បើកគណនី
ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ

 »  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២៣ កុម្ភៈ ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPAP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៥.៣៦០ ៥.៣៦០ ០,០០ ៥.៣៦០ ៥.៣៦០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២៣/០២/២០១៨ ៥.៣៦០ ៥.៣៦០ ៥.៣៦០ ១១០.៨៦៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២២/០២/២០១៨ ៥.៣៦០ ១០ ៥៣.៦០០ ៥.៣៦០ ៥.៣៦០ ៥.៣៦០ ១១០.៨៦៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២១/០២/២០១៨ ៥.៣៦០ ៥.៣៦០ ៥.៣៦០ ១១០.៨៦៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២០/០២/២០១៨ ៥.៣៦០ ៤០ ២.១៥០ ១១.៥៧៥.៥៨០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៣៦០ ១១០.៨៦៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៩/០២/២០១៨ ៥.៤០០ ១.៥០០ ៨.១០០.០០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៦/០២/២០១៨ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៥/០២/២០១៨ ៥.៤០០ ៧.៥០០ ៤០.៥២០.០០០ ៥.៤០០ ៥.៤២០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៤/០២/២០១៨ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៣/០២/២០១៨ ៥.៤០០ ២០០ ១.០៨០.០០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១២/០២/២០១៨ ៥.៤០០ ១០០ ២០ ១០៨.០០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៩/០២/២០១៨ ៥.៣០០ ១.៧៦២ ៩.៣៣៨.៦០០ ៥.៣០០ ៥.៣០០ ៥.៣០០ ១០៩.៦២៧ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៨/០២/២០១៨ ៥.៣០០ ៥០ ២៦៥.០០០ ៥.៣០០ ៥.៣០០ ៥.៣០០ ១០៩.៦២៧ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៧/០២/២០១៨ ៥.៣០០ ៤.៨៨០ ២៥.៨៦៤.០០០ ៥.៣០០ ៥.៣០០ ៥.៣០០ ១០៩.៦២៧ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៦/០២/២០១៨ ៥.៣០០ ១៩.០២៥ ៩៥.១៣២.៥០០ ៥.០០០ ៥.៣០០ ៥.០០០ ១០៩.៦២៧ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៥/០២/២០១៨ ៥.៣០០ ១០០ ៩៩ ៥០៨.៩០០ ៥.១០០ ៥.៣០០ ៥.១០០ ១០៩.៦២៧ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០២/០២/២០១៨ ៥.២០០ ៦០ ៣០.១៦០ ១៥៥.៩៣៦.៨៨០ ៥.១៤០ ៥.២០០ ៥.១៤០ ១០៧.៥៥៩ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០១/០២/២០១៨ ៥.១៤០ ៩.៣៥៩ ៤៨.១០៥.២៦០ ៥.១៤០ ៥.១៤០ ៥.១៤០ ១០៦.៣១៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
៣០/០១/២០១៨ ៥.១៤០ ៥.១៤០ ៥.១៤០ ១០៦.៣១៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៩/០១/២០១៨ ៥.១៤០ ២០ ៤០ ២០២.៨០០ ៥.០០០ ៥.១៤០ ៥.០០០ ១០៦.៣១៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៦/០១/២០១៨ ៥.១៦០ ៦០ ២.៨៩៩ ១៤.២១៦.០៤០ ៤.៩០០ ៥.១៦០ ៤.៩០០ ១០៦.៧៣១ ២០.៦៨៤.៣៦៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩៥០    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.២២៦