តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

homenavigate_nextព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្មnavigate_nextសម្រាប់​ដំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៧

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម

របាយការណ៍​លទ្ធផល​រួម

សម្រាប់​ដំណាច់​ឆ្នាំ​ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ២០១៧ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៦
  ដុល្លារ​អាមេរិក ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល ពាន់រៀល
ចំណូលការប្រាក់ ៤២៥.៣៤៥.៦២៩ ៤១១.៩២៥.៨០៧ ១.៧១៧.១២០.៣០៤ ១.៦៦២.៩៤៤.៤៨៣
ចំណាយការប្រាក់ (១៤៩.៦៤១.២៦០) (១២៤.៧០២.៧៧២) (៦០៤.១០១.៧៦៧) (៥០៣.៤២៥.០៩១)
ចំណូលការប្រាក់​សុទ្ធ ២៧៥.៧០៤.៣៦៩ ២៨៧.២២៣.០៣៥ ១.១១៣.០១៨.៥៣៧ ១.១៥៩.៥១៩.៣៩២
ចំណូល​កម្រៃ ​និង​ជើងសា ៥៨.៨៦២.០១៩ ៥២.៨៦៣.៤០៧ ២៣៧.៦២៥.៩៧១ ២១៣.៤០៩.៥៧៤
ចំណាយ​កម្រៃ ​និង​ជើងសា (២.៨៦៧.០៦១) (៤.៧៣៦.៥៧៥) (១១.៥៧៤.៣២៥) (១៩.១២១.៥៥៣)
ចំណូលកម្រៃ​ និង​ជើងសា​សុទ្ធ ៥៥.៩៩៤.៩៥៨ ៤៨.១២៦.៨៣២ ២២៦.០៥១.៦៤៦ ១៩៤.២៨៨.០២១
សំវិធានធន​ឥណទាន​បាត់បង់ (៣៤.២៥០.៣២៤) (១៣.៦៥៥.០២៣) (១៣៨.២៦៨.៥៥៨) (៥៥.១២៥.៣២៨)
សំវិធាន​ធន​កិច្ចសន្យា​ក្រៅ​តារាង​តុល្យការ (១.៨១៤.៦២០) - (៧.៣២៥.៦២១) -
សំវិធានធន​ឥណទាន​បាត់​បង់ និង​កិច្ចសន្យា​ក្រៅ​តារាង​តុល្យការ-សុទ្ធ (៣៦.០៦៤.៩៤៤) (១៣.៦៥៥.០២៣) (១៤៥.៥៩៤.១៧៩) (៥៥.១២៥.៣២៨)
ចំណូល​បន្ទាប់​ពី​កាត់​កង​សំវិធាន​ធន-សុទ្ធ ២៩៥.៦៣៤.៣៨៣ ៣២១.៦៩៤.៨៤៤ ១.១៩៣.៤៧៦.០០៤ ១.២៩៨.៦៨២.០៨៥
ចំណូលផ្សេងៗ ១០.៦០១.៨២៤ ១០.៨១៤.៩៧៥ ៤២.៧៩៩.៥៦៣ ៤៣.៦៦០.០៥៤
ចំណាយ​បុគ្គលិក (១១២.២៣៨.៨៦៩) (១០៥.៧៨៤.៣១២) (៤៥៣.១០៨.៣១៤) (៤២៧.០៥១.២៦៨)
ចំណាយ​ទូទៅ និង​ចំណាយ​រដ្ឋបាល (៥២.៣០៨.៧៣៦) (៤២.១៤២.២២៨) (២១១.១៧០.៣៦៧) (១៧០.១២៨.១៧៤)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បរិក្ខារ (២១.២៦៥.២២៦) (២២.៨៨៨.៩៨៧) (៨៥.៨៤៧.៧១៧) (៩២.៤០២.៨៤១)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី (៤.០៥១.០៨៤) (៣.៣១១.០៧៩) (១៦.៣៥៤.២២៦) (១៣.៣៦៦.៨២៦)
  (១៨៩.៨៦៣.៩១៥) (១៧៤.១២៦.៦០៦) (៧៦៦.៤៨០.៦២៤) (៧០២.៩៤៩.១០៩)
ចំណេញមុន​បង់​ពន្ធ​​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ ១១៦.៣៧២.២៩២ ១៥៨.៣៨៣.២១៣ ៤៦៩.៧៩៤.៩៤៣ ៦៣៩.៣៩៣.០៣០
ចំណាយ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ (២៣.៨៤៤.២៩៤) (៣១.០១៤.៤៨៥) (៩៦.២៥៩.៤១៥) (១២៥.២០៥.៤៧៦)
ចំណេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ ៩២.៥២៧.៩៩៨ ១២៧.៣៦៨.៧២៨ ៣៧៣.៥៣៥.៥២៨ ៥១៤.១៨៧.៥៥៤
ត្រូវ​បែងចែក​ជូន ៖
ម្ចាស់​ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ ៩១.៦៨៤.៥០៤ ១២៦.៨៨៦.៩៦៩ ៣៧០.១៣០.៣៤៣ ៥១២.២៤២.៦៩៤
អប្បភាគ​ភាគកម្ម ៨៤៣.៤៩៤ ៤៨១.៧៥៩ ៣.៤០៥.១៨៥ ១.៩៤៤.៨៦០
  ៩២.៥២៧.៩៩៨ ១២៧.៣៦៨.៧២៨ ៣៧៣.៥៣៥.៥២៨ ៥១៤.១៨៧.៥៥៤

តារាង​តុល្យការ​រួម

គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ២០១៧ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៦
  ដុល្លារ​អាមេរិក ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល ពាន់រៀល
ទ្រព្យ​​សកម្ម
សាច់​ប្រាក់​​ក្នុង​​ដៃ ៣២១.៧៤៤.២៤៥ ២៨៦.២១៦.៦២១ ១.២៩៨.៨៨១.៥១៧ ១.១៥៥.៤៥៦.៤៩៩
សមតុល្យ​​នៅ​​ធនាគារ​កណ្តាល ១.៤៩៧.១៣៣.៣២៤ ១.២៣៩.៨៨៣.២៨១ ៦.០៤៣.៩២៧.២២៩ ៥.០០៥.៤០៨.៨០៦
សមតុល្យ​​នៅ​​ធនាគារ​​ផ្សេងៗ ១២០.២៥៤.៩១៧ ៨៦.៨២០.៧៩០ ៤៨៥.៤៦៩.១០០ ៣៥០.៤៩៥.៥២៩
ឥណទាន​ និង​​បុរេ​​ប្រទាន​អតិថិជន ៣.០៨៥.២១៤.៦៥១ ២.៨៤១.៣៩០.៨៣០ ១២.៤៥៥.០១១.៥៤៦ ១១.៤៧០.៦៩៤.៧៨១
ទ្រព្យ​សកម្ម​ផ្សេងៗ ៤៩.៥៦៩.៧៧៩ ៥១.៩៨៧.៥២៥ ២០០.១១៣.១៩៨ ២០៩.៨៧៣.៦៣៩
ប្រាក់​បញ្ញើ​តម្កល់​​តាម​ច្បាប់ ៣០៧.១៥៩ ៣០៧.១៥៩ ១.២៤០.០០០ ១.២៤០.០០០
ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​​បរិក្ខារ ១៣៣.៣២៨.២៨៧ ១២៥.៩៩០.៨៦១ ៥៣៨.២៤៦.២៩៥ ៥០៨.៦២៥.១០៦
ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី ១១.៣៤០.៣៤៥ ១១.៨៤១.៨២៥ ៤៥.៧៨០.៩៧៣ ៤៧.៨០៥.៤៤៨
ពន្ធ​ពន្យារ​​ទ្រព្យ​សកម្ម ២៥.៣២១.០២៤ ២០.១៣៣.៤៥៩ ១០២.២២០.៩៧៤ ៨១.២៧៨.៧៧៤
ការ​​វិនិយោគ​​ផ្សេងៗ ១៥៣.៥២៩ ១៥៣.៥២៩ ៦១៩.៧៩៧ ៦១៩.៧៩៧
ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប ៥.២៤៤.៣៦៧.២៦០ ៤.៦៦៤.៧២៥.៨៨០ ២១.១៧១.៥១០.៦២៩ ១៨.៨៣១.៤៩៨.៣៧៩
បំណុល និងមូលធន
បំណុល
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ​​ផ្សេងៗ ២១២.៤៥៥.០៨៩ ៣៦១.៤១៤.០៧៩ ៨៥៧.៦៨១.១៩៤ ១.៤៥៩.០២៨.៦៣៧
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​អតិថិជន ៣.១១៧.២០៩.៧២៦ ២.៧៦៤.៧៥៧.៤១៦ ១២.៥៨៤.១៧៥.៦៦៤ ១១.១៦១.៣២៥.៦៨៩
សំវិធានធន​កិច្ចសន្យា​ក្រៅ​តារាង​តុល្យការ ១.៨១៤.៦២០ - ៧.៣២៥.៦២១ -
បំណុល​​ផ្សេងៗ ៨៦.០៩៧.៣៤២ ៨០.៦១៩.១៤៩ ៣៤៧.៥៧៤.៩៧០ ៣២៥.៤៥៩.៥០៥
ប្រាក់​កម្ចី ៩០៦.៣៧៨.១៨២ ៦១៦.០៦៤.១៤១ ៣.៦៥៩.០៤៨.៧២១ ២.៤៨៧.០៥០.៩៣៧
បំណុល​បន្ទាប់​បន្សំ ១០៨.៦៨៤.០៩០ ១០៩.៤០០.០០០ ៤៣៨.៧៥៧.៦៧១ ៤៤១.៦៤៧.៨០០
បំណុល​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​ក្នុង​គ្រា ២៣.៩៧១.៦០៥ ៣៥.៦៩៧.៥៤៥ ៩៦.៧៧៣.៣៦៩ ១៤៤.១១០.៩៨៩
អត្ថប្រយោជន៍​​បុគ្គលិក ៤៧.៥៤១.២៨៤ ៣៥.៩៨៣.៩០៩ ១៩១.៩២៤.១៦៤ ១៤៥.២៦៧.០៤១
បំណុល​សរុប ៤.៥០៤.១៥១.៩៣៨ ៤.០០៣.៩៣៦.២៣៩ ១៨.១៨៣.២៦១.៣៧៤ ១៦.១៦៣.៨៩០.៥៩៨
មូលធន
ដើមទុន ៣៥៨.៥៤៤.៩៥៦ ៣០៧.៧៦៣.៩១១ ១.៤៤៧.៤៤៥.៩៨៧ ១.២៤២.៤៤២.៩០៩
ទុន​បម្រុង​​ទូទៅ ៣០២.១៤៨.៤១០ ២៣៨.៧២២.៣៥៩ ១.២១៩.៧៧៣.១៣១ ៩៦៣.៧២២.១៦៣
ទុន​​បម្រុង​​សម្រាប់​​ការ​ប្តូរ​រូបិយប័ណ្ណ (២.៥១២.៤៩៩) (២.០៨២.៤០៩) (១០.១៤២.៩៥៨) (៨.៤០៦.៦៨៥)
ទុន​​បម្រុង​​ផ្សេងៗ (១៤.១៣២.០០៧) (១៤.១៣២.០០៧) (៥៧.០៥០.៩១២) (៥៧.០៥០.៩១២)
ចំណេញ​រក្សា​ទុក ៩១.៦៨៤.៥០៤ ១២៦.៨៨៦.៩៦៩ ៣៧០.១៣០.៣៤៣ ៥១២.២៤២.៦៩៤
  ៧៣៥.៧៣៣.៣៦៤ ៦៥៧.១៥៨.៨២៣ ២.៩៧០.១៥៥.៥៩១ ២.៦៥២.៩៥០.១៦៩
អប្បភាគ​ភាគកម្ម​ ៤.៤៨១.៩៥៨ ៣.៦៣០.៨១៨ ១៨.០៩៣.៦៦៤ ១៤.៦៥៧.៦១២
មូលធន​សរុប ៧៤០.២១៥.៣២២ ៦៦០.៧៨៩.៦៤១ ២.៩៨៨.២៤៩.២៥៥ ២.៦៦៧.៦០៧.៧៨១
បំណុល និង​មូលធន​សរុប ៥.២៤៤.៣៦៧.២៦០ ៤.៦៦៤.៧២៥.៨៨០ ២១.១៧១.៥១០.៦២៩ ១៨.៨៣១.៤៩៨.៣៧៩

សំគាល់ ៖

  • ចំពោះ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម​លម្អិត​សម្រាប់ដំណាច់​នីមួយៗ មាន​បង្ហាញ​ជូន​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ។
  • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយ​ក្រុមហ៊ុន ប្រាយវ័តធ័រហាវខូភើស៍ (ខេមបូឌា) ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៦៣៦.១៣៣ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៣៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១២.១២៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២១.៦២០