»  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២៤ វិច្ឆិកា ២០១៧  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PAS
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៤.៩២០ ៤.៩២០ ០,០០ ៤.៩៨០ ៤.៩២០ ៤.៩២០ ៤៤ ២១៦.៤៨០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២៤/១១/២០១៧ ៤.៩២០ ៤៤ ២១៦.៤៨០ ៤.៩២០ ៤.៩២០ ៤.៩២០ ៤២១.៩៩៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៣/១១/២០១៧ ៤.៩២០ ៤០ ៨៨០ ៤.៣៦១.៦០០ ៤.៩៦០ ៤.៩៦០ ៤.៩២០ ៤២១.៩៩៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២២/១១/២០១៧ ៤.៩៦០ ២០ ៨.១០៤ ៤០.១៩៥.៨៤០ ៤.៩៦០ ៤.៩៦០ ៤.៩៦០ ៤២៥.៤២៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២១/១១/២០១៧ ៤.៩៤០ ៤.៩៤០ ៤.៩៤០ ៤២៣.៧១៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២០/១១/២០១៧ ៤.៩៤០ ២០ ៨០ ៣៩៣.២០០ ៤.៩៤០ ៤.៩៤០ ៤.៩០០ ៤២៣.៧១៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៧/១១/២០១៧ ៤.៩២០ ៤០ ៤.៩២០ ៤.៩២០ ៤.៩២០ ៤.៩២០ ៤២១.៩៩៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៦/១១/២០១៧ ៤.៩៦០ ៤០ ២៩.៧៦០ ៤.៩៦០ ៤.៩៦០ ៤.៩៦០ ៤២៥.៤២៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៥/១១/២០១៧ ៤.៩២០ ៤០ ៤៥៧ ២.២៤៩.៩៨០ ៤.៩០០ ៤.៩៦០ ៤.៩០០ ៤២១.៩៩៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៤/១១/២០១៧ ៤.៩៦០ ៤០ ១៦០ ៧៩០.៤០០ ៤.៩២០ ៤.៩៦០ ៤.៩២០ ៤២៥.៤២៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៣/១១/២០១៧ ៤.៩២០ ៦០ ២.៩៦៦ ១៤.៦៩០.៧២០ ៤.៩៨០ ៤.៩៨០ ៤.៩២០ ៤២១.៩៩៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១០/១១/២០១៧ ៤.៩៨០ ៥៥៥ ២.៧៦៣.៩០០ ៤.៩៨០ ៤.៩៨០ ៤.៩៨០ ៤២៧.១៤៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៨/១១/២០១៧ ៤.៩៨០ ២០ ១៦៨ ៨៣២.៥២០ ៤.៩៤០ ៤.៩៨០ ៤.៩៤០ ៤២៧.១៤៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៦/១១/២០១៧ ៤.៩៨០ ៦០ ៦៥៥ ៣.១៩៩.៤០០ ៥.០២០ ៥.០២០ ៤.៦៨០ ៤២៧.១៤៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០១/១១/២០១៧ ៤.៩២០ ៨០ ៨០០ ៤.០០៦.០០០ ៥.០២០ ៥.០២០ ៤.៩២០ ៤២១.៩៩៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣១/១០/២០១៧ ៥.០០០ ៥.០០០ ៥.០០០ ៤២៨.៨៦០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៧/១០/២០១៧ ៥.០០០ ៥.០០០ ៥.០០០ ៤២៨.៨៦០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៦/១០/២០១៧ ៥.០០០ ១.០០០ ៥.០១៧.០០០ ៥.០២០ ៥.០២០ ៥.០០០ ៤២៨.៨៦០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៥/១០/២០១៧ ៥.០០០ ៥.០០០ ៥.០០០ ៤២៨.៨៦០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៤/១០/២០១៧ ៥.០០០ ៤០ ១.៤៨២ ៧.៤១០.០០០ ៥.០០០ ៥.០០០ ៥.០០០ ៤២៨.៨៦០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២០/១០/២០១៧ ៥.០៤០ ៥.០៤០ ៥.០៤០ ៤៣២.២៩១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៣.៦៨៩