អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (២១ កុម្ភៈ ២០២០  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៧០៤,៧៤ ៦៩៧,០១ ៧,៧៣ ១,១ ៧៣៥,៩៣ ៧៣៦,១៣ ៦៦៤,២៧ ៩.៩០៥ ៨១.៣៦៣.៧១០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
២១/០២/២០២០ ៦៩៧,០១ ៧,៧៣ ១,១ ៩.៩០៥ ៨១.៣៦៣.៧១០ ៧៣៥,៩៣ ៧៣៦,១៣ ៦៦៤,២៧
២០/០២/២០២០ ៧០៤,៧៤ ១៤,៧៥ ២,១៤ ៧.១៨៣ ៣៥.៣៥១.៧០០ ៦៨៩,៧៩ ៧០៧,៥៣ ៦៨៩,៧៩
១៩/០២/២០២០ ៦៨៩,៩៩ ១៤,៧៤ ២,០៩ ២.០៩០ ១៤.៥១៨.៦៦០ ៧០៤,៧៣ ៧២០,៨៦ ៦៨៩,៩៩
១៨/០២/២០២០ ៧០៤,៧៣ ២៤,៦៨ ៣,៣៨ ៥.៩៤៨ ៨៧.៧៤៨.២០០ ៧២៩,៤១ ៧២៩,៦១ ៦៨៦,៥៧
១៧/០២/២០២០ ៧២៩,៤១ ០,២៨ ០,០៤ ៤.១២៤ ២៧.៦៣៧.៤២០ ៧៣៥,៦៥ ៧៣៥,៦៥ ៧២៩,៤១
១៤/០២/២០២០ ៧២៩,៦៩ ២៩,១៥ ៤,១៦ ៥.៦៣៥ ២៥.១២៤.៣៣០ ៧០០,៥៤ ៧២៩,៦៩ ៦៩២,៨
១៣/០២/២០២០ ៧០០,៥៤ ៣២,៥ ៤,៤៣ ១៦.០៦៧ ៧១.៤៩៥.៧៤០ ៧៣២,៨៤ ៧៣៤,១៦ ៧០០,៥៤
១២/០២/២០២០ ៧៣៣,០៤ ២៧,៨៤ ៣,៩៥ ៦.៥០០ ២៨.១៨៥.០៥០ ៧០៥,២ ៧៣៣,៩៣ ៧០៥,០៤
១១/០២/២០២០ ៧០៥,២ ៣១,៨៣ ៤,៣២ ៥៧៩ ៥.៤៥៣.២៤០ ៧៣៧,០៣ ៧៣៧,០៣ ៧០៥,២
១០/០២/២០២០ ៧៣៧,០៣ ៣,២៩ ០,៤៥ ៣.២៤២ ២៣.២៥៥.៣៦០ ៧៣៦,៥៧ ៧៣៧,៧៩ ៧២៥,៩៣
០៧/០២/២០២០ ៧៣៣,៧៤ ២,៣៤ ០,៣២ ២.០៤៣ ២៦.៧៨៣.១៤០ ៧៣១,៤ ៧៣៣,៧៤ ៧២៩,៨១
០៦/០២/២០២០ ៧៣១,៤ ០,៣៣ ០,០៥ ៧.២៥៤ ៦៧.៧៤៩.៨០០ ៧៣១,៧៣ ៧៣៣,៣៥ ៧៣១,៤
០៥/០២/២០២០ ៧៣១,៧៣ ១២,៨៨ ១,៧៩ ១២.២៦៨ ៩៨.៨២៩.១៦០ ៧១៩,១២ ៧៣៧,០១ ៧១៧,៦
០៤/០២/២០២០ ៧១៨,៨៥ ៤៤,១១ ៥,៧៨ ២៨.១៨២ ២៥៦.០៦៣.៨៩០ ៧៦៣,៥៤ ៧៨៤,៥ ៦៩១,៧៣
០៣/០២/២០២០ ៧៦២,៩៦ ១៣,១ ១,៧៥ ៥.៣១៤ ១៩.៣៣៩.១០០ ៧៤៩,៨៦ ៧៨៥,២៥ ៧៤៩,៨៦
៣១/០១/២០២០ ៧៤៩,៨៦ ៥,២៥ ០,៧១ ១៤.២៧៩ ១២០.៤៥៧.៤៩០ ៧៤៤,៤១ ៧៤៩,៨៦ ៧៤៤,៤១
៣០/០១/២០២០ ៧៤៤,៦១ ១,៤៧ ០,២ ២.០៦៨ ១២.២០០.៧៤០ ៧៤៦,០៨ ៧៧៣,៧១ ៧២៤,៤៦
២៩/០១/២០២០ ៧៤៦,០៨ ១៨,៤១ ២,៥៣ ៦.២៩៧ ៥០.៤៤២.៩៦០ ៧២៧,៦៧ ៧៤៦,០៨ ៧២៤,១៨
២៨/០១/២០២០ ៧២៧,៦៧ ២៣ ៣,០៦ ១.៧១៧ ៨.៦០៩.៩៧០ ៧៥០,០៨ ៧៥០,០៨ ៧២៧,៦៧
២៧/០១/២០២០ ៧៥០,៦៧ ០,៣៤ ០,០៥ ៤៥០ ៥.៤៥២.៥០០ ៧៥០,៣៣ ៧៥០,៦៧ ៧៤៨,៩២

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៤៨៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.៤០៣