»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២០ កញ្ញា ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

GTI
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៣.៤០០ ៣.៣៦០ (SQ) ៤០ ១,១៨ ៣.៣៦០ ៣.៣៦០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២០/០៩/២០១៨ ៣.៣៦០ (SQ) ៤០ ៣.៣៦០ ៣.៣៦០ ១៣៤.៤០០ ៤០.០០០.០០០
១៩/០៩/២០១៨ ៣.៤០០ ៣០០ ៥០ ១៧០.០០០ ៣.៤០០ ៣.៤០០ ៣.៤០០ ១៣៦.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៨/០៩/២០១៨ ៣.១០០ ១០០ ៥០ ១៥៥.០០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៧/០៩/២០១៨ ៣.០០០ (SQ) ៥០ ៣.០០០ ៣.០០០ ១២០.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៣/០៩/២០១៨ ២.៩៥០ ៥០ ១០០ ២៩៥.០០០ ២.៩៥០ ២.៩៥០ ២.៩៥០ ១១៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១២/០៩/២០១៨ ៣.០០០ ១០០ ២.៣០០ ៦.៨០០.០០០ ២.៩៥០ ៣.០០០ ២.៩៥០ ១២០.០០០ ៤០.០០០.០០០
១១/០៩/២០១៨ ៣.១០០ ៣៦៩ ១.១៤៣.៩០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
១០/០៩/២០១៨ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
០៧/០៩/២០១៨ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
០៦/០៩/២០១៨ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
០៥/០៩/២០១៨ ៣.១០០ ៦៦៤ ១.៩៩៤.០០០ ៣.០០០ ៣.១០០ ៣.០០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
០៤/០៩/២០១៨ ៣.១០០ ១០០ ៣១០.០០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
០៣/០៩/២០១៨ ៣.១០០ ២០ ៩០០ ២.៧៩០.០០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
៣១/០៨/២០១៨ ៣.១២០ ៣០ ៥០០ ១.៥៦០.០០០ ៣.១២០ ៣.១២០ ៣.១២០ ១២៤.៨០០ ៤០.០០០.០០០
៣០/០៨/២០១៨ ៣.១៥០ ៣.១៥០ ៣.១៥០ ១២៦.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៩/០៨/២០១៨ ៣.១៥០ ៤២៩ ១.៣៥១.៣៥០ ៣.១៥០ ៣.១៥០ ៣.១៥០ ១២៦.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៨/០៨/២០១៨ ៣.១៥០ ១.៥២០ ៤.៧២០.០០០ ៣.១០០ ៣.១៥០ ៣.០០០ ១២៦.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៧/០៨/២០១៨ ៣.១៥០ ៥០ ២០ ៦៣.០០០ ៣.១៥០ ៣.១៥០ ៣.១៥០ ១២៦.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៤/០៨/២០១៨ ៣.២០០ ៦២១ ១.៩៨៧.២០០ ៣.២០០ ៣.២០០ ៣.២០០ ១២៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៣/០៨/២០១៨ ៣.២០០ ៣.២០០ ៣.២០០ ១២៨.០០០ ៤០.០០០.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៦៨១    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.១២០