»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៧ ឧសភា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PAS
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១២.២០០ ១២.២០០ ០,០០ ១២.៤០០ ១២.២០០ ៥៧៣ ៦.៩៩៥.២០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៧/០៥/២០១៩ ១២.២០០ ៥៧៣ ៦.៩៩៥.២០០ ១២.២០០ ១២.៤០០ ១២.២០០ ១.០៤៦.៤១៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៦/០៥/២០១៩ ១២.២០០ ១០០ ១.៧៩៨ ២១.៩៣៨.២០០ ១២.៤០០ ១២.៤០០ ១២.២០០ ១.០៤៦.៤១៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១០/០៥/២០១៩ ១២.១០០ ២០០ ៩៣៩ ១១.៥២២.៣០០ ១២.៣០០ ១២.៣០០ ១២.១០០ ១.០៣៧.៨៤១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៩/០៥/២០១៩ ១២.៣០០ ១៣០ ១.៦០១.៤០០ ១២.៣៦០ ១២.៣៦០ ១២.៣០០ ១.០៥៤.៩៩៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៨/០៥/២០១៩ ១២.៣០០ ២០០ ៥៥៦ ៦.៧៨៤.០០០ ១២.២០០ ១២.៣០០ ១២.២០០ ១.០៥៤.៩៩៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៧/០៥/២០១៩ ១២.១០០ ១.២១៥ ១៤.៧០១.៥០០ ១២.១០០ ១២.១០០ ១២.១០០ ១.០៣៧.៨៤១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៦/០៥/២០១៩ ១២.១០០ ៨០ ៩៥២ ១១.៥៨៣.៦៨០ ១២.១៨០ ១២.១៨០ ១២.១០០ ១.០៣៧.៨៤១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៣/០៥/២០១៩ ១២.១៨០ ២៤០ ៦.១៧០ ៧៤.៨៧៦.៦០០ ១២.៦០០ ១២.៦០០ ១២.១០០ ១.០៤៤.៧០៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០២/០៥/២០១៩ ១២.៤២០ ៤០ ១.៧០០ ២០.៩៨៧.៨០០ ១២.៣៤០ ១២.៤៤០ ១២.៣៤០ ១.០៦៥.២៨៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣០/០៤/២០១៩ ១២.៣៨០ ២៨០ ១.១១២ ១៣.៦៥៦.០០០ ១២.១០០ ១២.៣៨០ ១២.១០០ ១.០៦១.៨៥៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៩/០៤/២០១៩ ១២.១០០ ១០០ ២.២៤៤ ២៧.១៤៨.៤០០ ១២.៣៨០ ១២.៣៨០ ១២.០៤០ ១.០៣៧.៨៤១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៦/០៤/២០១៩ ១២.០០០ ១០០ ៤.៣៩១ ៥២.៧៤៩.៥០០ ១២.១០០ ១២.១០០ ១២.០០០ ១.០២៩.២៦៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៥/០៤/២០១៩ ១២.១០០ ៨០ ៦០២ ៧.២៩៨.២៤០ ១២.១៨០ ១២.១៨០ ១២.១០០ ១.០៣៧.៨៤១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៤/០៤/២០១៩ ១២.០២០ ៣៦០ ២.៣៨៨ ២៨.៦៨៥.១០០ ១២.០២០ ១២.១០០ ១២.០០០ ១.០៣០.៩៧៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៣/០៤/២០១៩ ១២.៣៨០ ៣៨០ ២៤៩ ៣.០៤១.៤០០ ១២.២០០ ១២.៣៨០ ១២.២០០ ១.០៦១.៨៥៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២២/០៤/២០១៩ ១២.០០០ ៤០ ៣.៥៦១ ៤២.៨៦៤.៦២០ ១២.១០០ ១២.១០០ ១២.០០០ ១.០២៩.២៦៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៩/០៤/២០១៩ ១២.០៤០ ៤០ ១.២៣៩ ១៤.៩៨១.៦០០ ១២.៦០០ ១២.៦០០ ១២.០០០ ១.០៣២.៦៩៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៨/០៤/២០១៩ ១២.០០០ ៤៨០ ១.៩៥១ ២៣.៧២៦.១២០ ១៣.០០០ ១៣.០០០ ១២.០០០ ១.០២៩.២៦៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១២/០៤/២០១៩ ១២.៤៨០ ២០០ ១១៩ ១.៤៨៨.៣៦០ ១២.៦៨០ ១២.៦៨០ ១២.៤៨០ ១.០៧០.៤៣៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១១/០៤/២០១៩ ១២.៦៨០ ៦៨០ ៨៨.៧៦០ ១២.៦៨០ ១២.៦៨០ ១២.៦៨០ ១.០៨៧.៥៨៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៦០    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៧៣២