បើកគណនី       ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ   

 »  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (១៨ កញ្ញា ២០១៧  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៣៣១,៦៧ ៣៣២,៦៤ ០,៩៧ ០,២៩ ៣៣០,៧ ៣៣២,៦៤ ៣៣០,៧ ២.៨០០ ១១.៥៩៤.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
១៨/០៩/២០១៧ ៣៣២,៦៤ ០,៩៧ ០,២៩ ២.៨០០ ១១.៥៩៤.០០០ ៣៣០,៧ ៣៣២,៦៤ ៣៣០,៧
១៥/០៩/២០១៧ ៣៣១,៦៧ ៣៣១,៦៧ ៣៣១,៦៧ ៣៣១,៦៧
១៤/០៩/២០១៧ ៣៣១,៦៧ ២,២៤ ០,៦៧ ១០.៥៣០ ៥១.៦៣៩.២០០ ៣៣៣,៩១ ៣៣៤,៥៩ ៣៣១,៦៧
១៣/០៩/២០១៧ ៣៣៣,៩១ ០,៩៤ ០,២៨ ៤.៧៦២ ២០.០០៤.៧២០ ៣៣៤,៨៥ ៣៣៤,៨៥ ៣៣២,២៥
១២/០៩/២០១៧ ៣៣៤,៨៥ ២,៤៣ ០,៧២ ៦.៧៤២ ២០.៦២០.៤៩០ ៣៣៧,២៨ ៣៣៩,៧១ ៣៣៤,៨៥
១១/០៩/២០១៧ ៣៣៧,២៨ ០,៥ ០,១៥ ៧.៩៦៥ ២៧.៥២៣.៤០០ ៣៣៥,៨៣ ៣៤០,០៥ ៣៣៥,៨៣
០៨/០៩/២០១៧ ៣៣៧,៧៨ ១,៧៨ ០,៥៣ ៨.៨៨១ ៤០.៨៥៩.៣២០ ៣៣៦ ៣៣៨,២៦ ៣៣៦
០៧/០៩/២០១៧ ៣៣៦ ២,២៣ ០,៦៧ ១៣.១៣៨ ៥៤.៥៤១.៨៨០ ៣៣៣,៧៧ ៣៣៦ ៣៣៣,៧៧
០៦/០៩/២០១៧ ៣៣៣,៧៧ ០,១១ ០,០៣ ៤១៩ ១.៦៧៦.០០០ ៣៣៣,៦៦ ៣៣៣,៧៧ ៣៣៣,៦៦
០៥/០៩/២០១៧ ៣៣៣,៦៦ ១,៤៩ ០,៤៥ ១១.៦៦០ ៤៦.៥១០.៦០០ ៣៣២,១៧ ៣៣៣,៦៦ ៣៣២,១៧
០៤/០៩/២០១៧ ៣៣២,១៧ ០,៨៦ ០,២៦ ៣.១១០ ១៤.០៥៩.៦៦០ ៣៣៣,០៣ ៣៣៣,០៣ ៣៣១,៨២
០១/០៩/២០១៧ ៣៣៣,០៣ ០,៨២ ០,២៥ ១.៤៥០ ៥.៨៩៣.៨០០ ៣៣២,៧ ៣៣៣,១៩ ៣៣២,៥៨
៣១/០៨/២០១៧ ៣៣២,២១ ០,៥១ ០,១៥ ៥.០០០ ២៥.២៦០.០០០ ៣៣២,៧២ ៣៣២,៧២ ៣៣២,២១
៣០/០៨/២០១៧ ៣៣២,៧២ ៤,១ ១,២២ ៨.៧៦១ ៤១.០៤៤.០៦០ ៣៣៦,៨២ ៣៣៧,១៧ ៣៣២,៧២
២៩/០៨/២០១៧ ៣៣៦,៨២ ១,៧៦ ០,៥២ ១.៩៥២ ៥.៧៤៧.១២០ ៣៣៨,៥៨ ៣៣៨,៧៤ ៣៣៦,៨២
២៨/០៨/២០១៧ ៣៣៨,៥៨ ១,៩៣ ០,៥៧ ៨.៨១១ ៣៨.១៥៤.៣០០ ៣៣៧,១១ ៣៣៨,៥៨ ៣៣៦,០៤
២៥/០៨/២០១៧ ៣៣៦,៦៥ ១,៧៩ ០,៥៣ ១.៤១០ ៦.៤១៤.៩០០ ៣៣៦,៦៩ ៣៣៦,៦៩ ៣៣៦,៦៥
២៤/០៨/២០១៧ ៣៣៤,៨៦ ៨០០ ៤.០២២.០០០ ៣៣៤,៨៦ ៣៣៤,៨៦ ៣៣៤,៧៤
២៣/០៨/២០១៧ ៣៣៤,៨៦ ០,២៩ ០,០៩ ៥.៣៨៨ ២០.០៤៩.៦៨០ ៣៣៥,០៣ ៣៣៥,០៣ ៣៣៣,១៧
២២/០៨/២០១៧ ៣៣៥,១៥ ១,៧៨ ០,៥៣ ២៥.៣៦២ ១១២.៣៣២.៥៩០ ៣៣៦,៩៣ ៣៣៧,៤២ ៣៣៥,១៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។


អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00002713

អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧ / ៧២៣ ៣៨៨, ០១៥ ៧២៣ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
វេបសាយ: www.acledasecurities.com.kh

ផែនទី​ទំព័រ
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់
ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក
​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ១៧
​អ្នក​ទស្សនាថ្ងៃនេះ: ១.៤៤៨
​អ្នក​ទស្សនាពីម្សិល: ១.៦៥២