តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

homenavigate_nextព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្មnavigate_nextសម្រាប់​ដំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៦

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម

របាយការណ៍​លទ្ធផល​រួម

សម្រាប់​ដំណាច់​ឆ្នាំ​ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  ២០១៦ ២០១៥
  ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល
ចំណូលការប្រាក់ ៤១១.៩២៥.៨០៧ ១.៦៦២.៩៤៤.៤៨៣ ៣៥៤.៦៥៦.៨៥១ ១.៤៣៦.៣៦០.២៤៧
ចំណាយការប្រាក់ (១២៤.៧០២.៧៧២) (៥០៣.៤២៥.០៩១) (៩៧.៩៥៩.៦៤៨) (៣៩៦.៧៣៦.៥៧៤)
ចំណូលការប្រាក់​សុទ្ធ ២៨៧.២២៣.០៣៥ ១.១៥៩.៥១៩.៣៩២ ២៥៦.៦៩៧.២០៣ ១.០៣៩.៦២៣.៦៧៣
សំវិធានធន​ឥណទាន​បាត់បង់ (១៣.៦៥៥.០២៣) (៥៥.១២៥.៣២៨) (៩.៦២៧.៨៧៧) (៣៨.៩៩២.៩០២)
ចំណូល​ការ​ប្រាក់​សុទ្ធ​បន្ទាប់​ពី​កាត់កង​សំវិធានធនឥណទាន​បាត់បង់ ២៧៣.៥៦៨.០១២ ១.១០៤.៣៩៤.០៦៤ ២៤៧.០៦៩.៣២៦ ១.០០០.៦៣០.៧៧១
ចំណូល​កម្រៃ ​និង​ជើងសា ៥២.៨៦៣.៤០៧ ២១៣.៤០៩.៥៧៤ ៤០.៨៩១.៣៦៧ ១៦៥.៦១០.០៣៦
ចំណាយ​កម្រៃ ​និង​ជើងសា (៤.៧៣៦.៥៧៥) (១៩.១២១.៥៥៣) (២.០៣១.៣១៤) (៨.២២៦.៨២២)
ចំណូលកម្រៃ​ និង​ជើងសា​សុទ្ធ ៤៨.១២៦.៨៣២ ១៩៤.២៨៨.០២១ ៣៨.៨៦០.០៥៣ ១៥៧.៣៨៣.២១៤
ចំណូលផ្សេងៗ ១០.៨១៤.៩៧៥ ៤៣.៦៦០.០៥៤ ៨.០៩៦.៦៤១ ៣២.៧៩១.៣៩៦
ចំណាយ​បុគ្គលិក (១០៥.៧៨៤.៣១២) (៤២៧.០៥១.២៦៨) (១០៤.៧៤១.១៥១) (៤២៤.២០១.៦៦២)
ចំណាយ​ទូទៅ និង​ចំណាយ​រដ្ឋបាល (៤២.១៤២.២២៨) (១៧០.១២៨.១៧៤) (៣៧.៥១៥.៦៨២) (១៥១.៩៣៨.៥១២)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បរិក្ខារ (២២.៨៨៨.៩៨៧) (៩២.៤០២.៨៤១) (១៦.១៨៩.៥៤៥) (៦៥.៥៦៧.៦៥៧)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី (៣.៣១១.០៧៩) (១៣.៣៦៦.៨២៦) (២.៩៨៨.៣៦២) (១២.១០២.៨៦៦)
  (១៦៣.៣១១.៦៣១) (៦៥៩.២៨៩.០៥៥) (១៥៣.៣៣៨.០៩៩) (៦២១.០១៩.៣០១)
ចំណេញមុន​បង់​ពន្ធ​​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ ១៥៨.៣៨៣.២១៣ ៦៣៩.៣៩៣.០៣០ ១៣២.៥៩១.២៨០ ៥៣៦.៩៩៤.៦៨៤
ចំណាយ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ (៣១.០១៤.៤៨៥) (១២៥.២០៥.៤៧៦) (២៧.១៣១.៤៧៧) (១០៩.៨៨២.៤៨២)
ចំណេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១២៧.៣៦៨.៧២៨ ៥១៤.១៨៧.៥៥៤ ១០៥.៤៥៩.៨០៣ ៤២៧.១១២.២០២
ត្រូវ​បែងចែក​ជូន ៖
ម្ចាស់​ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ ១២៦.៨៨៦.៩៦៩ ៥១២.២៤២.៦៩៤ ១០៥.០៦៧.៧៦៩ ៤២៥.៥២៤.៤៦៤
អប្បភាគ​ភាគកម្ម ៤៨១.៧៥៩ ១.៩៤៤.៨៦១ ៣៩២.០៣៤ ១.៥៨៧.៧៣៨
  ១២៧.៣៦៨.៧២៨ ៥១៤.១៨៧.៥៥៥ ១០៥.៤៥៩.៨០៣ ៤២៧.១១២.២០២

តារាង​តុល្យការ​រួម

គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  ២០១៦ ២០១៥
  ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល
ទ្រព្យ​​សកម្ម
សាច់​ប្រាក់​​ក្នុង​​ដៃ ២៨៦.២១៦.៦២១ ១.១៥៥.៤៥៦.៤៩៩ ២៣៦.៥២១.២២៧ ៩៥៧.៩១០.៩៦៩
សមតុល្យ​​នៅ​​ធនាគារ​កណ្តាល ១.២២៥.៥២៥.០១៦ ៤.៩៤៧.៤៤៤.៤៩០ ៨២៥.៥៣៩.៤៩០ ៣.៣៤៣.៤៣៤.៩៣៤
សមតុល្យ​​នៅ​​ធនាគារ​​ផ្សេងៗ ១០១.១៧៩.០៥៥ ៤០៨.៤៥៩.៨៤៥ ១២៦.៩៩៦.០១១ ៥១៤.៣៣៣.៨៤៧
ឥណទាន​ និង​​បុរេ​​ប្រទាន​អតិថិជន ២.៨៤១.៣៩០.៨៣០ ១១.៤៧០.៦៩៤.៧៨១ ២.៥០៧.៨៨៧.១៧៣ ១០.១៥៦.៩៤៣.០៥១
ទ្រព្យ​សកម្ម​ផ្សេងៗ ៥១.៩៨៧.៥២៥ ២០៩.៨៧៣.៦៣៨ ៤០.០៨៨.៣៤៨ ១៦២.៣៥៧.៨១១
ប្រាក់​បញ្ញើ​តម្កល់​​តាម​ច្បាប់ ៣០៧.១៥៩ ១.២៤០.០០១ ២៤៦.៩១៤ ១.០០០.០០០
ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​​បរិក្ខារ ១២៥.៩៩០.៨៦១ ៥០៨.៦២៥.១០៦ ១២៥.៥៩៦.៦០១ ៥០៨.៦៦៦.២៣៤
ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី ១១.៨៤១.៨២៥ ៤៧.៨០៥.៤៤៨ ១០.៨១៧.១៨៥ ៤៣.៨០៩.៦០០
ពន្ធ​ពន្យារ​​ទ្រព្យ​សកម្ម ២០.១៣៣.៤៥៩ ៨១.២៧៨.៧៧៤ ១១.៤៧០.៨៩៧ ៤៦.៤៥៧.១៣៣
ការ​​វិនិយោគ​​ផ្សេងៗ ១៥៣.៥២៩ ៦១៩.៧៩៧ ១៥៣.៥២៩ ៦២១.៧៩២
ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប ៤.៦៦៤.៧២៥.៨៨០ ១៨.៨៣១.៤៩៨.៣៧៩ ៣.៨៨៥.៣១៧.៣៧៥ ១៥.៧៣៥.៥៣៥.៣៧១
បំណុល និងមូលធន
បំណុល
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ​​ផ្សេងៗ ៤០៣.២៥៣.១៥០ ១.៦២៧.៩៣២.៩៦៧ ៣១៥.៥៤០.១៤០ ១.២៧៧.៩៣៧.៥៦៧
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​អតិថិជន ២.៧២២.៩១៨.៣៤៥ ១០.៩៩២.៤២១.៣៥៩ ២.៣៨០.១០០.១៥១ ៩.៦៣៩.៤០៥.៦១២
បំណុល​​ផ្សេងៗ ៨០.៦១៩.១៤៩ ៣២៥.៤៥៩.៥០៥ ៧៦.៩១០.៤៧០ ៣១១.៤៨៧.៤០៤
ប្រាក់​កម្ចី ៦១៦.០៦៤.១៤១ ២.៤៨៧.០៥០.៩៣៧ ៤២៤.១១៩.៥៦២ ១.៧១៧.៦៨៤.២២៦
បំណុល​បន្ទាប់​បន្សំ ១០៩.៤០០.០០០ ៤៤១.៦៤៧.៨០០ ៩១.០០០.០០០ ៣៦៨.៥៥០.០០០
បំណុល​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​ក្នុង​គ្រា ៣៥.៦៩៧.៥៤៥ ១៤៤.១១០.៩៨៩ ២៦.៤៤២.៨៥២ ១០៧.០៩៣.៥៥១
អត្ថប្រយោជន៍​​បុគ្គលិក ៣៥.៩៨៣.៩០៩ ១៤៥.២៦៧.០៤១ ២៦.៧០៨.៩០១ ១០៨.១៧១.០៤៩
បំណុល​សរុប ៤.០០៣.៩៣៦.២៣៩ ១៦.១៦៣.៨៩០.៥៩៨ ៣.៣៤០.៨២២.០៧៦ ១៣.៥៣០.៣២៩.៤០៩
មូលធន
ដើមទុន ៣០៧.៧៦៣.៩១១ ១.២៤២.៤៤២.៩០៩ ២៦៥.៧២៦.០៥០ ១.០៧៦.១៩០.៥០៣
ទុន​បម្រុង​​ទូទៅ ២៣៨.៧២២.៣៥៩ ៩៦៣.៧២២.១៦៣ ១៨៦.១៨៨.៦៣១ ៧៥៤.០៦៣.៩៥៦
ទុន​​បម្រុង​​សម្រាប់​​ការ​ប្តូរ​រូបិយប័ណ្ណ (២.០៨២.៤០៩) (៨.៤០៦.៦៨៥) (១.៦៨២.៣៨៨) (៦.៨១៣.៦៧១)
ទុន​​បម្រុង​​ផ្សេងៗ (១៤.១៣២.០០៧) (៥៧.០៥០.៩១២) (១៤.១៣២.០០៧) (៥៧.២៣៤.៦២៨)
ចំណេញ​រក្សា​ទុក ១២៦.៨៨៦.៩៦៩ ៥១២.២៤២.៦៩៤ ១០៥.០៦៧.៧៦៩ ៤២៥.៥២៤.៤៦៤
  ៦៥៧.១៥៨.៨២៣ ២.៦៥២.៩៥០.១៦៩ ៥៤១.១៦៨.០៥៥ ២.១៩១.៧៣០.៦២៤
អប្បភាគ​ភាគកម្ម​ ៣.៦៣០.៨១៨ ១៤.៦៥៧.៦១២ ៣.៣២៧.២៤៤ ១៣.៤៧៥.៣៣៨
មូលធន​សរុប ៦៦០.៧៨៩.៦៤១ ២.៦៦៧.៦០៧.៧៨១ ៥៤៤.៤៩៥.២៩៩ ២.២០៥.២០៥.៩៦២
បំណុល និង​មូលធន​សរុប ៤.៦៦៤.៧២៥.៨៨០ ១៨.៨៣១.៤៩៨.៣៧៩ ៣.៨៨៥.៣១៧.៣៧៥ ១៥.៧៣៥.៥៣៥.៣៧១

សំគាល់ ៖

  • ចំពោះ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម​លម្អិត​សម្រាប់ដំណាច់​នីមួយៗ មាន​បង្ហាញ​ជូន​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ។
  • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយ​ក្រុមហ៊ុន ប្រាយវ័តធ័រហាវខូភើស៍ (ខេមបូឌា) ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៦៣៦.១៣៣ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៦០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១១.៩៦៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២១.៦២០