»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២០ វិច្ឆិកា ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៧៨០ ២.៧៨០ ០,០០ ២.៧៨០ ២.៧៨០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២០/១១/២០១៨ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៩/១១/២០១៨ ២.៧៨០ (SQ) ១០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៦/១១/២០១៨ ២.៧៩០ ២៣០ ៦៤១.៧០០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
១៤/១១/២០១៨ ២.៧៨០ ១៩១ ៥២៩.៣៨០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៦០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៣/១១/២០១៨ ២.៧៨០ ២០២ ៥៦១.៥៦០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១២/១១/២០១៨ ២.៧៨០ ១០ ៥០ ១៣៩.០០០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
០៨/១១/២០១៨ ២.៧៧០ ១០ ៥០០ ១.៣៨៩.០០០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៧០ ១៩៩.០៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
០៧/១១/២០១៨ ២.៧៨០ ១០ ៣៥៨ ៩៩៥.៧៥០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៨០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
០៦/១១/២០១៨ ២.៧៩០ ៤០ ១.១០០ ២.៩៧៩.០០០ ២.៧០០ ២.៧៩០ ២.៧០០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
០៥/១១/២០១៨ ២.៧៥០ (SQ) ៤០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០២/១១/២០១៨ ២.៧៩០ ៣២០ ៨៩២.៨០០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
០១/១១/២០១៨ ២.៧៩០ ១៥៩ ៤៤៣.៦១០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
៣១/១០/២០១៨ ២.៧៩០ ៦៣២ ១.៧៦៣.២៨០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
៣០/១០/២០១៨ ២.៧៩០ ២៣ ៦៤.១៧០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
២៦/១០/២០១៨ ២.៧៩០ ២៧ ៧៥.៣៣០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
២៥/១០/២០១៨ ២.៧៩០ ១៤៨ ៤១២.៩២០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
២៤/១០/២០១៨ ២.៧៩០ ៣១០ ៨៦៤.៩០០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
២២/១០/២០១៨ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
១៩/១០/២០១៨ ២.៧៩០ ២៨០ ៧៨១.២០០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
១៨/១០/២០១៨ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ១៦១.៤៧១ ៥៧.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៤៣០    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.៩៩៨