បើកគណនី
ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ

 »  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២២ ឧសភា ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៨៥០ ២.៨៥០ ០,០០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ២.៨០០ ២.០១៩ ៥.៧១១.២០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២២/០៥/២០១៨ ២.៨៥០ ២.០១៩ ៥.៧១១.២០០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ២.៨០០ ១៦៤.៩៤៤ ៥៧.៨៧៥.០០០
១៨/០៥/២០១៨ ២.៨៥០ ៧១៣ ២.០៣២.០៥០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ១៦៤.៩៤៤ ៥៧.៨៧៥.០០០
១៧/០៥/២០១៨ ២.៨៥០ ៣០ ៨៥.៥០០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ១៦៤.៩៤៤ ៥៧.៨៧៥.០០០
១១/០៥/២០១៨ ២.៨៥០ ៥១០ ១.៤៥៣.៥០០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ១៦៤.៩៤៤ ៥៧.៨៧៥.០០០
១០/០៥/២០១៨ ២.៨៥០ ១០ ៥៣៦ ១.៥២០.៥២០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ២.៨២០ ១៦៤.៩៤៤ ៥៧.៨៧៥.០០០
០៩/០៥/២០១៨ ២.៨៤០ ៧២០ ២.០២៤.៨០០ ២.៨០០ ២.៨៤០ ២.៧៨០ ១៦៤.៣៦៥ ៥៧.៨៧៥.០០០
០៨/០៥/២០១៨ ២.៨៤០ ១០ ៥៥០ ១.៥៦២.០០០ ២.៨៤០ ២.៨៤០ ២.៨៤០ ១៦៤.៣៦៥ ៥៧.៨៧៥.០០០
០៧/០៥/២០១៨ ២.៨៣០ ២០ ២៧០ ៧៦១.១០០ ២.៨៣០ ២.៨៣០ ២.៨០០ ១៦៣.៧៨៦ ៥៧.៨៧៥.០០០
០៤/០៥/២០១៨ ២.៨៥០ ៣០ ៩៨៣ ២.៨២៦.៥៤០ ២.៨៨០ ២.៨៨០ ២.៨៥០ ១៦៤.៩៤៤ ៥៧.៨៧៥.០០០
០២/០៥/២០១៨ ២.៨៨០ ២.៨៨០ ២.៨៨០ ១៦៦.៦៨០ ៥៧.៨៧៥.០០០
២៧/០៤/២០១៨ ២.៨៨០ ៣០៧ ៨៨៤.១៦០ ២.៨៨០ ២.៨៨០ ២.៨៨០ ១៦៦.៦៨០ ៥៧.៨៧៥.០០០
២៦/០៤/២០១៨ ២.៨៨០ ២.៨៨០ ២.៨៨០ ១៦៦.៦៨០ ៥៧.៨៧៥.០០០
២៥/០៤/២០១៨ ២.៨៨០ ២.៨៨០ ២.៨៨០ ១៦៦.៦៨០ ៥៧.៨៧៥.០០០
២៤/០៤/២០១៨ ២.៨៨០ ៣០ ២.៥០០ ៧.១២៩.៥០០ ២.៨៥០ ២.៨៨០ ២.៨៥០ ១៦៦.៦៨០ ៥៧.៨៧៥.០០០
២៣/០៤/២០១៨ ២.៨៥០ ៥០០ ១.៤២៥.០០០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ១៦៤.៩៤៤ ៥៧.៨៧៥.០០០
២០/០៤/២០១៨ ២.៨៥០ (SQ) ៣០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ១៦៤.៩៤៤ ៥៧.៨៧៥.០០០
១៩/០៤/២០១៨ ២.៨៨០ (SQ) ២០ ២.៨៨០ ២.៨៨០ ១៦៦.៦៨០ ៥៧.៨៧៥.០០០
១៨/០៤/២០១៨ ២.៩០០ (SQ) ៥០ ២.៩០០ ២.៩០០ ១៦៧.៨៣៨ ៥៧.៨៧៥.០០០
១៣/០៤/២០១៨ ២.៨៥០ ៨៨៨ ២.៥៣០.៨០០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ២.៨៥០ ១៦៤.៩៤៤ ៥៧.៨៧៥.០០០
១១/០៤/២០១៨ ២.៨៤០ (SQ) ៤០ ២.៨៤០ ២.៨៤០ ១៦៤.៣៦៥ ៥៧.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៧១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៣.០៨១    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.០១៥