»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២១ សីហា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៧៣០ ២.៧៥០ ២០ ០,៧៣ ១៤.៥៤០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ៥១០ ១.៤០២.៤០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២១/០៨/២០១៩ ២.៧៥០ ២០ ៥១០ ១.៤០២.៤០០ ២.៧៤០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
២០/០៨/២០១៩ ២.៧៣០ ១០០ ១២១ ៣៣៣.៨៥០ ២.៧២០ ២.៧៩០ ២.៧២០ ១៩៦.២១៩ ៧១.៨៧៥.០០០
១៩/០៨/២០១៩ ២.៨៣០ ៨០ ១០.២៩០ ២៨.២៩៧.៤០០ ២.៧៥០ ២.៨៣០ ២.៧៤០ ២០៣.៤០៦ ៧១.៨៧៥.០០០
១៦/០៨/២០១៩ ២.៧៥០ ១០ ៦០ ១៦៥.០០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
១៥/០៨/២០១៩ ២.៧៤០ ១៥៣ ៤១៩.២២០ ២.៧៤០ ២.៧៤០ ២.៧៤០ ១៩៦.៩៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
១៤/០៨/២០១៩ ២.៧៤០ ១០ ១.០៧០ ២.៩៣២.៤០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៦.៩៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
១៣/០៨/២០១៩ ២.៧៥០ ២៤៥ ៦៧៣.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
១២/០៨/២០១៩ ២.៧៥០ ៧៣៦ ២.០២៣.៩០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៩/០៨/២០១៩ ២.៧៥០ ៨២ ២២៥.៥០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៨/០៨/២០១៩ ២.៧៥០ ៤០ ១១០.០០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៧/០៨/២០១៩ ២.៧៥០ ៥៩ ១៦២.២៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៦/០៨/២០១៩ ២.៧៥០ ១៥៧ ៤៣០.៦១០ ២.៧២០ ២.៧៥០ ២.៧២០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៥/០៨/២០១៩ ២.៧៥០ ២៣៨ ៦៥៤.៥០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០២/០៨/២០១៩ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០១/០៨/២០១៩ ២.៧៥០ ២.៩៦៤ ៨.១៤៣.៨៣០ ២.៧៤០ ២.៧៥០ ២.៧២០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
៣១/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ៣០ ៤.២៥៩ ១១.៧០៧.៨៦០ ២.៧៥០ ២.៧៦០ ២.៧៤០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
៣០/០៧/២០១៩ ២.៧២០ ៣០ ១.០៩១ ២.៩៧១.១៨០ ២.៧១០ ២.៧៤០ ២.៧១០ ១៩៥.៥០០ ៧១.៨៧៥.០០០
២៩/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ៩៥៥ ២.៦២៦.២៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
២៦/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ៣៣០ ៩០៧.៥០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
២៥/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ១០ ២.៥១០ ៦.៩០២.៥០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៨៥០    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.០៥៤