អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

home navigate_next ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន navigate_next ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (២៥ កញ្ញា ២០២០  ម៉ោង១៥:០០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៦៦០,៣៣ ០,៧៨ ០,១២ ៦៥៩,០៣ ៦៦០,៨ ៦៥៨,៤៥ ១៩០៧០ ១៦៦.២២៩.៣២០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
២៥/០៩/២០២០ ៦៦០,៣៣ ០,១២ ៦៥៩,០៣ ៦៦១ ៦៥៨ ១៩០៧០ ១៦៦២២៩៣២០ ១០០១៥០៤៥
២៣/០៩/២០២០ ៦៥៩,៥៥ ០,០៣ ៦៥៩,៧៧ ៦៦២ ៦៥៩ ៩៦៤៨ ១៣៩៦៥២៨០០ ១០០០៣២៧២
២២/០៩/២០២០ ៦៥៩,៧៧ ០,១៧ ៦៦១,១១ ៦៦៤ ៦៦០ ១៧៧២៣ ២១៥៧៤៦៥៧០ ១០០០៦៦០៨
២១/០៩/២០២០ ៦៦០,៩២ ០,១២ ៦៦៣,៧៤ ៦៦៥ ៦៥៩ ២៨៥៧៥ ៣៧១៩៣០៥៤០ ១០០២៤០២៦
១៥/០៩/២០២០ ៦៦១,៧១ ០,៣២ ៦៦៣,១ ៦៦៤ ៦៦១ ២៣៨៣៦ ១៥៥០០៤២០០ ១០០៣៦០៦៥
១៤/០៩/២០២០ ៦៥៩,៦ ០,០៧ ៦៦១,៤៥ ៦៦៤ ៦៦០ ១៩៤៥៦ ២៥៨៥២៩២០០ ១០០០៤០៨០
១១/០៩/២០២០ ៦៦០,០៧ ០,១៨ ៦៥៩,៤៨ ៦៦១ ៦៥៩ ៩១២២ ៩៧៣៤២៨៣០ ១០០១១១៧២
១០/០៩/២០២០ ៦៥៨,៩១ ០,៤៦ ៦៦១,៩៤ ៦៦២ ៦៥៩ ១០៥១៨ ១៣០៩០៤៦៤០ ៩៩៩៣៥៦១
០៩/០៩/២០២០ ៦៦១,៩៤ ០,១៩ ៦៦០,៦៩ ៦៦៣ ៦៦០ ៨៨៤០ ១៤១៧៥១៩៤០ ១០០៣៩៤៧៤
០៨/០៩/២០២០ ៦៦០,៦៩ ០,២៤ ៦៥៩,១៣ ៦៦១ ៦៥៩ ១២៧១៣ ១២៧១៧២៨១០ ១០០២០៥០៨
០៧/០៩/២០២០ ៦៥៩,១៣ ០,៧៣ ៦៦៣,៣៧ ៦៦៣ ៦៥៩ ២៥០១៥ ៣១៥៧៨៨៦៦០ ៩៩៩៦៨៧៤
០៤/០៩/២០២០ ៦៦៤ ០,១៣ ៦៦៤,៧៨ ៦៦៦ ៦៦២ ១២៨៦៧ ១២៣៣៦៦៤៥០ ១០០៧០៧៥២
០៣/០៩/២០២០ ៦៦៣,១១ ០,១ ៦៦៥,៥១ ៦៦៧ ៦៦៣ ៣២៧៣៥ ២៤០៧៥៤០២០ ១០០៥៧២៩០
០២/០៩/២០២០ ៦៦៣,៧៩ ០,០៣ ៦៦៥,៦៩ ៦៦៧ ៦៦២ ២៨៩៥៦ ២១៨៥២៩៥២០ ១០០៦៧៥៩៩
០១/០៩/២០២០ ៦៦៣,៩៨ ០,០៥ ៦៦៤,៨២ ៦៦៧ ៦៦២ ៣២១៧៨ ២៤៣៦៤៥៨០០ ១០០៧០៣៩៩
៣១/០៨/២០២០ ៦៦៣,៦៦ ០,១៣ ៦៦៥,៦៧ ៦៧០ ៦៥៨ ២៦២៦៦ ៣៤០៧៧២៣៦០ ១០០៦៥៦៣៥
២៨/០៨/២០២០ ៦៦៤,៥៣ ០,៤១ ៦៦៧,៨ ៦៦៩ ៦៦៤ ៣៥២៤៥ ៣៩១៣៩៨២៧០ ១០០៧៨៨២៦
២៧/០៨/២០២០ ៦៦៧,២៧ ០,២២ ៦៦៣,០៥ ៦៦៩ ៦៦៣ ១៩១០៧ ១៩៣៩៤៤៤៣០ ១០១២០៤២៤
២៦/០៨/២០២០ ៦៦៥,៧៩ ០,៤៧ ៦៦២,១៩ ៦៦៦ ៦៦១ ២៥៨៩៣ ២៦៣០៦៤៣៩០ ១០០៩៧៨៤៦
២៥/០៨/២០២០ ៦៦២,៦៨ ០,២៣ ៦៦០,៩ ៦៦៣ ៦៦០ ៣៩០១១ ៣៣៩៧៣០៤៧០ ១០០៥០៧៥៩

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៣៣២    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៦៤០