»  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (២៤ វិច្ឆិកា ២០១៧  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៣២៨,៥៤ ៣៣០,៥ ១,៩៦ ០,៦ ៣២៧,៣២ ៣៣០,៥ ៣២៦,៦២ ៥៩៣ ២.៤៦៧.៦០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
២៤/១១/២០១៧ ៣៣០,៥ ១,៩៦ ០,៦ ៥៩៣ ២.៤៦៧.៦០០ ៣២៧,៣២ ៣៣០,៥ ៣២៦,៦២
២៣/១១/២០១៧ ៣២៨,៥៤ ០,៥៥ ០,១៧ ១.៤៣២ ៦.៥២០.៩៦០ ៣២៧,៩៩ ៣២៩,៣៨ ៣២៧,៣៥
២២/១១/២០១៧ ៣២៧,៩៩ ០,៤១ ០,១២ ២៥.៩៦៤ ១១៧.៩៣០.៣៣០ ៣២៧,០៧ ៣២៩,៩៨ ៣២៧,០៧
២១/១១/២០១៧ ៣២៨,៤ ០,០៥ ០,០២ ៣.៤៨៤ ១៣.៣២៥.៣០០ ៣២៧,១៥ ៣២៨,៤ ៣២៦,៤៩
២០/១១/២០១៧ ៣២៨,៣៥ ០,៣៨ ០,១២ ៣.៩៦៩ ១៥.៦៦០.៩២០ ៣៣០,៩២ ៣៣០,៩២ ៣២៦,៥៦
១៧/១១/២០១៧ ៣២៨,៧៣ ៥,៩៣ ១,៧៧ ៦.៦៦៧ ២៥.៥៤៣.៤២០ ៣៣៤,៦៦ ៣៣៤,៦៦ ៣២៨,៧៣
១៦/១១/២០១៧ ៣៣៤,៦៦ ១,៨១ ០,៥៤ ៦.៨៥១ ៣២.៧៥៧.៩២០ ៣៣៣,៨៣ ៣៣៤,៩៣ ៣៣៣,៨៣
១៥/១១/២០១៧ ៣៣២,៨៥ ១,៨២ ០,៥៤ ៣.១៤៩ ១២.៥៨៧.៧២០ ៣៣៣,២៣ ៣៣៤,១១ ៣៣២,៤២
១៤/១១/២០១៧ ៣៣៤,៦៧ ០,៨៥ ០,២៥ ១.៦៨២ ៦.៦៣៤.៩៤០ ៣៣២,២ ៣៣៥,៧ ៣៣១,៦៦
១៣/១១/២០១៧ ៣៣៣,៨២ ៤,០៤ ១,២ ១៨.៨៨៩ ៧៦.៨២៦.៨៨០ ៣៣៥,៦២ ៣៣៥,៦២ ៣៣២,៨៥
១០/១១/២០១៧ ៣៣៧,៨៦ ២,៤៧ ០,៧៣ ១.១៩៨ ៥.៤២៨.៩២០ ៣៤០,៣៣ ៣៤០,៣៣ ៣៣៧,៧៦
០៨/១១/២០១៧ ៣៤០,៣៣ ០,៧៣ ០,២១ ៧.២២៤ ២៨.៨៩៥.៧០០ ៣៤០,៧២ ៣៤២,០៩ ៣៣៩,៨៥
០៦/១១/២០១៧ ៣៤៣,៥៩ ០,៧២ ០,២១ ៨.៣៤៣ ៣៨.០៧៤.១៨០ ៣៣៨,៧៥ ៣៤៣,៥៩ ៣៣២,៨៩
០១/១១/២០១៧ ៣៤២,៨៧ ៥,៧៦ ១,៦៥ ៧.៤៣៣ ២៩.៩៤៨.០៦០ ៣៤៣,៧៧ ៣៤៦,៣៦ ៣៤២,៨៧
៣១/១០/២០១៧ ៣៤៨,៦៣ ១,៩៨ ០,៥៧ ២៦.០០០ ១៣៧.៧២០.០០០ ៣៤៦,៦៥ ៣៤៨,៦៣ ៣៤៦,១៧
២៧/១០/២០១៧ ៣៤៦,៦៥ ២,០១ ០,៥៨ ២.៣៦៤ ១២.១៥៦.២៤០ ៣៤៤,៦៤ ៣៤៦,៦៥ ៣៤៤,៦៤
២៦/១០/២០១៧ ៣៤៤,៦៤ ០,២៤ ០,០៧ ៨.៣៩០ ៤០.៥៣៨.៥០០ ៣៤៤,៥២ ៣៤៦,៨៨ ៣៤៤,៥២
២៥/១០/២០១៧ ៣៤៤,៤ ១,៩២ ០,៥៦ ២០.៥១៩ ៦៣.៦៧៨.១០០ ៣៤២,៤៨ ៣៤៤,៤ ៣៤២,៤៨
២៤/១០/២០១៧ ៣៤២,៤៨ ១,៦១ ០,៤៧ ៥.០០២ ២៤.៣៨៣.០០០ ៣៤០,៨៧ ៣៤២,៤៨ ៣៤០,១៤
២០/១០/២០១៧ ៣៤០,៨៧ ១,៤២ ០,៤២ ៩.១៤៣ ៤២.៩០៦.៤២០ ៣៣៩,៤៥ ៣៤០,៨៧ ៣៣៧,៩៤

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៣.៦៨៩