៩៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៧/០៦/២០១៩ ១៣.៥៤០ ៤០ ៧៨៨ ១០.៦៨១.៤៤០ ១៣.៦០០ ១៣.៦០០ ១៣.៥៤០ ១.១៦១.៣៥២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៦/០៦/២០១៩ ១៣.៥៨០ ២០ ២៧១.៩៤០ ១៣.៦០០ ១៣.៦០០ ១៣.៥៨០ ១.១៦៤.៧៨៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៥/០៦/២០១៩ ១៣.៥៨០ ២០ ៥.៦៨៤ ៧៧.១៩៨.៧២០ ១៣.៦០០ ១៣.៦០០ ១៣.៥៦០ ១.១៦៤.៧៨៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៤/០៦/២០១៩ ១៣.៥៦០ ៦០ ៧៣៩ ១០.០២៤.៨៤០ ១៣.៥៨០ ១៣.៥៨០ ១៣.៥៦០ ១.១៦៣.០៦៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៣/០៦/២០១៩ ១៣.៥០០ ១.៨៣៨ ២៤.៨៥១.៥០០ ១៣.៥០០ ១៣.៧០០ ១៣.៥០០ ១.១៥៧.៩២២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣១/០៥/២០១៩ ១៣.៥០០ ៤៤០ ១៩១ ២.៥៤៤.០៦០ ១៣.៥០០ ១៣.៥០០ ១៣.២៦០ ១.១៥៧.៩២២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩៦៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.២៨៩