»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៦ កក្កដា ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPAP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៥.៤០០ ៥.៤០០ ០,០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៦/០៧/២០១៨ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៣/០៧/២០១៨ ៥.៤០០ ១០ ៥៤.០០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១២/០៧/២០១៨ ៥.៤០០ ១០០ ២០០ ១.០៨០.០០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១១/០៧/២០១៨ ៥.៥០០ ១៣៥ ៧៤២.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១០/០៧/២០១៨ ៥.៥០០ ២៧.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៩/០៧/២០១៨ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៦/០៧/២០១៨ ៥.៥០០ ១០០ ៥៥០.០០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៥/០៧/២០១៨ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៤/០៧/២០១៨ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៣/០៧/២០១៨ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០២/០៧/២០១៨ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៩/០៦/២០១៨ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៨/០៦/២០១៨ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៧/០៦/២០១៨ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៦/០៦/២០១៨ ៥.៥០០ ២០០ ១០ ៥៥.០០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៥/០៦/២០១៨ ៥.៣០០ ៥.៣០០ ៥.៣០០ ១០៩.៦២៧ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២២/០៦/២០១៨ ៥.៣០០ ៣.៦៤០ ១៩.២៩៤.០០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៣០០ ១០៩.៦២៧ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២១/០៦/២០១៨ ៥.៣០០ ២០០ ១.២២១ ៦.៦៦២.៩០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៣០០ ១០៩.៦២៧ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២០/០៦/២០១៨ ៥.៥០០ ១០០ ៥០០ ២.៧៥០.០០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ១១៣.៧៦៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៩/០៦/២០១៨ ៥.៤០០ ២៨.៨០០ ១៥៥.៥២០.០០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ៥.៤០០ ១១១.៦៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៥៥៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៩១៨