អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២១ កុម្ភៈ ២០២០  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៤៨០ ២.៤៩០ ១០ ០,៤០ ១៨.៦៨០ ២.៤៩០ ២.៤៣០ ៥.១៣២ ១២.៥៣០.៩៧០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២១/០២/២០២០ ២.៤៩០ ១០ ៥.១៣២ ១២.៥៣០.៩៧០ ២.៤៩០ ២.៤៩០ ២.៤៣០ ១៧៨.៩៦៩ ៧១.៨៧៥.០០០
២០/០២/២០២០ ២.៤៨០ ១០ ៣.៨០៩ ៩.៤៣២.៨២០ ២.៤៨០ ២.៤៨០ ២.៤៥០ ១៧៨.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
១៩/០២/២០២០ ២.៤៩០ ៣៦៥ ៩០៥.៥០០ ២.៤៩០ ២.៤៩០ ២.៤៨០ ១៧៨.៩៦៩ ៧១.៨៧៥.០០០
១៨/០២/២០២០ ២.៤៩០ ១០ ១៨៦ ៤៦២.៣៤០ ២.៤៩០ ២.៤៩០ ២.៤៥០ ១៧៨.៩៦៩ ៧១.៨៧៥.០០០
១៧/០២/២០២០ ២.៤៨០ ១.០៦៦ ២.៦៥០.៨៦០ ២.៥០០ ២.៥០០ ២.៤៨០ ១៧៨.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
១៤/០២/២០២០ ២.៤៨០ ៣០ ៤២៩ ១.០៦៦.៤៥០ ២.៤៥០ ២.៤៩០ ២.៤៥០ ១៧៨.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
១៣/០២/២០២០ ២.៤៥០ ៣០ ៩៣០ ២.២៩៩.១០០ ២.៤៧០ ២.៤៨០ ២.៤៥០ ១៧៦.០៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
១២/០២/២០២០ ២.៤៨០ ៣០ ៤.៦២៦ ១១.៣៥៦.១៥០ ២.៤៥០ ២.៤៨០ ២.៤៥០ ១៧៨.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
១១/០២/២០២០ ២.៤៥០ ៣០ ៣០០ ៧៣៥.២០០ ២.៤៧០ ២.៤៧០ ២.៤៥០ ១៧៦.០៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
១០/០២/២០២០ ២.៤៨០ ២០ ១.៦៥៣ ៤.០៧៣.៧៨០ ២.៤៦០ ២.៤៨០ ២.៤៥០ ១៧៨.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
០៧/០២/២០២០ ២.៤៦០ ១០០ ២១០ ៥១៤.៦០០ ២.៤៥០ ២.៤៦០ ២.៤៥០ ១៧៦.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
០៦/០២/២០២០ ២.៣៦០ ៤០ ១.៨៩៣ ៤.៥៣២.៩៨០ ២.៤០០ ២.៤៦០ ២.៣៦០ ១៦៩.៦២៥ ៧១.៨៧៥.០០០
០៥/០២/២០២០ ២.៤០០ ៨០ ៥.៨៦៧ ១៣.៣៦៤.០០០ ២.៤៧០ ២.៤៨០ ២.២៤០ ១៧២.៥០០ ៧១.៨៧៥.០០០
០៤/០២/២០២០ ២.៤៨០ ១០ ៦.៤៨៩ ១៤.៧៨៩.២៥០ ២.៥០០ ២.៥០០ ២.២៣០ ១៧៨.២៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
០៣/០២/២០២០ ២.៤៧០ ២០ ៤.៣៤១ ១០.៧៧៣.៨៦០ ២.៤៩០ ២.៤៩០ ២.៤៧០ ១៧៧.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
៣១/០១/២០២០ ២.៤៩០ ១០ ២.១៧១ ៥.៤០១.៨៩០ ២.៤៩០ ២.៤៩០ ២.៤៨០ ១៧៨.៩៦៩ ៧១.៨៧៥.០០០
៣០/០១/២០២០ ២.៥០០ ១០ ១.៥១២ ៣.៧៦៤.៧០០ ២.៤៩០ ២.៥០០ ២.៤៧០ ១៧៩.៦៨៨ ៧១.៨៧៥.០០០
២៩/០១/២០២០ ២.៤៩០ ២.៦៥៦ ៦.៦១៣.៤៤០ ២.៤៩០ ២.៤៩០ ២.៤៩០ ១៧៨.៩៦៩ ៧១.៨៧៥.០០០
២៨/០១/២០២០ ២.៤៩០ ៤០ ១.៤៤៤ ៣.៦០៦.៩៥០ ២.៥០០ ២.៥០០ ២.៤៩០ ១៧៨.៩៦៩ ៧១.៨៧៥.០០០
២៧/០១/២០២០ ២.៥៣០ (SQ) ៣០ ២.៥៣០ ២.៥៣០ ១៨១.៨៤៤ ៧១.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៤៤៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.៤០៣