តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

homenavigate_nextព័ត៌មាន​អំពី​ធនាគារnavigate_nextហេតុការណ៍ និង​តួលេខnavigate_nextអភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ទទួលស្គាល់​នូវ​លក្ខណៈ​ដ៏សំខាន់​នៃ​អភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម ដើម្បី​គាំទ្រ​ពីស្ថិរភាព​នៃ​ការរីកចម្រើន​របស់​ធនាគារ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ និង​ប្រាក់ចំណេញ បង្កើន តម្លៃ​របស់​ភាគទុនិក និង​ជំនឿទុកចិត្ត​ដល់​ភាគទុនិក អតិថិជន បុគ្គលិក ព្រមទាំង​សាធារណជន​ទូទៅ ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​គាំទ្រ និង​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​អភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម រួមទាំង​ក្រមសីលធម៌ ។

កិច្ចប្រជុំ​ភាគទុនិក

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បើក​កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​​ភាគទុនិក ដោយ​អនុលោម​ទៅតាម​ច្បាប់ លក្ខន្តិកៈ និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ផ្សេងៗ​ដែល​ទាក់ទង ។ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩ កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​ភាគទុនិក​បានប្រព្រឹត្តិទៅ​នៅ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី នា​ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៩ និង​កិច្ច​ប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​របស់​ភាគទុនិក​មួយ​ទៀត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​បានប្រជុំ​សម្រេច​តាមអ៉ីម៉ែល ចំនួន​៤ដង​បន្ថែមទៀត​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​នោះ ។ ធនាគារ​បានប្រតិបត្តិ​ដូចខាងក្រោម ៖

មុន​បើក​កិច្ចប្រជុំ

ធនាគារ​បានរៀបចំ​ឯកសារ​មួយចំនួន ជា​ភាសា​អង់គ្លេស និង​បានផ្ញើជូន​ភាគទុនិក​ទាំងអស់ មុនពេល​បើក​កិច្ចប្រជុំ ។ ឯកសារ​ទាំងនោះ​មាន​ដូចជា ៖ កំណត់សម្គាល់​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ របៀបវារៈ​លម្អិត តួរលេខ​សំខាន់ៗ សេចក្តី​សម្រេច និង​អនុសាសន៍​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឯកសារ​គាំទ្រ របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៨ និង​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​សវនករ​ខាងក្រៅ ។

អំឡុងពេល​ប្រជុំ

កិច្ចប្រជុំ​ភាគទុនិក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩ បានដឹកនាំ​ដោយ​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។ ភាគទុនិក​ទាំងអស់​មាន​ឱកាស​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​សាកសួរ និង​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ព្រមទាំង​អាច​ស្នើសុំ​ពន្យល់ ឬ​បញ្ជាក់​ផ្សេងៗ​ពី​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង​ថ្នាក់គ្រប់គ្រង ។ កំណត់ហេតុ​ប្រជុំ និង​មតិអនុម័ត ត្រូវបាន​កត់ត្រា​ដោយ​លេខាធិការ​របស់​ធនាគារ ។

ចំណុច​ចម្បងៗ​ដែល​បានអនុម័ត ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩ មាន ៖

 • អនុម័តក្នុងការចុះបញ្ចីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិលើកដំបូងជាសាធារណៈ និងមូលបត្រកម្មសិទិ្ធដែលមានស្រាប់ រហូតដល់ ២០% នៃភាគហ៊ុនសរុបរបស់ធនាគារ នៅលើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។ នៅជំហ៊ានដំបូងមានចំនួន ២% នៃភាគហ៊ុនសរុបរបស់ធនាគារ និងជំហ៊ានទី២ អាស្រ័យលើការសម្រេចិត្តរបស់ភាគហ៊ុនិក។
 • អនុម័តការតម្លៃទាបបំផុត និងខ្ពស់បំផុតនៃមូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ។
 • អនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម និងដាច់ដោយឡែក ព្រមទាំងលិខិតថ្នាក់គ្រប់គ្រង សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ដែលបានធ្វើសវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុន PwC។
 • អនុម័តការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នៃប្រាក់ចំណេញក្រោយដកពន្ធ និងផ្ទេរប្រាក់ចំណេញក្រោយដកពន្ធដែលនៅសល់ទៅជាទុនបម្រុងរបស់ធនាគារ។
 • អនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម និងដាច់ដោយឡែក ព្រមទាំងលិខិតថ្នាក់គ្រប់គ្រង សម្រាប់ត្រីមាសទី១ ទី២ និងទី៣ ឆ្នាំ២០១៩។
 • អនុម័តបង្កើនដើមទុន របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ។
 • អនុម័តលើការទទួលស្គាល់អ្នកតំណាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងភាគហ៊ុនិក។
 • អនុម័តលើវិសោធនកម្មរបស់អនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈ និងកិច្ចព្រមព្រៀងភាគទុនិក។
 • អនុម័តលើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ របស់ធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ។
 • អនុម័តលើគោលនយោបាយភាគលាភដែលបានកែសម្រួលថ្មី។
 • អនុម័តលើការរំលាយ អេស៊ីលីដា ប្រូភើធី អិលធីឌី។

បន្ទាប់ពី​ប្រជុំ

កំណត់ហេតុ​កិច្ចប្រជុំ​ភាគទុនិក​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៩ ត្រូវបាន​ផ្ញើជូន​គ្រប់​ភាគទុនិក​ទាំងអស់ ដើម្បី​ជ្រាប​ជាព័ត៌មាន និង​សម្រាប់​កិច្ចប្រជុំ​បន្ទាប់ ។

ភាគទុនិក

ភាគទុនិក គឺ​ជា​ម្ចាស់របស់ធនាគារ ។ ភាគទុនិក​មាន​សិទ្ធិអនុម័ត​លើ​យុទ្ធសាស្ត្រនានា ប៉ុន្តែ​ភាគ​ទុនិក​ពុំមាន​សិទ្ធិ​អំណាច​គ្រប់គ្រង​ផ្ទាល់​លើ​ការងារ​ទាំង​អស់នេះ​ទេ ទោះ​បីយ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ភាគទុនិក​អាច​ផ្ទេរ​ការ​ទទួល​បន្ទុក​ទាំង​នេះ​ទៅ​ឱ្យ​ក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល តាមរយៈអនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈ​របស់ធនាគារ ។

សូម​ចុចទីនេះ សម្រាប់​ព័ត៍មាន​បន្ថែម​របស់​ភាគទុនិក ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៦៨៤.៤២៦ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣១១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៦.១៩៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៣១.៥៨៩