»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៨ មករា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPAP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១១.៤០០ ១១.២០០ ២០០ ១,៧៥ ១១.៧០០ ១១.៩៦០ ១១.០០០ ៨.២៦៩ ៩២.៧៨៧.២០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៨/០១/២០១៩ ១១.២០០ ២០០ ៨.២៦៩ ៩២.៧៨៧.២០០ ១១.៧០០ ១១.៩៦០ ១១.០០០ ២៣១.៦៦៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៧/០១/២០១៩ ១១.៤០០ ១៤០ ១.៦៤៧ ១៩.២២១.៤០០ ១១.៧០០ ១១.៩០០ ១១.៣៤០ ២៣៥.៨០២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៦/០១/២០១៩ ១១.៥៤០ ១០៤០ ២.១៣០ ២៣.៨៣៨.៥៤០ ១០.៧២០ ១១.៥៤០ ១០.៧២០ ២៣៨.៦៩៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៥/០១/២០១៩ ១០.៥០០ ៥២០ ២.៥២៨ ២៦.៤៩៥.៩២០ ១០.៣០០ ១០.៦០០ ១០.៣០០ ២១៧.១៨៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៤/០១/២០១៩ ៩.៩៨០ ៥០០ ៤.៦៣៦ ៤៥.១៥២.២៨០ ៩.៥២០ ១០.៤០០ ៩.៥២០ ២០៦.៤៣០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១១/០១/២០១៩ ៩.៤៨០ ៤៨០ ៣.៦០២ ៣៣.៧៧៦.០២០ ៩.២០០ ៩.៤៨០ ៩.២០០ ១៩៦.០៨៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១០/០១/២០១៩ ៩.០០០ ៤២០ ១.០៤៣ ៩.៤១៣.៣២០ ៩.០០០ ៩.៤២០ ៨.៦០០ ១៨៦.១៥៩ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៩/០១/២០១៩ ៨.៥៨០ ២០ ៣៣០ ២.៨៣៤.៨២០ ៨.៥៨០ ៨.៦០០ ៨.៥៨០ ១៧៧.៤៧២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៨/០១/២០១៩ ៨.៦០០ ៤.៩៥៣ ៤២.៥៧០.៨៨០ ៨.៦០០ ៨.៦០០ ៨.៥២០ ១៧៧.៨៨៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៤/០១/២០១៩ ៨.៦០០ ៦៨០ ១.៨០៥ ១៥.២៣២.៧៦០ ៨.២០០ ៨.៦០០ ៨.១៤០ ១៧៧.៨៨៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៣/០១/២០១៩ ៧.៩២០ ២៨០ ១.៧៧៥ ១៣.៨៦២.២៦០ ៧.៩០០ ៨.១៨០ ៧.៦៦០ ១៦៣.៨២០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០២/០១/២០១៩ ៧.៦៤០ ៤០ ១.០៥៦ ៨.០៩៩.៧២០ ៧.៦៦០ ៧.៦៨០ ៧.៦៤០ ១៥៨.០២៩ ២០.៦៨៤.៣៦៥
៣១/១២/២០១៨ ៧.៦៨០ ១៤៧ ១.១២០.៩៦០ ៧.៦០០ ៧.៦៨០ ៧.៦០០ ១៥៨.៨៥៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៨/១២/២០១៨ ៧.៦៨០ ១៤០ ៣៧៦ ២.៨៧៨.១៨០ ៧.៧៤០ ៧.៧៤០ ៧.៦០០ ១៥៨.៨៥៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៧/១២/២០១៨ ៧.៨២០ ៤០ ១.៦៣៣ ១២.៦៩២.៣៦០ ៧.៨០០ ៧.៨៤០ ៧.៦០០ ១៦១.៧៥២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៦/១២/២០១៨ ៧.៨៦០ ៤០ ៦៨៥ ៥.៣៨៤.១០០ ៧.៨៦០ ៧.៨៦០ ៧.៨៦០ ១៦២.៥៧៩ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៥/១២/២០១៨ ៧.៩០០ ២០០ ៧៣១ ៥.៨១៨.៦០០ ៨.០០០ ៨.០០០ ៧.៩០០ ១៦៣.៤០៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៤/១២/២០១៨ ៨.១០០ ២០០ ៦១៩ ៤.៩៩៨.៧៦០ ៨.៣២០ ៨.៣២០ ៧.៨២០ ១៦៧.៥៤៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២១/១២/២០១៨ ៨.៣០០ ២៤០ ៥.១៣០ ៤៣.៤៧២.៨៦០ ៨.៥២០ ៨.៥២០ ៨.៣០០ ១៧១.៦៨០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២០/១២/២០១៨ ៨.៥៤០ ២០ ៥៦៣ ៤.៧៨១.៣៦០ ៨.២០០ ៨.៦០០ ៨.២០០ ១៧៦.៦៤៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៧៩៧