បើកគណនី
ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ

 »  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (២៥ មេសា ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៣៣៩,៨៥ ៣៣៩,៣៧ ០,៤៨ ០,១៤ ៣៣៩,៨៥ ៣៣៩,៨៥ ៣៣៧,៩៨ ១.២៨៨ ៦.៥៩៣.៤៨០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
២៥/០៤/២០១៨ ៣៣៩,៣៧ ០,៤៨ ០,១៤ ១.២៨៨ ៦.៥៩៣.៤៨០ ៣៣៩,៨៥ ៣៣៩,៨៥ ៣៣៧,៩៨
២៤/០៤/២០១៨ ៣៣៩,៨៥ ០,៧១ ០,២១ ២.៦០៤ ៧.៥២៤.៧០០ ៣៣៩,១៤ ៣៣៩,៨៥ ៣៣៩,១៤
២៣/០៤/២០១៨ ៣៣៩,១៤ ០,៩៥ ០,២៨ ៩៨០ ៣.៦៥៤.៤០០ ៣៣៨,៤៣ ៣៣៩,១៤ ៣៣៨,៤៣
២០/០៤/២០១៨ ៣៣៨,១៩ ០,៤៨ ០,១៤ ៣.០០០ ១៥.២៤០.០០០ ៣៣៨,៦៧ ៣៣៨,៦៧ ៣៣៨,១៩
១៩/០៤/២០១៨ ៣៣៨,៦៧ ០,៥៧ ០,១៧ ៤.៥៥៨ ១៧.៨១៦.៤០០ ៣៣៩,២៤ ៣៣៩,២៤ ៣៣៨,៦៧
១៨/០៤/២០១៨ ៣៣៩,២៤ ០,៨៧ ០,២៦ ៣.៥៩៧ ១៥.៧៥៤.៩៦០ ៣៤០,១១ ៣៤០,១១ ៣៣៨,៤៣
១៣/០៤/២០១៨ ៣៤០,១១ ១,៦២ ០,៤៨ ១.៥៩៨ ៥.៥២១.៨០០ ៣៣៨,៤៩ ៣៤០,១១ ៣៣៨,៤៩
១១/០៤/២០១៨ ៣៣៩,៣៩ ១,២៨ ០,៣៨ ២៦១ ១.១៨៧.៤០០ ៣៤១,២៥ ៣៤១,៧៣ ៣៣៩,៣៩
១១/០៤/២០១៨ ៣៣៩,៣៩ ១,២៨ ០,៣៨ ២៦១ ១.១៨៧.៤០០ ៣៤១,២៥ ៣៤១,៧៣ ៣៣៩,៣៩
១០/០៤/២០១៨ ៣៤០,៦៧ ១២.៥០១ ៦២.០០៥.៨៦០ ៣៤០,៦៧ ៣៤១,១៥ ៣៣៩,៧
០៩/០៤/២០១៨ ៣៤០,៦៧ ០,៥៤ ០,១៦ ៧.២៣៥ ២៦.៤៥០.៦២០ ៣៤០,១៣ ៣៤០,៦៧ ៣៣៦,៤៧
០៦/០៤/២០១៨ ៣៤០,១៣ ០,៦៥ ០,១៩ ៥.៦១៧ ២១.៥២៦.២៦០ ៣៤០,៧៨ ៣៤១,២៥ ៣៣៩,៩៧
០៥/០៤/២០១៨ ៣៤០,៧៨ ០,៦ ០,១៨ ៤.០៨៣ ១៩.៨១៧.៥៥០ ៣៤១,៣៨ ៣៤១,៦១ ៣៤០,៧៨
០៤/០៤/២០១៨ ៣៤១,៣៨ ១,៧៧ ០,៥២ ៧០០ ៣.៤៤១.០០០ ៣៤៣,៩៦ ៣៤៣,៩៦ ៣៤១,៣៨
០៣/០៤/២០១៨ ៣៤៣,១៥ ៣,២៧ ០,៩៦ ៨.៣៥៦ ៣៩.៧១៩.៦០០ ៣៤១,៧៤ ៣៤៣,១៩ ៣៣៩,៣៤
០២/០៤/២០១៨ ៣៣៩,៨៨ ១,៣៤ ០,៣៩ ៦.៨០០ ៣៣.៣៤២.២៧០ ៣៤១,២២ ៣៤១,៤៦ ៣៣៩,៨៨
៣០/០៣/២០១៨ ៣៤១,២២ ០,៦ ០,១៨ ១.៨៣០ ៨.២៤៩.២០០ ៣៤១,៨២ ៣៤១,៨២ ៣៤០,៦៦
២៩/០៣/២០១៨ ៣៤១,៨២ ០,៥២ ០,១៥ ២១៨ ៨៩៦.២៨០ ៣៤១,៣ ៣៤១,៨២ ៣៤០,៩
២៨/០៣/២០១៨ ៣៤១,៣ ០,០៥ ០,០១ ២០៨ ១.០៨១.៦០០ ៣៤១,៣៥ ៣៤១,៤៦ ៣៤១,៣
២៧/០៣/២០១៨ ៣៤១,៣៥ ២,៧ ០,៨ ៣.៨៤០ ១៧.៨៥៧.៦៣០ ៣៤០,៨៨ ៣៤១,៣៥ ៣៣៩,៩៦

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៤៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៩១៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៤.១៥៩