»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៥ កុម្ភៈ ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPAP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៩.៩០០ ៩.៨៨០ ២០ ០,២០ ៩.៨០០ ៩.៩០០ ៩.៨០០ ៦៩៥ ៦.៨៦៥.៧៦០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៥/០២/២០១៩ ៩.៨៨០ ២០ ៦៩៥ ៦.៨៦៥.៧៦០ ៩.៨០០ ៩.៩០០ ៩.៨០០ ២០៤.៣៦២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៤/០២/២០១៩ ៩.៩០០ ៦០ ៣.៧០០ ៣៦.៦២៩.០០០ ៩.៨០០ ៩.៩០០ ៩.៨០០ ២០៤.៧៧៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១២/០២/២០១៩ ១០.០០០ ១៦៣ ១.៦២៨.០០០ ៩.៩៨០ ១០.០០០ ៩.៩៨០ ២០៦.៨៤៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១១/០២/២០១៩ ១០.០០០ ១០០ ៨.០១១ ៨០.០៨៩.០០០ ១០.០០០ ១០.០០០ ៩.៩០០ ២០៦.៨៤៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៨/០២/២០១៩ ១០.១០០ ១.៤៥៦ ១៤.៧៦២.៩៤០ ១០.២០០ ១០.២០០ ១០.០៨០ ២០៨.៩១២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៧/០២/២០១៩ ១០.១០០ ១០០ ៥.៥៩៧ ៥៦.៨០៤.៧០០ ១០.៨០០ ១០.៨០០ ១០.១០០ ២០៨.៩១២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៦/០២/២០១៩ ១០.២០០ ៣៦០ ៨២៦ ៨.២១៣.២០០ ៩.៨២០ ១០.២០០ ៩.៨២០ ២១០.៩៨១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៥/០២/២០១៩ ៩.៨៤០ ២៤០ ៧៥០ ៧.៣១២.០០០ ៩.៦០០ ៩.៨៤០ ៩.៦០០ ២០៣.៥៣៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៤/០២/២០១៩ ៩.៦០០ ២០០ ១៦៣ ១.៥៩០.៤០០ ៩.៨០០ ៩.៨០០ ៩.៦០០ ១៩៨.៥៧០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០១/០២/២០១៩ ៩.៨០០ ៧០០ ២.៨០០ ២៧.៦៦៧.៣០០ ១០.៣០០ ១០.៣០០ ៩.៦០០ ២០២.៧០៧ ២០.៦៨៤.៣៦៥
៣១/០១/២០១៩ ១០.៥០០ ៣០០ ១.៩៦៣ ២០.៧៩២.១៦០ ១០.០០០ ១០.៨០០ ១០.០០០ ២១៧.១៨៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
៣០/០១/២០១៩ ១០.៨០០ ១០០ ៦.៧០៥ ៧២.២៧៣.២០០ ១១.០០០ ១១.០០០ ៩.៨២០ ២២៣.៣៩១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៩/០១/២០១៩ ១០.៩០០ ១០០ ៨១៧ ៨.៩១៦.២០០ ១១.០០០ ១១.០០០ ១០.៩០០ ២២៥.៤៦០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៨/០១/២០១៩ ១១.០០០ ១០០ ៦.៩៥៤ ៧៧.១១៥.៤០០ ១១.២៤០ ១១.៥០០ ១០.៩៤០ ២២៧.៥២៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៥/០១/២០១៩ ១១.១០០ ៧.៤៩១ ៨៣.១៣០.៥០០ ១១.១០០ ១១.១០០ ១១.០០០ ២២៩.៥៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៤/០១/២០១៩ ១១.១០០ ១០០ ១១.០៨២ ១២៣.១២៧.០០០ ១១.១០០ ១១.២០០ ១១.១០០ ២២៩.៥៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៣/០១/២០១៩ ១១.២០០ ៨.៣៣១ ៩២.៧០៧.២០០ ១១.១០០ ១១.២០០ ១១.១០០ ២៣១.៦៦៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២២/០១/២០១៩ ១១.២០០ ៧០០ ១១.៨៥០ ១២៩.០២៦.៤០០ ១០.៧០០ ១១.៥០០ ១០.៥៦០ ២៣១.៦៦៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២១/០១/២០១៩ ១០.៥០០ ៧០០ ១.០២៩ ១០.៩៧១.៤៤០ ១១.៤៦០ ១១.៤៦០ ១០.៣៦០ ២១៧.១៨៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៨/០១/២០១៩ ១១.២០០ ២០០ ៨.២៦៩ ៩២.៧៨៧.២០០ ១១.៧០០ ១១.៩៦០ ១១.០០០ ២៣១.៦៦៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨១៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៨១៩