បើកគណនី
ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ

 »  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (២១ មិថុនា ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៣១៧,៨៣ ៣២១,២ ៣,៣៧ ១,០៦ ៣១៧,១ ៣២១,៦៨ ៣១២,៤៣ ១៨.៦៨៦ ៥៧.៣១១.៣៣០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
២១/០៦/២០១៨ ៣២១,២ ៣,៣៧ ១,០៦ ១៨.៦៨៦ ៥៧.៣១១.៣៣០ ៣១៧,១ ៣២១,៦៨ ៣១២,៤៣
២០/០៦/២០១៨ ៣១៧,៨៣ ០,៣២ ០,១ ១៣១.២៧៩ ៤២១.០៨៧.៦៤០ ៣១៧,៩១ ៣២១,៦៧ ៣១១,៥
១៩/០៦/២០១៨ ៣១៨,១៥ ១២,៩ ៣,៩ ៦៤.៦៦៦ ២៨៤.១៦៤.២៨០ ៣២៩,២៧ ៣៣០,៧៣ ៣១៨,១៥
១៥/០៦/២០១៨ ៣៣១,០៥ ៣,៧ ១,១១ ៤៤.៣៤៦ ១៨១.៨៨០.៨៦០ ៣៣៤,៧៥ ៣៣៤,៧៥ ៣៣១,០៥
១៤/០៦/២០១៨ ៣៣៤,៧៥ ២,២៨ ០,៦៩ ៤៧.៩៧៦ ២៣៤.៩៦០.៦៣០ ៣៣០,៨៣ ៣៣៥,១៥ ៣៣០,៨៣
១៣/០៦/២០១៨ ៣៣២,៤៧ ១,៣៨ ០,៤២ ២៤.៧១៣ ១២៨.២៣៧.៧៥០ ៣២៩,៩៣ ៣៣៣,៥៦ ៣២៩,៩៣
១២/០៦/២០១៨ ៣៣១,០៩ ២,៥ ០,៧៥ ១២.៨៩២ ៦០.៥៤២.៧៧០ ៣៣២,១៥ ៣៣២,១៥ ៣២៨,៩២
១១/០៦/២០១៨ ៣៣៣,៥៩ ១,២២ ០,៣៦ ៧.៨៧០ ២៧.៦៩៦.៤០០ ៣៣៤,៨១ ៣៣៤,៨១ ៣៣២,៣៨
០៨/០៦/២០១៨ ៣៣៤,៨១ ០,៤៩ ០,១៥ ៤.០០០ ១៤.៧០៨.០០០ ៣៣៤,៣២ ៣៣៦,២៧ ៣៣៤,៣២
០៧/០៦/២០១៨ ៣៣៤,៣២ ០,៤៨ ០,១៤ ១៥.០០០ ៧៦.៥០០.០០០ ៣៣៣,៨៤ ៣៣៤,៣២ ៣៣៣,៨៤
០៦/០៦/២០១៨ ៣៣៣,៨៤ ២,៦ ០,៧៧ ២.៦៧៩ ៩.៦០៨.៩០០ ៣៣៦,៦៨ ៣៣៦,៦៨ ៣៣៣,៨៤
០៥/០៦/២០១៨ ៣៣៦,៤៤ ០,៤៧ ០,១៤ ១១.៦០៥ ៣៤.៧១២.១០០ ៣៣៧,១ ៣៣៧,១ ៣៣៦,៣៧
០៤/០៦/២០១៨ ៣៣៥,៩៧ ០,២៤ ០,០៧ ១.៨១៣ ៧.៧០១.២៥០ ៣៣៩,១១ ៣៣៩,៣៤ ៣៣៥,៩៧
៣១/០៥/២០១៨ ៣៣៥,៧៣ ០,៣៣ ០,១ ១.៦៩២ ៦.១៩២.៩៥០ ៣៣៧,០៣ ៣៣៧,០៣ ៣៣៣,៣៨
៣០/០៥/២០១៨ ៣៣៦,០៦ ០,២៧ ០,០៨ ៥.១៨២ ១៩.៣៧៥.៦០០ ៣៣៥,៦៤ ៣៣៦,០៦ ៣៣៣,២
២៩/០៥/២០១៨ ៣៣៦,៣៣ ១,៦៧ ០,៤៩ ២.២៧១ ៨.៦៦៧.៤៣០ ៣៣៨,៧៣ ៣៣៨,៧៣ ៣៣៤,៣៨
២៨/០៥/២០១៨ ៣៣៨ ១,២ ០,៣៥ ៦.៨២៩ ២៥.០៤២.៦៣០ ៣៣៨,៧២ ៣៣៩ ៣៣៧,៧៨
២៥/០៥/២០១៨ ៣៣៩,២ ៤,៤៧ ១,៣ ២.៨៤២ ១១.១៦៨.៣០០ ៣៤០,៣១ ៣៤០,៩៥ ៣៣៨,០៧
២៤/០៥/២០១៨ ៣៤៣,៦៧ ៣,២ ០,៩៤ ១.០១១ ៤.៣៥១.៦២០ ៣៤០,៤៧ ៣៤៣,៨៤ ៣៤០,៤៧
២៣/០៥/២០១៨ ៣៤០,៤៧ ២,៤ ០,៧ ៧.៨៧៧ ៣២.៤៦៥.៥០០ ៣៤២,៨៧ ៣៤៤,០៣ ៣៤០,៤៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ២៥១    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៤៧