អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (០៩ មេសា ២០២០  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៥៩៦,៨៣ ៥៩៥,២៣ ១,៦ ០,២៧ ៥៩៦,៨៣ ៥៩៩,១៦ ៥៩៣,៩៣ ១.២៣៣ ១០.០៥៦.៣៨០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
០៩/០៤/២០២០ ៥៩៥,២៣ ១,៦ ០,២៧ ១.២៣៣ ១០.០៥៦.៣៨០ ៥៩៦,៨៣ ៥៩៩,១៦ ៥៩៣,៩៣
០៨/០៤/២០២០ ៥៩៦,៨៣ ១២,៧៦ ២,១៨ ២.១៤៤ ១៧.២១៧.២២០ ៥៨៤,០៧ ៥៩៦,៨៣ ៥៨៤,០៧
០៧/០៤/២០២០ ៥៨៤,០៧ ០,៧៣ ០,១៣ ៦.១៨៥ ៣៨.៧២៤.៨៨០ ៥៨៥,៤៨ ៥៨៧,៣៧ ៥៨៣,៥៣
០៦/០៤/២០២០ ៥៨៣,៣៤ ៣,៥៩ ០,៦១ ៦.៦៩៤ ៦៧.២៣៨.២៤០ ៥៨៩,១ ៥៩២,៨៧ ៥៧៨,៧
០៣/០៤/២០២០ ៥៨៦,៩៣ ៣,៣ ០,៥៦ ១២.៣៧១ ១០៣.៩៥៥.០៨០ ៥៩០,២៣ ៥៩៣,៨១ ៥៧៨,៦៩
០២/០៤/២០២០ ៥៩០,២៣ ០,០៦ ០,០១ ៤.៥២៥ ៤៣.៦៩៣.០២០ ៥៩០,២៩ ៥៩០,២៩ ៥៨៤,៧៤
០១/០៤/២០២០ ៥៩០,២៩ ០,៣៤ ០,០៦ ៥.០០៤ ៥១.៣៧៦.៣៩០ ៥៨៦,៦៩ ៥៩១,៩៧ ៥៨៥,៦៨
៣១/០៣/២០២០ ៥៩០,៦៣ ០,៤៧ ០,០៨ ២.៧៥៦ ១៩.៦៣១.៥៤០ ៥៩០,៧១ ៥៩៣,០៤ ៥៧៩,៥២
៣០/០៣/២០២០ ៥៩១,១ ០,១២ ០,០២ ៤.៧៤០ ៤៩.៥៦១.៣០០ ៥៩០,៩៨ ៦០៤,៩៤ ៥៦៦,៦
២៧/០៣/២០២០ ៥៩០,៩៨ ៦,៨៦ ១,១៥ ៤.២៥៥ ៣១.៧៨៨.៣០០ ៥៨៥,២៧ ៦០៨ ៥៨៣,៩៥
២៦/០៣/២០២០ ៥៩៧,៨៤ ១,១៧ ០,២ ៣.៣០៧ ២៤.៦១៣.៦៦០ ៥៩៨,០៨ ៦០២,៧៥ ៥៩១,៦៩
២៥/០៣/២០២០ ៥៩៦,៦៧ ៤,៧៧ ០,៧៩ ៦.៣២០ ៣០.៤៦១.៤១០ ៦០១,៤៤ ៦០១,៤៤ ៥៨១,១៩
២៤/០៣/២០២០ ៦០១,៤៤ ១១,៣៤ ១,៨៥ ២.៩៨៨ ១១.១៥៤.០៦០ ៦១៣,៧៩ ៦១៣,៩៩ ៦០១,២៩
២៣/០៣/២០២០ ៦១២,៧៨ ៤,៣ ០,៧១ ៥.៣៥៧ ៣១.២៨៦.០១០ ៦០៥,៧៤ ៦១៩,៩៦ ៥៩២,២៧
២០/០៣/២០២០ ៦០៨,៤៨ ២,៤៨ ០,៤១ ៣.១៣៦ ២៧.៨៧៨.៥០០ ៦១០,៩៦ ៦១៤,០៥ ៦០៧,៥១
១៩/០៣/២០២០ ៦១០,៩៦ ២,៣៩ ០,៣៩ ៦.៦៣៨ ៤៨.៥០៩.៩៤០ ៦០៨,៥៧ ៦២៤,៥ ៦០៣,៩៩
១៨/០៣/២០២០ ៦០៨,៥៧ ៩,០១ ១,៥ ១២.០៩៤ ៩៣.៤៩៧.៨០០ ៦០០,០៤ ៦១៥,១៨ ៦០០,០៤
១៧/០៣/២០២០ ៥៩៩,៥៦ ២៩,១៤ ៤,៦៣ ៧.០២១ ៤៦.៣៧៨.៨០០ ៦២៨,៧ ៦២៨,៧ ៥៨៧,៣៣
១៦/០៣/២០២០ ៦២៨,៧ ៧,៣៧ ១,១៦ ៣.១៧៨ ៤៣.៧៤៤.៩៤០ ៦៣៦,៥២ ៦៣៨,៨៥ ៦១៨,១
១៣/០៣/២០២០ ៦៣៦,០៧ ១៩,៥៦ ៣,១៧ ៩.៣១៦ ៩៧.៣៩៦.៨៥០ ៦៤៤,៤៥ ៦៥២,៥៧ ៦១៩,៧៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៧៣៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៥០៧