អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

home navigate_next ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន navigate_next ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (៣០ វិច្ឆិកា ២០២០  ម៉ោង១៥:០០:០០) 

ABC
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១៧.២០០ ១៧.១៦០ ៤០ ០,២៣ ១៧.១៨០ ១៧.១៨០ ១៧.០៤០ ២.៩៩៥ ៥១.២៥៣.៨៦០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
៣០/១១/២០២០ ១៧.១៦០ ៤០ ២.៩៩៥ ៥១.២៥៣.៨៦០ ១៧.១៨០ ១៧.១៨០ ១៧.០៤០ ៧.៤៣៣.០៧៧ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២៧/១១/២០២០ ១៧.២០០ ៤០ ១.៧៨០ ៣០.៦២៧.៩២០ ១៧.២០០ ១៧.២២០ ១៧.២០០ ៧.៤៥០.៤០៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២៦/១១/២០២០ ១៧.១៦០ ៤០ ១.៩៦១ ៣៣.៧១១.៥២០ ១៧.២០០ ១៧.២៤០ ១៧.១២០ ៧.៤៣៣.០៧៧ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២៥/១១/២០២០ ១៧.២០០ ៦០ ១៥.៣៥៤ ២៦៤.៤៣៨.១៤០ ១៧.២២០ ១៧.២៦០ ១៧.២០០ ៧.៤៥០.៤០៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២៤/១១/២០២០ ១៧.២៦០ ៨.៧១១ ១៥០.១៤៩.៧០០ ១៧.២៦០ ១៧.២៦០ ១៧.២២០ ៧.៤៧៦.៣៩៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២៣/១១/២០២០ ១៧.២៦០ ៥.៩២៧ ១០១.៩០៦.៨២០ ១៧.២៦០ ១៧.២៦០ ១៧.១៨០ ៧.៤៧៦.៣៩៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២០/១១/២០២០ ១៧.២៦០ ២០ ២.៣៩៥ ៤១.៣២៦.២០០ ១៧.២៨០ ១៧.២៨០ ១៧.២២០ ៧.៤៧៦.៣៩៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១៩/១១/២០២០ ១៧.២៨០ ៨០ ៧.១៧៩ ១២៣.៨៧២.៧០០ ១៧.២៤០ ១៧.៣០០ ១៧.២៤០ ៧.៤៨៥.០៥៧ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១៨/១១/២០២០ ១៧.២០០ ៤.៦៣៥ ៧៩.៧១៥.៨០០ ១៧.១៤០ ១៧.២២០ ១៧.១៤០ ៧.៤៥០.៤០៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១៧/១១/២០២០ ១៧.២០០ ២.២២៣ ៣៨.២១៦.៣០០ ១៧.២២០ ១៧.២២០ ១៧.១០០ ៧.៤៥០.៤០៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១៦/១១/២០២០ ១៧.២០០ ៤.៥៩៥ ៧៨.៧៣៨.៨៤០ ១៧.២០០ ១៧.២០០ ១៧.១០០ ៧.៤៥០.៤០៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១៣/១១/២០២០ ១៧.២០០ ១២០ ១២.៣៧១ ២១១.៥៨១.៣៤០ ១៧.១០០ ១៧.២០០ ១៧.០៨០ ៧.៤៥០.៤០៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១២/១១/២០២០ ១៧.០៨០ ៥.៤៣៧ ៩២.៨១៣.៩០០ ១៧.១០០ ១៧.១០០ ១៧.០៤០ ៧.៣៩៨.៤២៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១០/១១/២០២០ ១៧.០៨០ ៨០ ៦.០៩០ ១០៣.៩២០.១៤០ ១៧.១៦០ ១៧.១៦០ ១៦.៩០០ ៧.៣៩៨.៤២៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
០៦/១១/២០២០ ១៧.១៦០ ២០ ៦.៥៦៦ ១១២.៧១១.៧២០ ១៧.១៨០ ១៧.១៨០ ១៧.១៤០ ៧.៤៣៣.០៧៧ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
០៥/១១/២០២០ ១៧.១៨០ ១២.៦៦៧ ២១៧.៤៧០.៨២០ ១៧.១៨០ ១៧.១៨០ ១៧.១៤០ ៧.៤៤១.៧៤១ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
០៤/១១/២០២០ ១៧.១៨០ ១១.៥៤៥ ១៩៨.៣៥២.៨៤០ ១៧.១៨០ ១៧.២០០ ១៧.១៦០ ៧.៤៤១.៧៤១ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
០៣/១១/២០២០ ១៧.១៨០ ៣.៩៦៤ ៦៨.០៩១.៥៨០ ១៧.២០០ ១៧.២០០ ១៧.១២០ ៧.៤៤១.៧៤១ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២៨/១០/២០២០ ១៧.១៨០ ២០ ១.៧៣២ ២៩.៧៣០.២៦០ ១៧.១៦០ ១៧.១៨០ ១៧.១៤០ ៧.៤៤១.៧៤១ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២៧/១០/២០២០ ១៧.១៦០ ២០ ៨.១៦៥ ១៣៩.៩២៦.០៤០ ១៧.១៨០ ១៧.១៨០ ១៧.១០០ ៧.៤៣៣.០៧៧ ៤៣៣.១៦៣.០១៩

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៥០៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៩៣៣