បើកគណនី
ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ

 »  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២៣ កុម្ភៈ ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

GTI
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៤.៥០០ ៤.៥០០ ០,០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ២០ ៩០.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២៣/០២/២០១៨ ៤.៥០០ ២០ ៩០.០០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ១៨០.០០០ ៤០.០០០.០០០
២២/០២/២០១៨ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ១៨០.០០០ ៤០.០០០.០០០
២១/០២/២០១៨ ៤.៥០០ ៣០០ ១០ ៤៥.០០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ១៨០.០០០ ៤០.០០០.០០០
២០/០២/២០១៨ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៩/០២/២០១៨ ៤.២០០ ១០០ ៤២០.០០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៦/០២/២០១៨ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៥/០២/២០១៨ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៤/០២/២០១៨ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៣/០២/២០១៨ ៤.២០០ (SQ) ៦០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
១២/០២/២០១៨ ៤.១៤០ ៤.១៤០ ៤.១៤០ ១៦៥.៦០០ ៤០.០០០.០០០
០៩/០២/២០១៨ ៤.១៤០ ៤.១៤០ ៤.១៤០ ១៦៥.៦០០ ៤០.០០០.០០០
០៨/០២/២០១៨ ៤.១៤០ ៤.១៤០ ៤.១៤០ ១៦៥.៦០០ ៤០.០០០.០០០
០៧/០២/២០១៨ ៤.១៤០ ៦០ ៣៣៦ ១.៣៨៥.៤២០ ៤.១២០ ៤.១៤០ ៤.១២០ ១៦៥.៦០០ ៤០.០០០.០០០
០៦/០២/២០១៨ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
០៥/០២/២០១៨ ៤.២០០ ២៨០ ១៥៣ ៦៤១.៦០០ ៤.១៨០ ៤.២០០ ៤.១៨០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
០២/០២/២០១៨ ៣.៩២០ (SQ) ២០ ៣.៩២០ ៣.៩២០ ១៥៦.៨០០ ៤០.០០០.០០០
០១/០២/២០១៨ ៣.៩០០ (SQ) ៤០ ៣.៩០០ ៣.៩០០ ១៥៦.០០០ ៤០.០០០.០០០
៣០/០១/២០១៨ ៣.៨៦០ ៤២០ ៣.៧២៤ ១៤.៣៧៤.៦៤០ ៣.៨៦០ ៣.៨៦០ ៣.៨៦០ ១៥៤.៤០០ ៤០.០០០.០០០
២៩/០១/២០១៨ ៤.២៨០ ៤៦០ ៥៧៦ ២.៤៦៥.២៨០ ៤.២៨០ ៤.២៨០ ៤.២៨០ ១៧១.២០០ ៤០.០០០.០០០
២៦/០១/២០១៨ ៤.៧៤០ ៤.៧៤០ ៤.៧៤០ ១៨៩.៦០០ ៤០.០០០.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩១៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.២២៦