អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

home navigate_next ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន navigate_next ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (០២ កក្កដា ២០២០  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

ABC
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១៨.១០០ ១៨.១៨០ ៨០ ០,៤៤ ១៨.៣០០ ១៨.៣០០ ១៨.១០០ ៣.០៨៦ ៥៥.៩២៥.៩៤០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
០២/០៧/២០២០ ១៨.១៨០ ៨០ ៣.០៨៦ ៥៥.៩២៥.៩៤០ ១៨.៣០០ ១៨.៣០០ ១៨.១០០ ៧.៨៧៤.៩០៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
០១/០៧/២០២០ ១៨.១០០ ១៣.៧២៩ ២៤៨.៧០៣.៩៨០ ១៨.១០០ ១៨.៣០០ ១៨.០៨០ ៧.៨៤០.២៥១ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
៣០/០៦/២០២០ ១៨.១០០ ២០០ ១២.៨៥៣ ២៣២.៤៤៤.៨៦០ ១៨.២៨០ ១៨.២៨០ ១៨.០២០ ៧.៨៤០.២៥១ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២៩/០៦/២០២០ ១៨.៣០០ ១៦០ ១៦.៩៤៥ ៣០៩.៩៤២.៥៨០ ១៨.៤៦០ ១៨.៥០០ ១៨.១៦០ ៧.៩២៦.៨៨៣ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២៦/០៦/២០២០ ១៨.៤៦០ ២០.៨១៣ ៣៨៥.១២៩.៤៨០ ១៨.៥០០ ១៨.៨០០ ១៨.៣០០ ៧.៩៩៦.១៨៩ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២៥/០៦/២០២០ ១៨.៤៦០ ១៨០ ៣៨.០៥២ ៧០២.៧៨៩.០៨០ ១៨.៣៤០ ១៨.៥៨០ ១៨.៣៤០ ៧.៩៩៦.១៨៩ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២៤/០៦/២០២០ ១៨.២៨០ ១០០ ១៥.២១០ ២៧៧.៨៦៥.៣០០ ១៨.១៨០ ១៨.៣៤០ ១៨.១៨០ ៧.៩១៨.២២០ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២៣/០៦/២០២០ ១៨.១៨០ ៤៨០ ៥៩.៨០១ ១.០៨៩.៩៩៨.៩០០ ១៧.៧២០ ១៨.៥០០ ១៧.៧២០ ៧.៨៧៤.៩០៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
២២/០៦/២០២០ ១៧.៧០០ ៤០០ ៤៤.០៥៧ ៧៨៦.៩២៦.១៤០ ១៨.០២០ ១៨.១០០ ១៧.៦០០ ៧.៦៦៦.៩៨៥ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១៩/០៦/២០២០ ១៨.១០០ ១៦០ ៤២.៨១៣ ៧៧៤.៥៩៦.០៨០ ១៨.១០០ ១៨.២០០ ១៨.០០០ ៧.៨៤០.២៥១ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១៧/០៦/២០២០ ១៨.២៦០ ៣៦០ ៧៩.៥៥៤ ១.៤៥១.២២១.៨០០ ១៨.៥០០ ១៨.៥០០ ១៨.០៦០ ៧.៩០៩.៥៥៧ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១៦/០៦/២០២០ ១៨.៦២០ ២៤០ ៧២.៩០៤ ១.៣៦១.០១០.៤២០ ១៨.៨៦០ ១៨.៩៤០ ១៨.៤២០ ៨.០៦៥.៤៩៥ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១៥/០៦/២០២០ ១៨.៨៦០ ៤២០ ៨០.០១៦ ១.៥១៦.០៨០.៦៦០ ១៩.៣០០ ១៩.៣០០ ១៨.៥០០ ៨.១៦៩.៤៥៥ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១២/០៦/២០២០ ១៩.២៨០ ១២០ ២៨.៨៥៤ ៥៥៧.១០៣.៧២០ ១៩.៤០០ ១៩.៤០០ ១៩.២៤០ ៨.៣៥១.៣៨៣ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១១/០៦/២០២០ ១៩.៤០០ ៦០ ៣១.៥៧៤ ៦១០.៨១៩.១២០ ១៩.៣០០ ១៩.៤០០ ១៩.៣០០ ៨.៤០៣.៣៦៣ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
១០/០៦/២០២០ ១៩.៣៤០ ១២.៩៤០ ២៥០.៤៩១.៤២០ ១៩.៣៦០ ១៩.៣៨០ ១៩.៣៤០ ៨.៣៧៧.៣៧៣ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
០៩/០៦/២០២០ ១៩.៣៤០ ៤០ ៣៦.៨៣១ ៧១២.០២៧.៥០០ ១៩.៣០០ ១៩.៤៨០ ១៩.១២០ ៨.៣៧៧.៣៧៣ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
០៨/០៦/២០២០ ១៩.៣៨០ ៤៦០ ១០៨.៨៤៩ ២.១១៦.៦៦១.០៨០ ១៩.៨២០ ១៩.៨២០ ១៩.០៤០ ៨.៣៩៤.៦៩៩ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
០៥/០៦/២០២០ ១៩.៨៤០ ៤០.៧៨១ ៨០៧.៩២៦.២០០ ១៩.៨៤០ ១៩.៨៨០ ១៩.៧២០ ៨.៥៩៣.៩៥៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩
០៤/០៦/២០២០ ១៩.៨៤០ ១៦០ ៦៨.១៦៦ ១.៣៥១.១៤៤.១៨០ ១៩.៩០០ ២០.០០០ ១៩.៦៨០ ៨.៥៩៣.៩៥៤ ៤៣៣.១៦៣.០១៩

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.០១៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.២០៩