តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

homenavigate_nextព័ត៌មាន​អំពី​ធនាគារnavigate_nextរបាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ

យើង​ខ្ញុំ​សូម​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដែល​លោក​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​មក​លើ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ។ របាយការណ៍​នេះ​មាន​ផ្ទុក​ទៅ​ដោយ​ទិន្នន័យ ហេតុការណ៍ និង​ការ​ពិត​ជាក់​ស្តែង​នានា​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ឆ្នាំ​កន្លង​មក ។ នៅ​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​រួម​បញ្ចូល​ផង​ដែរ​នូវ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ និង​របាយការណ៍​របស់​គណៈ​គ្រប់គ្រង​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ជូន​ចំពោះ​ភាគទុនិក និង​តារាង​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល និង​គណៈ​កម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ ។

លោក​អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ណា​មួយ​ខាង​ក្រោម (ជា​ឯកសារ​ប្រភេទ PDF) សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ដែល​ជាប់​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ទាំង​នោះ ។

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩

ភាសា​អង់គ្លេស
គុណភាពទាប
គុណភាពខ្ពស់

ភាសា​ខ្មែរ
គុណភាពទាប
គុណភាពខ្ពស់

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៨

ភាសា​អង់គ្លេស
គុណភាពទាប
គុណភាពខ្ពស់

ភាសា​ខ្មែរ
គុណភាពទាប
គុណភាពខ្ពស់

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៧

ភាសា​អង់គ្លេស
គុណភាពទាប
គុណភាពខ្ពស់

ភាសា​ខ្មែរ
គុណភាពទាប
គុណភាពខ្ពស់

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៥

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៤

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៣

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១២

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១១

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១០

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៩

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៨

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៧

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

(សូម​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​សម្រាប់​ការវិភាគ​ផ្សេងៗ)

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៦

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

 

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៥

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៤

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៣

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០២

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក

ភាសា​ខ្មែរ
ទាញយក

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០១

ភាសា​អង់គ្លេស
ទាញយក


ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៦៤១.៧៣៨ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១១២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩.១១៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៩.៥៨២