»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (២៣ មេសា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៥៧០ ៥៧៨,៩៦ ៨,៩៦ ១,៥៧ ៥៦៩,០៨ ៥៨០,៣៧ ៥៦៩,០៨ ១២.៤៣២ ១០៨.៤៩០.៤០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
២៣/០៤/២០១៩ ៥៧៨,៩៦ ៨,៩៦ ១,៥៧ ១២.៤៣២ ១០៨.៤៩០.៤០០ ៥៦៩,០៨ ៥៨០,៣៧ ៥៦៩,០៨
២២/០៤/២០១៩ ៥៧០ ០,០៨ ០,០១ ៩.០០២ ៧៤.២០៨.៣០០ ៥៦៩,៩២ ៥៧១,៣១ ៥៦៨,៩៩
១៩/០៤/២០១៩ ៥៦៩,៩២ ៤,៣៥ ០,៧៧ ៨.៩៤៨ ៦៦.៣១៧.១០០ ៥៦៦,០៤ ៥៨០,៩៣ ៥៦៦,០៤
១៨/០៤/២០១៩ ៥៦៥,៥៧ ១១,២៦ ១,៩៥ ៨.១៦៧ ៥៧.៤៧០.៩២០ ៥៨៨,៩៤ ៥៩៣,១ ៥៦២,៥៣
១២/០៤/២០១៩ ៥៧៦,៨៣ ៦,៥៧ ១,១៣ ២.៦៧៤ ១១.០២៣.៣២០ ៥៨៣,៤ ៥៨៣,៤ ៥៧៦,៣៦
១១/០៤/២០១៩ ៥៨៣,៤ ១៧,៦៤ ៣,១២ ៨៩១ ៤.០៦៨.១៦០ ៥៦៥,៧៦ ៥៨៣,៩៦ ៥៦៥,៧៦
១០/០៤/២០១៩ ៥៦៥,៧៦ ១០,៧៤ ១,៨៦ ១២.៩២៨ ៩២.៤៤០.១៤០ ៥៦៥,៧៦ ៥៧៧,៤៤ ៥៦៤,៤៦
០៩/០៤/២០១៩ ៥៧៦,៥ ១,២១ ០,២១ ៤.៤៩១ ២៥.២៥២.៤៨០ ៥៧៥,២៩ ៥៨៩,៤៦ ៥៧៥,០៨
០៨/០៤/២០១៩ ៥៧៥,២៩ ២,៤៤ ០,៤៣ ៤១៦ ២.៣៥៤.៥៦០ ៥៧២,៨៥ ៥៧៥,២៩ ៥៧២,៨៥
០៥/០៤/២០១៩ ៥៧២,៨៥ ៣,០២ ០,៥២ ៦.៣៣៨ ៤៩.១៣១.៦២០ ៥៧៥,៨៧ ៥៧៦,៨២ ៥៦៤,៧
០៤/០៤/២០១៩ ៥៧៥,៨៧ ១,៤៥ ០,២៥ ១.០៨១ ៥.៦០៥.៨៤០ ៥៧៧,៣២ ៥៧៧,៩៥ ៥៧៥,៨៧
០៣/០៤/២០១៩ ៥៧៧,៣២ ១,៣២ ០,២៣ ៦.៦០៩ ២៧.៦៤៩.០៦០ ៥៧៨,១៧ ៥៧៨,១៧ ៥៧១,៧៣
០២/០៤/២០១៩ ៥៧៨,៦៤ ០,៩៤ ០,១៦ ១៦.៣៤១ ១០២.៩៧៧.៧០០ ៥៧៩,៥៨ ៥៨៤,២៦ ៥៧៨,៦៤
០១/០៤/២០១៩ ៥៧៧,៧ ២,៥១ ០,៤៣ ៧.៦៤២ ៧១.៣៩១.៤០០ ៥៨០,២១ ៥៨៤,៨៦ ៥៧១,៤៩
២៩/០៣/២០១៩ ៥៨០,២១ ០,៤៨ ០,០៨ ៣.០០៤.៨៨៧ ៦.០៣៤.៧១៥.៨២០ ៥៧៩,៧៣ ៥៨២,១ ៥៧៩,៧៣
២៨/០៣/២០១៩ ៥៧៩,៧៣ ០,៥៣ ០,០៩ ២១.៦៦០ ៧៣.៧៤៩.០០០ ៥៨០,២៦ ៥៨០,២៦ ៥៧៩,១៧
២៧/០៣/២០១៩ ៥៨០,២៦ ១៥.៧១៩ ៧៨.១៣២.២០០ ៥៨០,២៦ ៥៨៤,៩២ ៥៧៧,៧
២៦/០៣/២០១៩ ៥៨០,២៦ ៤,០៨ ០,៧១ ១៦.៥៧០ ៧០.៥៥៧.៤៤០ ៥៧៦,០៦ ៥៨៦,៨ ៥៧៣,៩៥
២៥/០៣/២០១៩ ៥៧៦,១៨ ២,៤៤ ០,៤២ ១៧.៩២៨ ៨២.៩៩២.៥០០ ៥៧៨,០៤ ៥៨៤,៤៥ ៥៧៦,១៨
២២/០៣/២០១៩ ៥៧៨,៦២ ០,៣៨ ០,០៧ ១.២៧៩ ៩.០៩៣.៥៣០ ៥៧៨,២៤ ៥៨៤,៤៥ ៥៧៨,២៤

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៦៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៥៩៥