អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (០៥ ធ្នូ ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៧៧៦,៥៨ ៧៧៨,៦៧ ២,០៩ ០,២៧ ៧៧៦,៥៨ ៧៧៩,១៦ ៧៧៦,៣៦ ២.៤៩៦ ១៨.០៧៩.២៦០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
០៥/១២/២០១៩ ៧៧៨,៦៧ ២,០៩ ០,២៧ ២.៤៩៦ ១៨.០៧៩.២៦០ ៧៧៦,៥៨ ៧៧៩,១៦ ៧៧៦,៣៦
០៣/១២/២០១៩ ៧៨០,២៩ ៣,១៣ ០,៤ ៦.១៣៥ ៤៧.៤៧៨.១០០ ៧៨១,៨១ ៧៨១,៨១ ៧៧៩,៣៥
០២/១២/២០១៩ ៧៧៧,១៦ ០,៤៤ ០,០៦ ៩.៣៤២ ៨៦.៥១២.១២០ ៧៧៩,៤២ ៧៨០,៥៩ ៧៦៣,១៥
២៩/១១/២០១៩ ៧៧៧,៦ ១,០៧ ០,១៤ ៣.០៤៨ ២០.៤៤៨.៩៤០ ៧៧៦,៥៣ ៧៨១,៥៦ ៧៧៦,៥៣
២៨/១១/២០១៩ ៧៧៦,៥៣ ៤,៨៦ ០,៦២ ៤.៣៣៧ ៧៩.៥៥៦.៦២០ ៧៨៣,៧២ ៧៨៤,៦៦ ៧៧៦,៥៣
២៨/១១/២០១៩ ៧៧៦,៥៣ ៤,៨៦ ០,៦២ ៤.៣៣៧ ៧៩.៥៥៦.៦២០ ៧៨៣,៧២ ៧៨៤,៦៦ ៧៧៦,៥៣
២៧/១១/២០១៩ ៧៨១,៣៩ ០,១៨ ០,០២ ៥.៨២១ ៤៧.៥៨៦.៦៧០ ៧៨១,៥៧ ៧៨១,៥៧ ៧៧៥,៩៧
២៦/១១/២០១៩ ៧៨១,៥៧ ៤,០៥ ០,៥២ ១៦.៩៩៧ ១០៤.០៨៣.០៨០ ៧៧៧,៥២ ៧៨៤,០៦ ៧៧៦,៥៧
២៥/១១/២០១៩ ៧៧៧,៥២ ៦,៣៨ ០,៨១ ៣.៤៩៦ ៤៦.៥៨៣.២០០ ៧៨៣,៩ ៧៨៦,៦២ ៧៧៧,៥២
២២/១១/២០១៩ ៧៨៣,៩ ៦,៣ ០,៨១ ៤.៩៣៣ ២៦.៤១៣.២៨០ ៧៧៧,៦ ៧៨៣,៩ ៧៧៧,០២
២១/១១/២០១៩ ៧៧៧,៦ ៨,៦៤ ១,១ ៣.៩៧៩ ៣១.៥៣២.៦៤០ ៧៨៦,៦៤ ៧៨៩,៩១ ៧៧៧,៦
២០/១១/២០១៩ ៧៨៦,២៤ ០,៦ ០,០៨ ១០.៤៥៧ ៦៦.១៥៣.៣៦០ ៧៨៦,៧៦ ៧៨៨,៦៨ ៧៨៥,៦៦
១៩/១១/២០១៩ ៧៨៥,៦៤ ៦,៩៥ ០,៨៩ ៩.៥៨៤ ៨២.២៩៩.៨៩០ ៧៧៩,៩៦ ៧៩៣,០៧ ៧៦៨,៦៤
១៨/១១/២០១៩ ៧៧៨,៦៩ ០,៤២ ០,០៥ ៦.៥៨៨ ៤៧.៤០២.៤៨០ ៧៧៨,០២ ៧៨០,៤៥ ៧៧៥,៨៣
១៥/១១/២០១៩ ៧៧៨,២៧ ៥,៧៤ ០,៧៣ ១២.៦៤០ ១៣៨.៩១៣.៧៤០ ៧៦៧,៧ ៧៨០,៥៩ ៧៦៧,៧
១៤/១១/២០១៩ ៧៨៤,០១ ៥,៣៧ ០,៦៨ ៥.៩៣៥ ៨៣.៤២៩.៩១០ ៨០០,៥៨ ៨០០,៥៨ ៧៧៨,១២
០៨/១១/២០១៩ ៧៨៩,៣៨ ១,៧១ ០,២២ ៨.៩៧២ ១២០.០៦០.៥៦០ ៧៩១,០៩ ៧៩១,៧៩ ៧៧៧,៨២
០៧/១១/២០១៩ ៧៩១,០៩ ៦,១៤ ០,៧៧ ១១.២៧៦ ១០៣.៤៨៥.១៥០ ៧៩៨,៨១ ៧៩៨,៩២ ៧៧៧,៦៤
០៦/១១/២០១៩ ៧៩៧,២៣ ៣,០៤ ០,៣៨ ៧.២១៩ ៥៣.២០៥.០៧០ ៧៩៨,៣៧ ៧៩៩,៥៣ ៧៩០,២៩
០៥/១១/២០១៩ ៧៩៤,១៩ ៨,៧៣ ១,០៩ ១២.៨២១ ៨០.៥៧៤.១២០ ៨០២,៧១ ៨០២,៧១ ៧៨២,៨៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ២.១៣៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.៣៣៨