អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

home navigate_next ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន navigate_next ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (០២ កក្កដា ២០២០  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៣៥០ ២.៣២០ ៣០ ១,២៨ ២.៣៥០ ២.៣៥០ ២.៣២០ ១.៧០០ ៣.៩៨៦.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
០២/០៧/២០២០ ២.៣២០ ៣០ ១.៧០០ ៣.៩៨៦.០០០ ២.៣៥០ ២.៣៥០ ២.៣២០ ១៦៦.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
០១/០៧/២០២០ ២.៣៥០ ១.៣៦១ ៣.១៨៧.០៥០ ២.៣៤០ ២.៣៥០ ២.៣៤០ ១៦៨.៩០៦ ៧១.៨៧៥.០០០
៣០/០៦/២០២០ ២.៣៥០ ៣០ ១.៧៨៨ ៤.១២៥.៣៤០ ២.២៨០ ២.៣៦០ ២.២៨០ ១៦៨.៩០៦ ៧១.៨៧៥.០០០
២៩/០៦/២០២០ ២.៣២០ ២០០ ៦.៥២២ ១៤.៩៨៣.២០០ ២.៣០០ ២.៣២០ ២.២៨០ ១៦៦.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២៦/០៦/២០២០ ២.៥២០ ២២០ ៦.០១១ ១៣.៨២៥.៥២០ ២.៣០០ ២.៥២០ ២.៣០០ ១៨១.១២៥ ៧១.៨៧៥.០០០
២៥/០៦/២០២០ ២.៣០០ ១០ ១២ ២៧.៦០០ ២.៣០០ ២.៣០០ ២.៣០០ ១៦៥.៣១២ ៧១.៨៧៥.០០០
២៤/០៦/២០២០ ២.២៩០ ៣៧២ ៨៥១.៨៨០ ២.២៩០ ២.២៩០ ២.២៩០ ១៦៤.៥៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
២៣/០៦/២០២០ ២.២៩០ ៧១៦ ១.៥៧៨.៤៤០ ២.២៩០ ២.២៩០ ២.២០០ ១៦៤.៥៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
២២/០៦/២០២០ ២.២៩០ ១.០០០ ២.២៩០.០០០ ២.២៩០ ២.២៩០ ២.២៩០ ១៦៤.៥៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
១៩/០៦/២០២០ ២.២៩០ ៤០ ៧.២២៣ ១៦.៦០៦.៦៣០ ២.៣០០ ២.៣០០ ២.១៩០ ១៦៤.៥៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
១៧/០៦/២០២០ ២.២៥០ ២.២៥០ ២.២៥០ ១៦១.៧១៩ ៧១.៨៧៥.០០០
១៦/០៦/២០២០ ២.២៥០ ២.៥៣២ ៥.៧១០.០០០ ២.៤៥០ ២.៤៥០ ២.២៥០ ១៦១.៧១៩ ៧១.៨៧៥.០០០
១៥/០៦/២០២០ ២.២៥០ ៤.៣៥០ ៩.៧៥២.៥០០ ២.២០០ ២.២៥០ ២.២០០ ១៦១.៧១៩ ៧១.៨៧៥.០០០
១២/០៦/២០២០ ២.២៥០ ១០ ៣.៥៥៤ ៨.០៣៩.០០០ ២.៣០០ ២.៣០០ ២.២៥០ ១៦១.៧១៩ ៧១.៨៧៥.០០០
១១/០៦/២០២០ ២.២៤០ ៦០ ១.៩០០ ៤.៣៦២.៣០០ ២.២៩០ ២.៣០០ ២.២៤០ ១៦១.០០០ ៧១.៨៧៥.០០០
១០/០៦/២០២០ ២.៣០០ ១.៩១០ ៤.៣៨២.៨០០ ២.៣០០ ២.៣០០ ២.២៩០ ១៦៥.៣១២ ៧១.៨៧៥.០០០
០៩/០៦/២០២០ ២.៣០០ ៦.៤៧៤ ១៤.៨៩០.២០០ ២.៣០០ ២.៣០០ ២.៣០០ ១៦៥.៣១២ ៧១.៨៧៥.០០០
០៨/០៦/២០២០ ២.៣០០ ៥០ ៦.១៤២ ១៤.១២៧.៨០០ ២.៣០០ ២.៣៤០ ២.៣០០ ១៦៥.៣១២ ៧១.៨៧៥.០០០
០៥/០៦/២០២០ ២.៣៥០ ៥០ ៩.៩៣៤ ២៣.០៣៣.១៥០ ២.៣០០ ២.៣៥០ ២.៣០០ ១៦៨.៩០៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៤/០៦/២០២០ ២.៣០០ ២០ ៥.០១៨ ១១.៤៩៨.៧២០ ២.២៩០ ២.៣០០ ២.២៨០ ១៦៥.៣១២ ៧១.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.០៨១    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.២០៩