អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (២០ មករា ២០២០  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៧៥៥,៥៨ ៧៦២,០៤ ៦,៤៦ ០,៨៥ ៧៥៥,៥៨ ៧៦២,០៤ ៧៥៥,៥៨ ៦.៤៨០ ៣៩.៤១៦.៦៨០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
២០/០១/២០២០ ៧៦២,០៤ ៦,៤៦ ០,៨៥ ៦.៤៨០ ៣៩.៤១៦.៦៨០ ៧៥៥,៥៨ ៧៦២,០៤ ៧៥៥,៥៨
១៧/០១/២០២០ ៧៥៥,៥៨ ២,៤៦ ០,៣២ ២២.០២៤ ១៥៨.៥៣០.៦៨០ ៧៥៦,៣៦ ៧៥៨,៣៧ ៧៥៥,៥៨
១៦/០១/២០២០ ៧៥៨,០៤ ៩,៤៥ ១,២៦ ១២.៣៩៣ ៨៧.១១៣.៨០០ ៧៤៨,៤ ៧៦០,៧៩ ៧៤៧,២២
១៥/០១/២០២០ ៧៤៨,៥៩ ៨,៨៨ ១,១៧ ២.៩៨៣ ២២.២២៧.២០០ ៧៥០,៤៨ ៧៧១,៤៤ ៧៤៨,៥៩
១៤/០១/២០២០ ៧៥៧,៤៧ ១,៨៦ ០,២៤ ២.៣៩៦ ២២.៦៤៣.៧០០ ៧៥៩,៣៣ ៧៦៤,៣៦ ៧៥៧,៤៧
១៣/០១/២០២០ ៧៥៩,៣៣ ៨,២៣ ១,១ ៥.២៣៨ ២៩.៨៦៨.៥៤០ ៧៥១,១ ៧៦០,៧២ ៧៤៨,៩៣
១០/០១/២០២០ ៧៥១,១ ៧,៤៩ ០,៩៩ ១០.២០៩ ៩៨.១០៩.៩៤០ ៧៥៨,៥៩ ៧៥៩,៩៩ ៧៤៩,៥៥
០៩/០១/២០២០ ៧៥៨,៥៩ ១,២៥ ០,១៦ ២៧.០៦៣ ១៦៤.៨៦៩.៦៥០ ៧៥៩,៦២ ៧៦០,៦៥ ៧៤៣,៣៨
០៨/០១/២០២០ ៧៥៩,៨៤ ៣,២៩ ០,៤៣ ២.៥៨៧ ២៤.១១៥.៩៦០ ៧៦៣,១៣ ៧៦៣,១៣ ៧៤៧,២៤
០៦/០១/២០២០ ៧៦៣,១៣ ៣,០៧ ០,៤ ១៩.៨០៨ ១០៥.៣៦៨.៩៣០ ៧៦៨,៥៣ ៧៦៩,០៤ ៧៥៤,០៣
០៣/០១/២០២០ ៧៦៦,២ ១,៨៩ ០,២៥ ១៧.៤៤៧ ១២៧.៦០៤.៣៩០ ៧៦៤,៣១ ៧៧៩,១៣ ៧៥២,៦៧
០២/០១/២០២០ ៧៦៤,៣១ ២,៥៨ ០,៣៤ ២៩.៥៨៣ ១៩៣.២៥៩.៧៦០ ៧៦៤,០៦ ៧៦៦,២៣ ៧៦០,៦៩
៣១/១២/២០១៩ ៧៦១,៧៣ ២,៦៣ ០,៣៥ ៣៥.៧០៨ ១៩៩.១៤៨.៨៩០ ៧៦០,០៤ ៧៦៣,១៤ ៧៥៩,០៧
៣០/១២/២០១៩ ៧៥៩,១ ៣,៥៨ ០,៤៧ ១.៣៩១ ៧.៦៦៤.៦៤០ ៧៦២,៦៨ ៧៦៣,៦៩ ៧៥៩,១
២៧/១២/២០១៩ ៧៦២,៦៨ ០,០៣ ៩.៧០៧ ៥០.៥៩៥.៧៦០ ៧៦២,៧១ ៧៦៦,៨៥ ៧៥៥,៨១
២៦/១២/២០១៩ ៧៦២,៧១ ៤,០៤ ០,៥៣ ២.៧៦៨ ១៧.៣៦៨.៧១០ ៧៥៦,៤៦ ៧៦៤,៩៦ ៧៥២,៧៣
២៥/១២/២០១៩ ៧៥៨,៦៧ ៥,៦៥ ០,៧៤ ៩.៥៩៦ ៤៥.១៧៦.០២០ ៧៦៧,០៦ ៧៦៧,០៦ ៧៥១,៣៦
២៤/១២/២០១៩ ៧៦៤,៣២ ០,៦៦ ០,០៩ ៥៦.២៧៤ ២២៥.៣៧២.៧៤០ ៧៦៤,៩៨ ៧៦៨,៧ ៧៦១,៨៦
២៣/១២/២០១៩ ៧៦៤,៩៨ ១៨.៤១៦ ១៨៦.៨៦៧.៥៦០ ៧៦៤,៩៨ ៧៦៦,៦៦ ៧៦៤,៨៧
២០/១២/២០១៩ ៧៦៤,៩៨ ២,១៦ ០,២៨ ៣.០៩៦ ៤៣.០០៤.០៤០ ៧៦៧,១៤ ៧៧៣,១៩ ៧៦៣,៩៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៧៧៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.១៤៦