»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៨ កញ្ញា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPWSA
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៦.២៦០ ៦.១៤០ ១២០ ១,៩២ ៦.២៦០ ៦.២៨០ ៦.១៤០ ៨.០១០ ៤៩.៧៧០.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៨/០៩/២០១៩ ៦.១៤០ ១២០ ៨.០១០ ៤៩.៧៧០.០០០ ៦.២៦០ ៦.២៨០ ៦.១៤០ ៥៣៤.០១៥ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៧/០៩/២០១៩ ៦.២៦០ ៧.៩៤០ ៤៩.៣៨២.៣៦០ ៦.១៦០ ៦.៣០០ ៦.១០០ ៥៤៤.៤៥២ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៦/០៩/២០១៩ ៦.២៦០ ១៦០ ៨.៣១៨ ៥១.៣៧៣.៣៨០ ៦.១០០ ៦.៤០០ ៦.០០០ ៥៤៤.៤៥២ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៣/០៩/២០១៩ ៦.១០០ ៨៧៣ ៥.៣១៨.៧០០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៦.០៤០ ៥៣០.៥៣៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១២/០៩/២០១៩ ៦.១០០ ៨០ ២.១១៩ ១២.៧៨៥.២៦០ ៦.០២០ ៦.១០០ ៥.៩៤០ ៥៣០.៥៣៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១១/០៩/២០១៩ ៦.០២០ ៤០ ៦.១១៨ ៣៦.៦៤០.៣២០ ៦.០០០ ៦.០៤០ ៥.៩៨០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១០/០៩/២០១៩ ៥.៩៨០ ៤០ ១.៣៧៨ ៨.២៤៦.៤៤០ ៦.០០០ ៦.០០០ ៥.៩៨០ ៥២០.១០០ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៩/០៩/២០១៩ ៦.០២០ ២០ ៧.៩២៩ ៤៧.៦៧៣.០០០ ៦.០០០ ៦.០២០ ៦.០០០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៦/០៩/២០១៩ ៦.០០០ ២០ ១.០៧០ ៦.៤៤៥.០០០ ៦.០២០ ៦.០៤០ ៥.៩៨០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៥/០៩/២០១៩ ៥.៩៨០ ២០ ៣.៣២០ ១៩.៩១៦.៨០០ ៦.០០០ ៦.០០០ ៥.៩៨០ ៥២០.១០០ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៤/០៩/២០១៩ ៦.០០០ ២.១៧៧ ១៣.០៦២.៦០០ ៦.០០០ ៦.០២០ ៦.០០០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៣/០៩/២០១៩ ៦.០០០ ១.៩៥៨ ១១.៧៣៩.១៨០ ៦.០០០ ៦.០០០ ៥.៨៦០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០២/០៩/២០១៩ ៦.០០០ ២០ ៤.៨៨៨ ២៩.០១៣.២៦០ ៦.០២០ ៦.០២០ ៥.៨០០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
៣០/០៨/២០១៩ ៦.០២០ ២២.៥៩៩ ១៣៦.០៤៥.៩៨០ ៦.០២០ ៦.០២០ ៦.០២០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៩/០៨/២០១៩ ៦.០២០ ២០.៣៣៨ ១២២.៤៣៤.៧៦០ ៦.០២០ ៦.០២០ ៦.០២០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៨/០៨/២០១៩ ៦.០២០ ៦០ ១.៩៦៥ ១១.៩១៧.២០០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០២០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៧/០៨/២០១៩ ៦.០៨០ ១០០ ៥៣០ ៣.២០២.០០០ ៦.០៦០ ៦.០៨០ ៦.០០០ ៥២៨.៧៩៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៦/០៨/២០១៩ ៥.៩៨០ ២៣.២៨៥ ១៣៩.៤៩៨.៤០០ ៦.០០០ ៦.១០០ ៥.៩៨០ ៥២០.១០០ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៣/០៨/២០១៩ ៥.៩៨០ ២០ ៤.៧០៧ ២៨.៤៨៨.២៨០ ៦.០៦០ ៦.១០០ ៥.៩៨០ ៥២០.១០០ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២២/០៨/២០១៩ ៦.០០០ ៤០ ២១៨ ១.៣១៣.៨៨០ ៦.០៤០ ៦.០៦០ ៦.០០០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៦០៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៨៤១