»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (១៧ សីហា ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៣១៧,៩៦ ៣២០,៣៦ ២,៤ ០,៧៥ ៣១៧,៩៦ ៣២០,៣៦ ៣១៧,៩៦ ៧៣៦ ៣.៣៧៣.៨០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
១៧/០៨/២០១៨ ៣២០,៣៦ ២,៤ ០,៧៥ ៧៣៦ ៣.៣៧៣.៨០០ ៣១៧,៩៦ ៣២០,៣៦ ៣១៧,៩៦
១៦/០៨/២០១៨ ៣១៧,៩៦ ៣,៣២ ១,០៣ ១.៣៧១ ៥.៥២១.៣០០ ៣២១,២៨ ៣២១,២៨ ៣១៧,៩៦
១៥/០៨/២០១៨ ៣២១,២៨ ១,០១ ០,៣១ ២.៨៦០ ៩.៤០២.១០០ ៣២២,២៩ ៣២២,២៩ ៣២១,២៨
១៤/០៨/២០១៨ ៣២២,២៩ ០,៩៧ ០,៣ ១.២៩៩ ៤.៦៦១.២៨០ ៣២១,៣២ ៣២២,២៩ ៣២១,៣២
១៣/០៨/២០១៨ ៣២១,៣២ ១,២២ ០,៣៨ ១.៤៩៣ ៤.៨០១.៦០០ ៣២២,៥៤ ៣២២,៥៤ ៣២១,៣២
១០/០៨/២០១៨ ៣២២,៥៤ ២,៦ ០,៨ ២.២៦៥ ៩.៦៧៨.៦០០ ៣២៥,១៤ ៣២៥,១៤ ៣២២,៥៤
០៩/០៨/២០១៨ ៣២៥,១៤ ១.៧៣០ ៧.១៨១.៣៦០ ៣២៥,១៤ ៣២៥,១៤ ៣២៤,៦៥
០៨/០៨/២០១៨ ៣២៥,១៤ ១,៣ ០,៤ ៥.៣១៥ ១៨.៨០៤.៤០០ ៣២៣,៨៤ ៣២៥,១៤ ៣២៣,៨៤
០៧/០៨/២០១៨ ៣២៣,៨៤ ២,៥៧ ០,៨ ៣.៨៥៨ ១៣.៥៧០.៣០០ ៣២១,២៧ ៣២៥,២៨ ៣២១,២៧
០៦/០៨/២០១៨ ៣២១,២៧ ០,៤៨ ០,១៥ ១.២០១ ៣.៧២៩.៣៧០ ៣២១,៧៥ ៣២២,២៣ ៣២១,២៧
០៣/០៨/២០១៨ ៣២១,៧៥ ០,០១ ៦.០៨០ ២០.៧០៣.៨០០ ៣២១,៧៦ ៣២២ ៣២០,៧៩
០២/០៨/២០១៨ ៣២១,៧៦ ១,៩៨ ០,៦១ ៩.១២០ ៤៥.៨៨៧.៥០០ ៣២២,៧៨ ៣២២,៧៨ ៣២១,៧៦
០១/០៨/២០១៨ ៣២៣,៧៤ ០,១៩ ០,០៦ ៦.០២៣ ១៩.០៨៦.៤៩០ ៣២៣,៧៩ ៣២៤,៧ ៣២៣,៧៤
៣១/០៧/២០១៨ ៣២៣,៥៥ ០,១១ ០,០៣ ១.១០៣ ៤.៨៥៦.២០០ ៣២៣,៤៤ ៣២៤,២៦ ៣២៣,៤៤
២៧/០៧/២០១៨ ៣២៣,៤៤ ០,៦៥ ០,២ ៤.៧៦៩ ១៤.៩៧០.៣៦០ ៣២៤,០៩ ៣២៤,៥៨ ៣២៣,៤៤
២៦/០៧/២០១៨ ៣២៤,០៩ ១,០២ ០,៣១ ២.៨២២ ១២.៨២៣.៦៨០ ៣២៥,១១ ៣២៥,១១ ៣២៣,៧៥
២៥/០៧/២០១៨ ៣២៥,១១ ១,៦៩ ០,៥២ ១.៩០៧ ៨.៤៧៦.៩២០ ៣២៦,៨ ៣២៦,៨ ៣២៥,១១
២៤/០៧/២០១៨ ៣២៦,៨ ៥,៩២ ១,៧៨ ៩.១២៤ ៣៩.០៩៦.៥៤០ ៣៣០,៣២ ៣៣០,៣២ ៣២៦,៨
២៣/០៧/២០១៨ ៣៣២,៧២ ៨,៦២ ២,៦៦ ១.៤៦៦ ៦.៤៤៥.១៦០ ៣២១,៧ ៣៣២,៧២ ៣២១,៧
២០/០៧/២០១៨ ៣២៤,១ ០,០៧ ០,០២ ១.៦៩១ ៨.១៥៥.៣០០ ៣២៤,០៣ ៣២៤,១ ៣២៣,៤៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៦៣២    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.០៧៧