បើកគណនី
ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ

 »  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (២៣ កុម្ភៈ ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៣៤១,៣២ ៣៤០,៦៨ ០,៦៤ ០,១៩ ៣៤១,៣២ ៣៤១,៣២ ៣៤០,៦៨ ២០ ៩០.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
២៣/០២/២០១៨ ៣៤០,៦៨ ០,៦៤ ០,១៩ ២០ ៩០.០០០ ៣៤១,៣២ ៣៤១,៣២ ៣៤០,៦៨
២២/០២/២០១៨ ៣៤១,៣២ ០,៦៥ ០,១៩ ១.៥៤០ ៥.៣៧៨.៥០០ ៣៤១,៩៧ ៣៤១,៩៧ ៣៣៩,២២
២១/០២/២០១៨ ៣៤១,៩៧ ៣,១៩ ០,៩៤ ១.១១៥ ៤.៧៣៤.៦០០ ៣៣៨,៦១ ៣៤១,៩៧ ៣៣៨,៦១
២០/០២/២០១៨ ៣៣៨,៧៨ ០,១ ០,០៣ ២.៩២៨ ១៥.៣០៦.៨២០ ៣៣៨,៦៨ ៣៣៩,០១ ៣៣៨,៦៨
១៩/០២/២០១៨ ៣៣៨,៦៨ ១,៣៨ ០,៤១ ២.០០៤ ១០.០៤៧.១២០ ៣៣៧,៣ ៣៣៩,០១ ៣៣៧,៣
១៦/០២/២០១៨ ៣៣៧,៣ ១២៤ ៣៧៧.០៤០ ៣៣៧,៣ ៣៣៧,៣ ៣៣៧,៣
១៥/០២/២០១៨ ៣៣៧,៣ ០,០៨ ០,០២ ៧.៥១៧ ៤០.៥៦៨.៩៦០ ៣៣៧,៣៨ ៣៣៧,៥ ៣៣៧,០៦
១៤/០២/២០១៨ ៣៣៧,៣៨ ៤,៧ ១,៣៧ ៤០៥ ២.០៥៧.៤០០ ៣៤២,០៨ ៣៤២,០៨ ៣៣៧,៣៨
១៣/០២/២០១៨ ៣៤២,០៨ ៥,៦១ ១,៦៧ ៦២១ ២.៦៣២.៦០០ ៣៣៦,៤៧ ៣៤២,០៨ ៣៣៦,៤៧
១២/០២/២០១៨ ៣៣៦,៤៧ ១,៩៣ ០,៥៧ ១.៥២០ ៥.៦៤៨.០០០ ៣៣៨,៤ ៣៣៨,៤ ៣៣៦,៤៧
០៩/០២/២០១៨ ៣៣៨,៤ ២,៤៣ ០,៧២ ៤.១៧៩ ១៩.៥៨២.៥១០ ៣២៩,៦៥ ៣៣៨,៤ ៣២៩,៦៥
០៨/០២/២០១៨ ៣៣៥,៩៧ ០,៤៨ ០,១៤ ៧៧៨ ៣.៦៩៨.៩០០ ៣៣៥,៤៩ ៣៣៥,៩៧ ៣៣៥,៤៩
០៧/០២/២០១៨ ៣៣៦,៤៥ ១,២៧ ០,៣៨ ៥.៧១៦ ២៩.១៣៩.៤២០ ៣៣៧,១៣ ៣៣៧,១៣ ៣៣៦,២៣
០៦/០២/២០១៨ ៣៣៥,១៨ ០,១៦ ០,០៥ ២១.១៥១ ១០៤.៥២០.១០០ ៣៣៥,០២ ៣៣៥,១៨ ៣៣៣,២៨
០៥/០២/២០១៨ ៣៣៥,០២ ២,៧៤ ០,៨២ ១.៩៨៧ ៧.៥៩៤.៧៨០ ៣៣១,៧៩ ៣៣៥,០២ ៣៣១,៣
០២/០២/២០១៨ ៣៣២,២៨ ៣,៥ ១,០៦ ៣០.៥៧៩ ១៥៧.៦៨៨.៩០០ ៣៣១,៧ ៣៣២,២៨ ៣៣១,៧
០១/០២/២០១៨ ៣២៨,៧៨ ០,៩៣ ០,២៨ ១០.១៨៩ ៥២.២៦៨.០៦០ ៣២៧,៨៥ ៣២៨,៧៨ ៣២៧,៨៥
៣០/០១/២០១៨ ៣២៧,៨៥ ៣,៨៩ ១,១៧ ៣.៨៩២ ១៥.០៦០.៣៩០ ៣២៣,៤៧ ៣២៧,៨៥ ៣២៣,៤៧
២៩/០១/២០១៨ ៣៣១,៧៤ ៥,៥៩ ១,៦៦ ២៣.៤៥៣ ៨៦.៨០៩.៩៩០ ៣៣៧,៣៣ ៣៣៧,៨២ ៣២៥,១៧
២៦/០១/២០១៨ ៣៣៧,៣៣ ០,១៨ ០,០៥ ៩.៦៦០ ៣៩.៧៩៩.២២០ ៣៣៧,១៥ ៣៣៧,៦៣ ៣៣៥,៨២

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩៥៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.២២៦