អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

home navigate_next ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន navigate_next ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (០២ កក្កដា ២០២០  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៦៩៥,៨៦ ២,២៤ ០,៣២ ៦៩៣,៦២ ៦៩៩,៦៣ ៦៩៣,៦២ ១១៥២២ ១០២.០៣៤.៩៤០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
០២/០៧/២០២០ ៦៩៥,៨៦ ០,៣២ ៦៩៣,៦២ ៧០០ ៦៩៤ ១១៥២២ ១០២០៣៤៩៤០ ១០២៥៩៥៦៦
០១/០៧/២០២០ ៦៩៣,៦២ ០,៣៤ ៦៩៥,៩៩ ៧០១ ៦៨៥ ៣១៣២៤ ៣៧៤១៣២១៨០ ១០២២៦៤៩២
៣០/០៦/២០២០ ៦៩៥,៩៩ ០,៧៥ ៧០១,២២ ៧០២ ៦៩២ ២៤១០៤ ៣២៨១៨៨៣៦០ ១០២៦១៤៥៥
២៩/០៦/២០២០ ៧០១,២២ ០,៨ ៧០៨,១៦ ៧១០ ៦៩៧ ៥៣៧៣៨ ៥៦២៦៧៥២៦០ ១០៣៣៨៦០៧
២៦/០៦/២០២០ ៧០៦,៨៩ ០,១៧ ៧០៦,៨៥ ៧១៦ ៧០១ ២៨៤៤៦ ៤១២៧១៣៧៦០ ១០៤២២១៤៣
២៥/០៦/២០២០ ៧០៥,៦៧ ០,៨៧ ៧០១,៣៣ ៧០៩ ៧០១ ៤១៤១១ ៧៤៥៤៧០០៦០ ១០៤០៤២៦២
២៤/០៦/២០២០ ៦៩៩,៥៧ ០,៤២ ៦៩៦,៦៦ ៧០១ ៦៩៦ ១៨៧៨៦ ៣០០២៧៦៥៦០ ១០៣១៤២២៨
២៣/០៦/២០២០ ៦៩៦,៦៦ ២,៣១ ៦៨១,៥២ ៧០៤ ៦៨២ ៦៧៨៨៧ ១១៣៣៣០២៣៦០ ១០២៧១៣៥៨
២២/០៦/២០២០ ៦៨០,៩៣ ១,៧៧ ៦៩០,៨៣ ៦៩៣ ៦៧៨ ៤៩៧៤៣ ៨២១១៥៥៤៥០ ១០០៣៩៤៥៨
១៩/០៦/២០២០ ៦៩៣,១៨ ០,៧១ ៦៩៣,៥៥ ៦៩៧ ៦៩១ ៥១៨៤៣ ៨០៦៣២៦០៩០ ១០២២០០២២
១៧/០៦/២០២០ ៦៩៨,១៣ ១,៥៣ ៧០៥,៤៣ ៧០៥ ៦៩២ ៩១៦៣៩ ១៥៥០០២១០៦០ ១០២៩២៩៨៨
១៦/០៦/២០២០ ៧០៨,៩៦ ០,៨៩ ៧១៥,៣១ ៧១៨ ៧០៣ ៩០៥៨៧ ១៤៦២៦១៩២៨០ ១០៤៥២៧១០
១៥/០៦/២០២០ ៧១៥,៣១ ១,៦៧ ៧២៧,៤៤ ៧២៨ ៧០៣ ៨៨៦២៥ ១៥៧០៦៧៦៨៨០ ១០៥៤៦២៦៩
១២/០៦/២០២០ ៧២៧,៤៤ ០,៤៤ ៧៣០,៦៦ ៧៣១ ៧២៦ ៣៥៤៣៥ ៦០០០៥៤២៦០ ១០៧២៥២១៦
១១/០៦/២០២០ ៧៣០,៦៦ ០,៤ ៧២៦,៥៧ ៧៣១ ៧២៧ ៤០៥២០ ៧១៣១២៥១២០ ១០៧៧២៦៩៣
១០/០៦/២០២០ ៧២៧,៧៤ ០,៤១ ៧៣១,៦៥ ៧៣២ ៧២៨ ៤១៩៦៣ ៦០៨៧០៥៨៨០ ១០៧២៩៦៥១
០៩/០៦/២០២០ ៧៣០,៧៥ ០,៣៩ ៧៣១,២៦ ៧៣៥ ៧២៦ ៤៩៧៥៦ ៧៨៨៤៧៤២២០ ១០៧៧៣៩៩៨
០៨/០៦/២០២០ ៧៣៣,៦២ ១២,៣៦ ១,៦៦ ១៣៤.៩៣៥ ២.៣០០.៦២៦.៩៥០ ៧៤៥,៩៧ ៧៤៨,១៩ ៧២៦,៤៤
០៥/០៦/២០២០ ៧៤៥,៩៨ ១,៣១ ០,១៨ ៥៨.៨១៨ ៩០០.៦៨១.៥៦០ ៧៤៤,៦៧ ៧៤៧,៤៣ ៧៤១,៥១
០៤/០៦/២០២០ ៧៤៤,៦៧ ៧,០១ ០,៩៥ ៨០.៦៧៩ ១.៤៣៨.០៥៧.២៨០ ៧៤១,២៤ ៧៤៩,៩២ ៧៣៨,២៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.០៥២    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.២០៩