»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (១២ តុលា ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៣៥២,៩៦ ៣៥២,៧៦ ០,២ ០,០៦ ៣៥៣,៤១ ៣៥៣,៤១ ៣៥២,៧៦ ៧.៥៥០ ២៤.១៧៦.៥០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
១២/១០/២០១៨ ៣៥២,៧៦ ០,២ ០,០៦ ៧.៥៥០ ២៤.១៧៦.៥០០ ៣៥៣,៤១ ៣៥៣,៤១ ៣៥២,៧៦
១១/១០/២០១៨ ៣៥២,៩៦ ២,៩៣ ០,៨២ ២.៤២៥ ៩.៦២៩.៣៦០ ៣៥៥,៨៩ ៣៥៥,៨៩ ៣៥២,៩៦
០៥/១០/២០១៨ ៣៥៥,៨៩ ៤,៥៥ ១,៣ ៩.៦៦០ ៣២.២២៤.៦០០ ៣៥២,៧៨ ៣៥៥,៨៩ ៣៥២,៧៨
០៤/១០/២០១៨ ៣៥១,៣៤ ០,៩ ០,២៦ ១១.៣៤២ ៣៨.២៣៥.៩៥០ ៣៥០,៤៤ ៣៥២,៦៨ ៣៥០,៤៤
០៣/១០/២០១៨ ៣៥០,៤៤ ០,២២ ០,០៦ ១.០០០ ៤.៨០៣.០០០ ៣៥០,២២ ៣៥០,៤៤ ៣៥០,២២
០២/១០/២០១៨ ៣៥០,២២ ២,៥១ ០,៧២ ៤២៨ ២.៣៤២.៧០០ ៣៤៧,៧១ ៣៥០,២២ ៣៤៧,៧១
០១/១០/២០១៨ ៣៤៧,៧១ ១,១៣ ០,៣២ ៤.៣១៦ ១៨.២៣២.២៨០ ៣៤៨,៨៤ ៣៤៨,៨៤ ៣៤៧,៧១
២៨/០៩/២០១៨ ៣៤៨,៨៤ ៣,៩៤ ១,១២ ៤.៩៨៣ ១៦.៩៣១.០០០ ៣៤៩,០៨ ៣៥១,៤៨ ៣៤៨,៨៤
២៧/០៩/២០១៨ ៣៥២,៧៨ ២.២២៤ ៧.៨០១.៦០០ ៣៥៥,៤២ ៣៥៥,៤២ ៣៥២,៧៨
២៦/០៩/២០១៨ ៣៥២,៧៨ ២,២៧ ០,៦៤ ៩៦៥ ៣.៧៨៧.៣៥០ ៣៥៥,០៥ ៣៥៥,២៩ ៣៥២,៧៨
២៥/០៩/២០១៨ ៣៥៥,០៥ ១,១៦ ០,៣៣ ៤.៣៣៥ ២៥.៥៩៧.៣៦០ ៣៥៣,៨៩ ៣៦២,៧៤ ៣៥៣,៤១
២១/០៩/២០១៨ ៣៥៣,៨៩ ១,១៦ ០,៣៣ ២.២៨០ ៨.៣៤២.៧០០ ៣៥៤,៨១ ៣៥៥,០៥ ៣៥៣,៨៩
២០/០៩/២០១៨ ៣៥៥,០៥ ៣,៣៣ ០,៩៣ ៧.៧១៩ ២៨.២៣៣.៥៧០ ៣៦០,៣ ៣៦០,៣ ៣៥៥,០៥
១៩/០៩/២០១៨ ៣៥៨,៣៨ ១,៦៨ ០,៤៧ ២.០៨០ ១២.៦៤៥.៦០០ ៣៥៦,៧ ៣៦០,០៦ ៣៥៦,៧
១៨/០៩/២០១៨ ៣៥៦,៧ ១៦,៣៤ ៤,៨ ៣.៤៣២ ១៣.៥១៤.៣៦០ ៣៤០,៤៤ ៣៥៩,៤៨ ៣៤០,៤៤
១៧/០៩/២០១៨ ៣៤០,៣៦ ១,៨២ ០,៥៤ ១.៨៣៣ ៦.៤៨៤.១៨០ ៣៤០,៨៥ ៣៤០,៨៥ ៣៣៨,៦៥
១៣/០៩/២០១៨ ៣២៤,០១ ០,០២ ០,០១ ២.៧៨៧ ១០.២៨០.៣១០ ៣២៣,៩៩ ៣២៧,២៣ ៣២១,២៥
១២/០៩/២០១៨ ៣២៣,៩៩ ៦,៤៤ ១,៩៥ ១០.៤៤៥ ៣៥.៤៦២.៦១០ ៣២៦,៨៣ ៣២៦,៨៣ ៣២៣,៩៩
១១/០៩/២០១៨ ៣៣០,៤៣ ៣,២៤ ០,៩៩ ២.១៦៦ ៩.៣៥៥.៧១០ ៣២៧,១៩ ៣៣០,៤៣ ៣២៧,១៩
១០/០៩/២០១៨ ៣២៧,១៩ ១០០ ៣២៥.០០០ ៣២៧,១៩ ៣២៧,១៩ ៣២៧,១៩

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.០៤៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៤៦២