អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (២២ តុលា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៨១៤,៩១ ៨២០,០១ ៥,១ ០,៦៣ ៨៣១,៦៩ ៨៣២,១៦ ៨១០,៥៧ ៤.៤២១ ៦៥.៩៤៣.៤២០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
២២/១០/២០១៩ ៨២០,០១ ៥,១ ០,៦៣ ៤.៤២១ ៦៥.៩៤៣.៤២០ ៨៣១,៦៩ ៨៣២,១៦ ៨១០,៥៧
២១/១០/២០១៩ ៨១៤,៩១ ១៧,៩៤ ២,១៥ ៩.៨១៧ ១១២.៨៧៥.៤៧០ ៨៥៣,៥៩ ៨៥៣,៥៩ ៨១៤,៩១
១៨/១០/២០១៩ ៨៣២,៨៥ ២០,០៦ ២,៣៥ ១៦.៧៨៩ ៣៣៩.៥៥០.៦៧០ ៨៥២,៩១ ៨៦២,៤៥ ៨១០,៥៩
១៧/១០/២០១៩ ៨៥២,៩១ ៨,៤១ ៧.១៥៨ ៨៥.៧៥២.៣៦០ ៨៤៤,៥ ៨៥៣,៣៦ ៨៤៤,៥
១៦/១០/២០១៩ ៨៤៤,៥ ១៥,៧៤ ១,៨៣ ១៩.៤៤០ ១១៣.៩០៨.៤៥០ ៨១៣,៦៧ ៨៥២,៥៣ ៨១២,២៥
១៤/១០/២០១៩ ៨៦០,២៤ ៧,០៧ ០,៨៣ ១១.៤៣៤ ៥៩.៨៣២.១៤០ ៨៥៧,១៤ ៨៦០,២៤ ៨៥៥,៤៦
១១/១០/២០១៩ ៨៥៣,១៧ ១,៩៥ ០,២៣ ៣.៩៤៤ ៤១.៧០៦.៨០០ ៨៥៥,០១ ៨៥៥,០១ ៨៣៥,៧១
១០/១០/២០១៩ ៨៥៥,១២ ១៤,៥៧ ១,៦៨ ២៥.៧៩០ ៣០៦.៨៥២.៨៥០ ៨៣៥,៩៣ ៨៦២,០៨ ៨៣២,៦៧
០៩/១០/២០១៩ ៨៦៩,៦៩ ៥០,០១ ៦,១ ៦.៨៦៣ ៥១.១៣២.៣១០ ៨៥៥,១៧ ៨៧០,៣ ៨៥៤,២២
០៨/១០/២០១៩ ៨១៩,៦៨ ២៥,៥៤ ៣,២២ ៦.៧០៩ ៦៤.៧៥១.៩៣០ ៧៩៤,៦១ ៨៥០,៤២ ៧៩៤,១៤
០៧/១០/២០១៩ ៧៩៤,១៤ ២៨,៥ ៣,៧២ ១០.២១៣ ១០០.៦០០.៨០០ ៧៥២,១៤ ៧៩៤,៦១ ៧៥២,១៤
០៤/១០/២០១៩ ៧៦៥,៦៤ ៤០,៦៩ ៥,០៥ ១៤.៩៨៥ ២៣០.០៣៦.១២០ ៨០៤ ៨០៨,៨៧ ៧៥៣,២៨
០៣/១០/២០១៩ ៨០៦,៣៣ ៥៥,៣២ ៦,៤២ ២០.៦៣២ ១៧៧.១១៨.៨២០ ៨៦១,៦៥ ៨៧២,០៩ ៨០៥,៧៧
០២/១០/២០១៩ ៨៦១,៦៥ ១,០៣ ២០.៦៧០ ២០៧.០៧៦.៦៣០ ៨៧០,៧៦ ៨៧០,៧៦ ៨៥៣,៣៦
០១/១០/២០១៩ ៨៧០,៦៥ ១,៤៩ ០,១៧ ៧.៩៥៣ ១០៩.៣១៣.៧២០ ៨៦៩,១៦ ៨៧៦,៩៦ ៨៦៩,១៦
២៦/០៩/២០១៩ ៨៦៩,១៦ ៨,២២ ០,៩៥ ១១.៣៥៤ ៩៧.២៧៥.០៩០ ៨៥៨,៨១ ៨៦៩,១៦ ៨៥៦,០៦
២៥/០៩/២០១៩ ៨៦០,៩៤ ២,៨៣ ០,៣៣ ១៣.៤៦៦ ១១០.៧៤៦.៩១០ ៨៥៨,៣៣ ៨៦៩,៣៩ ៨៥៨,២២
២៣/០៩/២០១៩ ៨៥៨,១១ ១៣,៦៤ ១,៦២ ១៣.០៣៦ ១៧០.០០០.០៩០ ៨៤៤,៤៧ ៨៦៤,០៤ ៨៤៤,៤៧
២០/០៩/២០១៩ ៨៤៤,៤៧ ១,៣៦ ០,១៦ ៩.៩៧៩ ១៥៣.៣៦៧.៤៥០ ៨៥៧,៨ ៨៥៧,៨ ៨៣៨,៩៨
១៩/០៩/២០១៩ ៨៤៣,១១ ២៤,៨១ ៣,០៣ ១៦.១៨៩ ១៩២.៤៩៦.៨៣០ ៨១៩,៣៥ ៨៤៥,០៥ ៨១៩,៣៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៤៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩២៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៣.០១៨