»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២៣ មេសា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPAP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៩.៣៨០ ៩.៤០០ ២០ ០,២១ ៩.២០០ ៩.៥០០ ៩.២០០ ១០.៦៣៣ ៩៧.៩៥៨.២០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២៣/០៤/២០១៩ ៩.៤០០ ២០ ១០.៦៣៣ ៩៧.៩៥៨.២០០ ៩.២០០ ៩.៥០០ ៩.២០០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២២/០៤/២០១៩ ៩.៣៨០ ១៨០ ២៣៦ ២.១៩៥.៦៨០ ៩.២០០ ៩.៣៨០ ៩.២០០ ១៩៤.០១៩ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៩/០៤/២០១៩ ៩.២០០ ២០០ ២.៩៨០ ២៧.៩៧១.៨០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៨/០៤/២០១៩ ៩.៤០០ ២០ ៤៦៦ ៤.៤១០.៤០០ ៩.៧០០ ៩.៧០០ ៩.៤០០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១២/០៤/២០១៩ ៩.៣៨០ ៨០ ១៧៥ ១.៦៤១.៥០០ ៩.៣៨០ ៩.៣៨០ ៩.៣៨០ ១៩៤.០១៩ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១១/០៤/២០១៩ ៩.៣០០ ១០០ ៣៧ ៣៤៤.១០០ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ១៩២.៣៦៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១០/០៤/២០១៩ ៩.៤០០ ៥៩០ ៥.៥៤៦.០០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៩/០៤/២០១៩ ៩.៤០០ ១៨០ ៣០០ ២.៨២០.០០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៨/០៤/២០១៩ ៩.២២០ (SQ) ២០ ៩.២២០ ៩.២២០ ១៩០.៧១០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៥/០៤/២០១៩ ៩.២០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៤/០៤/២០១៩ ៩.២០០ (SQ) ១០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៣/០៤/២០១៩ ៩.១០០ ៣០០ ២៨០ ២.៥៥០.០០០ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ៩.១០០ ១៨៨.២២៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០២/០៤/២០១៩ ៩.៤០០ ១០០ ១.០៧១ ១០.០៦៧.៤០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០១/០៤/២០១៩ ៩.៣០០ ២០០ ៩២០ ៨.៦៥៨.០០០ ៩.៥០០ ៩.៥០០ ៩.៣០០ ១៩២.៣៦៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៩/០៣/២០១៩ ៩.៥០០ ២០៥ ១.៩៤៧.៥០០ ៩.៥០០ ៩.៥០០ ៩.៥០០ ១៩៦.៥០១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៨/០៣/២០១៩ ៩.៥០០ ១០០ ១៥ ១៤២.៥០០ ៩.៥០០ ៩.៥០០ ៩.៥០០ ១៩៦.៥០១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៧/០៣/២០១៩ ៩.៤០០ ៨០៥ ៧.៥៦៧.០០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៦/០៣/២០១៩ ៩.៤០០ ៦០ ៩២២ ៨.៦៣៣.០៤០ ៩.៣២០ ៩.៤០០ ៩.៣២០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៥/០៣/២០១៩ ៩.៣៤០ ១.៧៩៩ ១៦.៨១៦.៣៦០ ៩.៣២០ ៩.៤៨០ ៩.៣២០ ១៩៣.១៩២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២២/០៣/២០១៩ ៩.៣៤០ (SQ) ៤០ ៩.៣៤០ ៩.៣៤០ ១៩៣.១៩២ ២០.៦៨៤.៣៦៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៥៩៥