»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (១៤ ធ្នូ ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៣៩៩ ៤១៦,៣ ១៧,៣ ៤,៣៤ ៣៩៩,៦៨ ៤២១,៤២ ៣៩៩,៦៨ ៧.០០៩ ៣៩.៧០៨.២១០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
១៤/១២/២០១៨ ៤១៦,៣ ១៧,៣ ៤,៣៤ ៧.០០៩ ៣៩.៧០៨.២១០ ៣៩៩,៦៨ ៤២១,៤២ ៣៩៩,៦៨
១៣/១២/២០១៨ ៣៩៩ ១,៨១ ០,៤៦ ៣.៨២៥ ២៥.៧២៤.១០០ ៣៩៨,០៩ ៣៩៩,២១ ៣៩៨,០៩
១២/១២/២០១៨ ៣៩៧,១៩ ១,៤៩ ០,៣៨ ៤.២៥៤ ២៣.៣៩៤.១៨០ ៣៩៧,១៨ ៣៩៧,៥១ ៣៩៦,៥
១១/១២/២០១៨ ៣៩៥,៧ ៣,៩៤ ១,០១ ៦.០៦៥ ២១.២៤៥.១៣០ ៣៩១,៧៦ ៣៩៨,៨២ ៣៩១,៧៦
០៧/១២/២០១៨ ៣៩១,៧៦ ១,៨៤ ០,៤៧ ២៦.០៣៥ ១៣២.២៩១.៤៨០ ៣៩០,៨៤ ៣៩២,២៥ ៣៨៥,៣៣
០៦/១២/២០១៨ ៣៨៩,៩២ ០,២១ ០,០៥ ១៨.០១៤ ៦៩.៧១៤.៨៩០ ៣៨៩,៩៨ ៣៩០,៨៧ ៣៨៩,៤
០៥/១២/២០១៨ ៣៨៩,៧១ ០,៥៣ ០,១៤ ៦.៨៧៣ ៣៨.៤៨២.៩៤០ ៣៨៨,៩៤ ៣៨៩,៧១ ៣៨៨,៨៣
០៤/១២/២០១៨ ៣៨៩,១៨ ០,១៣ ០,០៣ ១០.៩៣១ ៦២.៥៦២.០៣០ ៣៨៩,៤១ ៣៨៩,៤១ ៣៨៣,៨២
០៣/១២/២០១៨ ៣៨៩,០៥ ០,៤៤ ០,១១ ១.៨០៥ ៧.៣៨៣.៤៥០ ៣៩០,១៦ ៣៩០,១៦ ៣៧៣,២៤
៣០/១១/២០១៨ ៣៨៩,៤៩ ០,២៤ ០,០៦ ១.២០៤ ៥.០៦៤.៥៩០ ៣៨៩,២៥ ៣៨៩,៧២ ៣៨៩,២៥
២៩/១១/២០១៨ ៣៨៩,២៥ ១៣,៣១ ៣,៥៤ ៤.៨៣៥ ២៣.៥៣១.៨៨០ ៣៧៥,៩៨ ៣៨៩,៤៩ ៣៧៥,៧៥
២៨/១១/២០១៨ ៣៧៥,៩៤ ១,៥៧ ០,៤២ ៥.១២៦ ២៨.៨០៥.៦៣០ ៣៧៣,២ ៣៧៨,៦ ៣៦៨,៣៣
២៧/១១/២០១៨ ៣៧៤,៣៧ ២,១៨ ០,៥៩ ៤.៤២៣ ២៨.១០៨.៩៨០ ៣៧២,៣៩ ៣៧៤,៤៨ ៣៧១,៥៦
២៦/១១/២០១៨ ៣៧២,១៩ ៥,៦៨ ១,៥៥ ៤.១១៣ ១៩.២៧៧.៧៣០ ៣៦៦,៥១ ៣៧២,១៩ ៣៦៦,៥១
២០/១១/២០១៨ ៣៦៦,៥១ ០,៧៨ ០,២១ ៣.៥៧៣ ១៦.០៦២.៤៧០ ៣៦៦,៨២ ៣៦៦,៩៣ ៣៦៦,២៨
១៩/១១/២០១៨ ៣៦៧,២៩ ០,៩៦ ០,២៦ ២.៣១៦ ១៣.០២១.៣២០ ៣៦៦,៣៣ ៣៦៧,២៩ ៣៦៦,១
១៦/១១/២០១៨ ៣៦៦,៣៣ ១,៦ ០,៤៤ ៧.៥២០ ២៦.៩៤៧.០៥០ ៣៦៤,៧៣ ៣៦៦,៨ ៣៦៤,៧៣
១៤/១១/២០១៨ ៣៦៣,៣៧ ០,១១ ០,០៣ ១៤.២៤៤ ៧២.៣០៦.១៣០ ៣៦៣,២៦ ៣៦៦,២២ ៣៦១,២
១៣/១១/២០១៨ ៣៦៣,២៦ ៣,៣៧ ០,៩២ ១.៦៤៩ ៧.៨៣៩.២៣០ ៣៦៦,៦៣ ៣៦៨,១៣ ៣៦៣,១៤
១២/១១/២០១៨ ៣៦៦,៦៣ ០,០៧ ០,០២ ១.៦៨០ ៦.៥៦៨.០៨០ ៣៦៧,៩៦ ៣៦៧,៩៦ ៣៦៦,៤៤

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៧៨៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៩៥៥