»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (២៧ មិថុនា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៦១១,៥ ៦១៣,៦៧ ២,១៧ ០,៣៥ ៦១១,៥ ៦១៤,៩១ ៦០៩,៧៧ ៥.៣៣៣ ៣៧.០៥៨.៧០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
២៧/០៦/២០១៩ ៦១៣,៦៧ ២,១៧ ០,៣៥ ៥.៣៣៣ ៣៧.០៥៨.៧០០ ៦១១,៥ ៦១៤,៩១ ៦០៩,៧៧
២៦/០៦/២០១៩ ៦១១,៥ ២,៦ ០,៤២ ១០.៥៩២ ៧៣.២៣៧.៤០០ ៦១៥,០៧ ៦១៧,៨២ ៦០៨,២៩
២៥/០៦/២០១៩ ៦១៤,១ ៣,០៥ ០,៥ ៥.៩៦៨ ៣៥.៥២២.៦៤០ ៦១២,៩៤ ៦១៤,១ ៦១២,៩៤
២៤/០៦/២០១៩ ៦១១,០៥ ១,២ ០,២ ២.៥៧៤ ៩.៣០៦.៣៤០ ៦១២,៧២ ៦១២,៧២ ៦១១,០៥
២១/០៦/២០១៩ ៦១២,២៥ ១,៥១ ០,២៥ ៩.៥៦០ ៤០.៩៦១.១៨០ ៦១៣,៦៥ ៦១៩,៣១ ៦១២,២៥
២០/០៦/២០១៩ ៦១៣,៧៦ ៣,៥១ ០,៥៧ ២.៤០២ ១៦.៦៨២.០៦០ ៦១៥,៣៨ ៦១៥,៣៨ ៦១៣,២១
១៩/០៦/២០១៩ ៦១៧,២៧ ១,១៩ ០,១៩ ១៨.២២៦ ៧៧.២៤២.៣២០ ៦១៥,១ ៦១៧,២៧ ៦១៥,១
១៧/០៦/២០១៩ ៦១៦,០៨ ០,៦២ ០,១ ១.០៥៣ ៧.២៤១.៤៤០ ៦១៥,១២ ៦១៦,០៨ ៦១៤,១៩
១៧/០៦/២០១៩ ៦១៦,០៨ ០,៦២ ០,១ ១.០៥៣ ៧.២៤១.៤៤០ ៦១៥,១២ ៦១៦,០៨ ៦១៤,១៩
១៤/០៦/២០១៩ ៦១៥,៤៦ ៤,៧៤ ០,៧៨ ១៨.៧៨២ ៨៩.០៤៧.៤០០ ៦១០,៧២ ៦១៥,៤៦ ៦១០,៧២
១៣/០៦/២០១៩ ៦១០,៧២ ១,៨៩ ០,៣១ ៧.៧៦៧ ៣២.១៨០.៧០០ ៦១៣,០៥ ៦១៣,៥១ ៦១០,៧២
១២/០៦/២០១៩ ៦១២,៦១ ៣,៣៣ ០,៥៤ ១២.៦៩៧ ៥៤.៦៣៦.៥៦០ ៦១៣,៥១ ៦១៤,៤៩ ៦១២,៦១
១១/០៦/២០១៩ ៦១៥,៩៤ ២,៤២ ០,៣៩ ១៣.២៥៩ ១១៤.០៦២.១២០ ៦១១,១៦ ៦១៥,៩៤ ៦០៨,៨៣
១០/០៦/២០១៩ ៦១៣,៥២ ១,២៩ ០,២១ ១៦.៦៤៨ ៨៨.៨៩៨.០០០ ៦១១,៧៦ ៦១៣,៥២ ៦១១,៦៥
០៧/០៦/២០១៩ ៦១២,២៣ ៤,៨ ០,៧៩ ២០.២០៥ ១២០.១៨៣.៩៨០ ៦០៧,៤៣ ៦១៣,១៦ ៦០៧,៤៣
០៦/០៦/២០១៩ ៦០៧,៤៣ ១,០៩ ០,១៨ ៦.៥០៨ ៥២.៣៣៧.២២០ ៦០៨,៥២ ៦១០ ៦០៧,៤៣
០៥/០៦/២០១៩ ៦០៨,៥២ ៥,៣៤ ០,៨៧ ២៣.៥៨៦ ១៩៦.៨៦៨.១២០ ៦១២,៩ ៦១៤,៧៩ ៦០៨,៥២
០៤/០៦/២០១៩ ៦១៣,៨៦ ០,៦៨ ០,១១ ១៥.៧០២ ១១១.៧៦៥.៧០០ ៦១២,៨២ ៦១៤,៨ ៦១២,៤៧
០៣/០៦/២០១៩ ៦១៣,១៨ ៣.៧០៦ ៣៧.៣៣៦.០២០ ៦១៣,៩ ៦១៨,៥៦ ៦១៣,១៨
៣១/០៥/២០១៩ ៦១៣,១៨ ១១,០៧ ១,៨៤ ២.៧៨៣ ១៣.៣៨៥.៩៨០ ៦២០,៤៥ ៦២១,៩៧ ៦០៧,៦

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩៣១    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.២៨៩