អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

home navigate_next ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន navigate_next ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២៥ កញ្ញា ២០២០  ម៉ោង១៥:០០:០០) 

PPWSA
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៦.១០០ ៦.១៤០ ៤០ ០,៦៦ ៦.១៤០ ៦.១៤០ ៦.១៤០ ១០០ ៦១៤.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២៥/០៩/២០២០ ៦.១៤០ ៤០ ១០០ ៦១៤.០០០ ៦.១៤០ ៦.១៤០ ៦.១៤០ ៥៣៤.០១៥ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៣/០៩/២០២០ ៦.១០០ ៤០ ៨៨ ៥៣៧.៨៤០ ៦.១៨០ ៦.១៨០ ៦.១០០ ៥៣០.៥៣៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២២/០៩/២០២០ ៦.០៦០ ៤០ ៥.១០១ ៣០.៩៧៤.១៨០ ៦.១៨០ ៦.១៨០ ៦.០៦០ ៥២៧.០៥៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២១/០៩/២០២០ ៦.១០០ ៣.២៤៥ ១៩.៦៣០.០០០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៦.០០០ ៥៣០.៥៣៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៥/០៩/២០២០ ៦.១០០ ២០ ៦.៤១៣ ៣៨.៥៤១.៣០០ ៦.១៤០ ៦.១៤០ ៦.០០០ ៥៣០.៥៣៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៤/០៩/២០២០ ៦.០៨០ ២.៥៨៨ ១៥.៦៧៣.៩៤០ ៦.០០០ ៦.១០០ ៦.០០០ ៥២៨.៧៩៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១១/០៩/២០២០ ៦.០៨០ ៨០ ៤៣១ ២.៦០៨.៦០០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០០០ ៥២៨.៧៩៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១០/០៩/២០២០ ៦.០០០ ៨០ ២៨០ ១.៦៨០.៨០០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០០០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៩/០៩/២០២០ ៦.០៨០ ៨០ ៣០៦ ១.៨៤៤.៣២០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០០០ ៥២៨.៧៩៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៨/០៩/២០២០ ៦.០០០ ២៦៣ ១.៥៧៨.០០០ ៦.០០០ ៦.០០០ ៦.០០០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៧/០៩/២០២០ ៦.០០០ ៤០ ៩១០ ៥.៤៦២.៤៨០ ៦.០៦០ ៦.០៦០ ៦.០០០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៤/០៩/២០២០ ៥.៩៦០ ២០ ៦៥១ ៣.៩២២.៩០០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៥.៩៦០ ៥១៨.៣៦០ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៣/០៩/២០២០ ៥.៩៤០ ១៤០ ១.១០៤ ៦.៦៤៤.៤២០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៥.៩៤០ ៥១៦.៦២១ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០២/០៩/២០២០ ៦.០៨០ ៤៥១ ២.៧៤២.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៥២៨.៧៩៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០១/០៩/២០២០ ៦.០៨០ ៨០ ១៧៣ ១.០៤៩.៧៦០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០៤០ ៥២៨.៧៩៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
៣១/០៨/២០២០ ៦.០០០ ៣.៩៥៥ ២៣.៧៩២.៥៦០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០០០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៨/០៨/២០២០ ៦.០០០ ១០០ ៥៤០ ៣.២៥០.០០០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៦.០០០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៧/០៨/២០២០ ៦.១០០ ១.៧៤៤ ១០.៥៥៦.១៦០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៦.០០០ ៥៣០.៥៣៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៦/០៨/២០២០ ៦.១០០ ២៦០ ៣.៧៤៥ ២២.១៦៧.០៦០ ៦.០០០ ៦.១០០ ៥.៨៤០ ៥៣០.៥៣៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៥/០៨/២០២០ ៥.៨៤០ ៤០ ៥៥៦ ៣.២២៦.៧២០ ៥.៨០០ ៥.៨៤០ ៥.៨០០ ៥០៧.៩២៣ ៨៦.៩៧៣.១៦២

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ២៨៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៦៤០