»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៩ កក្កដា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPAP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៩.២២០ ៩.២២០ ០,០០ ៩.២០០ ៩.២២០ ៩.២០០ ២៤០ ២.២១០.៤០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៩/០៧/២០១៩ ៩.២២០ ២៤០ ២.២១០.៤០០ ៩.២០០ ៩.២២០ ៩.២០០ ១៩០.៧១០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៨/០៧/២០១៩ ៩.២២០ ១០ ៩២.២០០ ៩.២២០ ៩.២២០ ៩.២២០ ១៩០.៧១០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៧/០៧/២០១៩ ៩.២២០ ២០ ៥.០៤១ ៤៦.៣៨៧.២០០ ៩.២០០ ៩.២២០ ៩.២០០ ១៩០.៧១០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៦/០៧/២០១៩ ៩.២០០ ២០៩ ១.៩២២.៨០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៥/០៧/២០១៩ ៩.២០០ ១៥០ ១.៣៨០.០០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១២/០៧/២០១៩ ៩.២០០ ៨០ ៥០០ ៤.៦១៣.០០០ ៩.២០០ ៩.៣០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១១/០៧/២០១៩ ៩.១២០ ១.២៣៣ ១១.៣២៨.២២០ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ៩.១២០ ១៨៨.៦៤១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១០/០៧/២០១៩ ៩.១២០ ១៨០ ៤៥១ ៤.១១៧.៦២០ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ៩.១២០ ១៨៨.៦៤១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៩/០៧/២០១៩ ៩.៣០០ ១២០ ១.១១៦.០០០ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ១៩២.៣៦៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៨/០៧/២០១៩ ៩.៣០០ ៣០ ២៧៩.០០០ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ១៩២.៣៦៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៥/០៧/២០១៩ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ១៩២.៣៦៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៤/០៧/២០១៩ ៩.៣០០ ១០០ ៦២៥ ៥.៨២២.៥០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ៩.៣០០ ១៩២.៣៦៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៣/០៧/២០១៩ ៩.៤០០ ៩២៨ ៨.៥១៨.៧០០ ៩.២៦០ ៩.៤០០ ៩.១០០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០២/០៧/២០១៩ ៩.៤០០ ៨០ ១៨ ១៦៩.២០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០១/០៧/២០១៩ ៩.៣២០ ១៨.៦៤០ ៩.៣២០ ៩.៣២០ ៩.៣២០ ១៩២.៧៧៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៨/០៦/២០១៩ ៩.៣២០ ១៤០ ១៨ ១៦៧.៧៦០ ៩.៣២០ ៩.៣២០ ៩.៣២០ ១៩២.៧៧៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៧/០៦/២០១៩ ៩.១៨០ ២២០ ៣.២៩១ ៣០.៦៥៧.២០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ៩.១៨០ ១៨៩.៨៨២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៦/០៦/២០១៩ ៩.៤០០ ២.៧៧៨ ២៥.៥៩៩.៣៤០ ៩.២៤០ ៩.៤០០ ៩.២០០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៥/០៦/២០១៩ ៩.៤០០ ១៦០ ១០០ ៩៤០.០០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៤/០៦/២០១៩ ៩.២៤០ ៤០ ១០០ ៩២៤.០០០ ៩.២៤០ ៩.២៤០ ៩.២៤០ ១៩១.១២៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩៦៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៣៩