បើកគណនី       ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ   

 »  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៨ កញ្ញា ២០១៧  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៧០០ ២.៨២០ ១២០ ៤,៤៤ ២.៨២០ ២.៨២០ ១០ ២៨.២០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៨/០៩/២០១៧ ២.៨២០ ១២០ ១០ ២៨.២០០ ២.៨២០ ២.៨២០ ២.៨២០ ១៦៣.២០៨ ៥៧.៨៧៥.០០០
១៥/០៩/២០១៧ ២.៧០០ ២.៧០០ ២.៧០០ ១៥៦.២៦២ ៥៧.៨៧៥.០០០
១៤/០៩/២០១៧ ២.៧០០ ១៣០ ៥១០ ១.៣៧៨.៨០០ ២.៨៨០ ២.៨៨០ ២.៧០០ ១៥៦.២៦២ ៥៧.៨៧៥.០០០
១៣/០៩/២០១៧ ២.៨៣០ (SQ) ១៤០ ២.៨៣០ ២.៨៣០ ១៦៣.៧៨៦ ៥៧.៨៧៥.០០០
១២/០៩/២០១៧ ២.៩៧០ ១៥០ ៦.៧២១ ២០.៥១៤.៦៥០ ២.៩៧០ ៣.២៧០ ២.៩៧០ ១៧១.៨៨៩ ៥៧.៨៧៥.០០០
១១/០៩/២០១៧ ៣.១២០ ១៤០ ៣.៦១០ ១០.៣៧៦.២០០ ២.៨៤០ ៣.១២០ ២.៨៤០ ១៨០.៥៧០ ៥៧.៨៧៥.០០០
០៨/០៩/២០១៧ ២.៩៨០ ១៤០ ១.៦៦១ ៤.៦២៦.៥២០ ២.៧៦០ ២.៩៨០ ២.៧៦០ ១៧២.៤៦៨ ៥៧.៨៧៥.០០០
០៧/០៩/២០១៧ ២.៨៤០ ១៣០ ១១៨ ៣២១.០៨០ ២.៧១០ ២.៨៤០ ២.៧១០ ១៦៤.៣៦៥ ៥៧.៨៧៥.០០០
០៦/០៩/២០១៧ ២.៧១០ ២.៧១០ ២.៧១០ ១៥៦.៨៤១ ៥៧.៨៧៥.០០០
០៥/០៩/២០១៧ ២.៧១០ ៣០ ១០ ២៧.១០០ ២.៧១០ ២.៧១០ ២.៧១០ ១៥៦.៨៤១ ៥៧.៨៧៥.០០០
០៤/០៩/២០១៧ ២.៦៨០ ២.៦៨០ ២.៦៨០ ១៥៥.១០៥ ៥៧.៨៧៥.០០០
០១/០៩/២០១៧ ២.៦៨០ (SQ) ១០ ២.៦៨០ ២.៦៨០ ១៥៥.១០៥ ៥៧.៨៧៥.០០០
៣១/០៨/២០១៧ ២.៦៩០ (SQ) ១០ ២.៦៩០ ២.៦៩០ ១៥៥.៦៨៤ ៥៧.៨៧៥.០០០
៣០/០៨/២០១៧ ២.៧០០ ២.៧០០ ២.៧០០ ១៥៦.២៦២ ៥៧.៨៧៥.០០០
២៩/០៨/២០១៧ ២.៧០០ ១០ ១.៧៥០ ៤.៧២៥.០០០ ២.៧០០ ២.៧០០ ២.៧០០ ១៥៦.២៦២ ៥៧.៨៧៥.០០០
២៨/០៨/២០១៧ ២.៦៩០ ១០៥ ២៧៩.៦០០ ២.៦៦០ ២.៦៩០ ២.៦៦០ ១៥៥.៦៨៤ ៥៧.៨៧៥.០០០
២៥/០៨/២០១៧ ២.៦៩០ (SQ) ១០ ២.៦៩០ ២.៦៩០ ១៥៥.៦៨៤ ៥៧.៨៧៥.០០០
២៤/០៨/២០១៧ ២.៧០០ ២.៧០០ ២.៧០០ ១៥៦.២៦២ ៥៧.៨៧៥.០០០
២៣/០៨/២០១៧ ២.៧០០ ១០ ១.០៤៥ ២.៨១៨.៣៥០ ២.៧០០ ២.៧០០ ២.៦១០ ១៥៦.២៦២ ៥៧.៨៧៥.០០០
២២/០៨/២០១៧ ២.៧១០ (SQ) ២០ ២.៧១០ ២.៧១០ ១៥៦.៨៤១ ៥៧.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។


អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00002713

អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧ / ៧២៣ ៣៨៨, ០១៥ ៧២៣ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
វេបសាយ: www.acledasecurities.com.kh

ផែនទី​ទំព័រ
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់
ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក
​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ២៧
​អ្នក​ទស្សនាថ្ងៃនេះ: ១.៤៥៩
​អ្នក​ទស្សនាពីម្សិល: ១.៦៥២