តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

homenavigate_nextព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្មnavigate_nextសម្រាប់​ដំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៨

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម

របាយការណ៍​លទ្ធផល​រួម

សម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

២០១៨ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៧
ដុល្លារ​អាមេរិក ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល ពាន់រៀល
ចំណូលការប្រាក់ ៤២៣.២៥៦.១៨៤ ៤២៥.៣៤៥.៦២៩ ១.៧០០.៦៤៣.៣៤៧ ១.៧១៧.១២០.៣០៤
ចំណាយការប្រាក់ (១៥១.៤០៤.៦៨២) (១៤៩.៦៤១.២៦០) (៦០៨.៣៤៤.០១២) (៦០៤.១០១.៧៦៧)
ចំណូលការប្រាក់​សុទ្ធ ២៧១.៨៥១.៥០២ ២៧៥.៧០៤.៣៦៩ ១.០៩២.២៩៩.៣៣៥ ១.១១៣.០១៨.៥៣៧
ចំណូល​កម្រៃ ​និង​ជើងសា ៦៤.៤១៣.៤១៨ ៥៨.៨៦២.០១៩ ២៥៨.៨១៣.១១៤ ២៣៧.៦២៥.៩៧១
ចំណាយ​កម្រៃ ​និង​ជើងសា (៧៤៩.៥០១) (២.៨៦៧.០៦១) (៣.០១១.៤៩៥) (១១.៥៧៤.៣២៥)
ចំណូលកម្រៃ​ និង​ជើងសា​សុទ្ធ ៦៣.៦៦៣.៩១៧ ៥៥.៩៩៤.៩៥៨ ២៥៥.៨០១.៦១៩ ២២៦.០៥១.៦៤៦
សំវិធានធន​ឥណទាន​បាត់បង់ (៤០.៧១១.១១០) (៣៤.២៥០.៣២៤) (១៦៣.៥៧៧.២៤០) (១៣៨.២៦៨.៥៥៨)
សំវិធាន​ធន​កិច្ចសន្យា​ក្រៅ​តារាង​តុល្យការ ១៤២.២៤៨ (១.៨១៤.៦២០) ៥៧១.៥៥២ (៧.៣២៥.៦២១)
សំវិធានធន​ឥណទាន​បាត់​បង់ និង​កិច្ចសន្យា​ក្រៅ​តារាង​តុល្យការ-សុទ្ធ (៤០.៥៦៨.៨៦២) (៣៦.០៦៤.៩៤៤) (១៦៣.០០៥.៦៨៨) (១៤៥.៥៩៤.១៧៩)
ចំណូល​បន្ទាប់​ពី​កាត់​កង​សំវិធាន​ធន-សុទ្ធ ២៩៤.៩៤៦.៥៥៧ ២៩៥.៦៣៤.៣៨៣ ១.១៨៥.០៩៥.២៦៦ ១.១៩៣.៤៧៦.០០៤
ចំណូលផ្សេងៗ ១៤.៩៣៣.៩១៦ ១០.៦០១.៨២៤ ៦០.០០៤.៤៧៤ ៤២.៧៩៩.៥៦៣
ចំណាយ​បុគ្គលិក (១២៥.៩២២.២៣១) (១១២.២៣៨.៨៦៩) (៥០៥.៩៥៥.៥២៤) (៤៥៣.១០៨.៣១៤)
ចំណាយ​ទូទៅ និង​ចំណាយ​រដ្ឋបាល (៥១.៨៦៥.៦៥៨) (៥២.៣០៨.៧៣៦) (២០៨.៣៩៦.២១៤) (២១១.១៧០.៣៦៧)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បរិក្ខារ (២១.៩៣៤.៨៤៨) (២១.២៦៥.២២៦) (៨៨.១៣៤.២១៩) (៨៥.៨៤៧.៧១៧)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី (៣.៥៥០.០៥៥) (៤.០៥១.០៨៤) (១៤.២៦៤.១២១) (១៦.៣៥៤.២២៦)
  (២០៣.២៧២.៧៩២) (១៨៩.៨៦៣.៩១៥) (៨១៦.៧៥០.០៧៨) (៧៦៦.៤៨០.៦២៤)
ចំណេញមុន​បង់​ពន្ធ​​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ ១០៦.៦០៧.៦៨១ ១១៦.៣៧២.២៩២ ៤២៨.៣៤៩.៦៦២ ៤៦៩.៧៩៤.៩៤៣
ចំណាយ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ (២២.៥៩៨.៤១៣) (២៣.៨៤៤.២៩៤) (៩០.៨០០.៤២៣) (៩៦.២៥៩.៤១៥)
ចំណេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ ៨៤.០០៩.២៦៨ ៩២.៥២៧.៩៩៨ ៣៣៧.៥៤៩.២៣៩ ៣៧៣.៥៣៥.៥២៨
ត្រូវ​បែងចែក​ជូន ៖        
ម្ចាស់​ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ ៨៤.០០៩.២៦៨ ៩១.៦៨៤.៥០៤ ៣៣៧.៥៤៩.២៣៩ ៣៧០.១៣០.៣៤៣
អប្បភាគ​ភាគកម្ម - ៨៤៣.៤៩៤ - ៣.៤០៥.១៨៥
  ៨៤.០០៩.២៦៨ ៩២.៥២៧.៩៩៨ ៣៣៧.៥៤៩.២៣៩ ៣៧៣.៥៣៥.៥២៨

តារាង​តុល្យការ​រួម

នា​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

២០១៨ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៧
ដុល្លារ​អាមេរិក ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល ពាន់រៀល
ទ្រព្យ​​សកម្ម        
សាច់​ប្រាក់​​ក្នុង​​ដៃ ៤០៧.៨៦៤.៧០៣ ៣២១.៧៤៤.២៤៥ ១.៦៣៨.៨០០.៣៧៧ ១.២៩៨.៨៨១.៥១៧
សមតុល្យ​​នៅ​​ធនាគារ​កណ្តាល ១.៤៧០.៥៩២.៥១៤ ១.៤៩៧.១៣៣.៣២៤ ៥.៩០៨.៨៤០.៧២១ ៦.០៤៣.៩២៧.២២៩
សមតុល្យ​​នៅ​​ធនាគារ​​ផ្សេងៗ ២៦.៥៦៧.៦៩២ ១២០.២៥៤.៩១៧ ១០៦.៧៤៨.៩៨៦ ៤៨៥.៤៦៩.១០០
ឥណទាន​ និង​​បុរេ​​ប្រទាន​អតិថិជន ៣.៥១៣.៥៩៣.៨១៥ ៣.០៨៥.២១៤.៦៥១ ១៤.១១៧.៦១៩.៩៤៩ ១២.៤៥៥.០១១.៥៤៦
ទ្រព្យ​សកម្ម​ផ្សេងៗ ៥១.៣៥១.៤០២ ៤៩.៥៦៩.៧៧៩ ២០៦.៣២៩.៩៣៥ ២០០.១១៣.១៩៨
ប្រាក់​បញ្ញើ​តម្កល់​​តាម​ច្បាប់ ២៤៨.៨៨០ ៣០៧.១៥៩ ១.០០០.០០០ ១.២៤០.០០០
ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​​បរិក្ខារ ១៣៧.៨៦២.០៩៧ ១៣៣.៣២៨.២៨៧ ៥៥៣.៩២៩.៩០៦ ៥៣៨.២៤៦.២៩៥
ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី ១១.១៩៧.៨៨៧ ១១.៣៤០.៣៤៥ ៤៤.៩៩៣.១១០ ៤៥.៧៨០.៩៧៣
ពន្ធ​ពន្យារ​​ទ្រព្យ​សកម្ម ២១.៩៣៩.៩១៧ ២៥.៣២១.០២៤ ៨៨.១៥៤.៥៨៧ ១០២.២២០.៩៧៤
ការ​​វិនិយោគ​​ផ្សេងៗ ១៥៣.៥២៩ ១៥៣.៥២៩ ៦១៦.៨៨០ ៦១៩.៧៩៧
ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប ៥.៦៤១.៣៧២.៤៣៦ ៥.២៤៤.៣៦៧.២៦០ ២២.៦៦៧.០៣៤.៤៥១ ២១.១៧១.៥១០.៦២៩
បំណុល និងមូលធន        
បំណុល        
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ និង​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ផ្សេងៗ ២៨៦.៩៤១.៣០៩ ២១២.៤៥៥.០៨៩ ១.១៥២.៩៣០.១៨០ ៨៥៧.៦៨១.១៩៤
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​អតិថិជន ៣.៥៤៨.៨៨៩.០៤០ ៣.១១៧.២០៩.៧២៦ ១៤.២៥៩.៤៣៦.១៦៣ ១២.៥៨៤.១៧៥.៦៦៤
សំវិធានធន​កិច្ចសន្យា​ក្រៅ​តារាង​តុល្យការ ១.៦៦៦.១៤៧ ១.៨១៤.៦២០ ៦.៦៩៤.៥៧៩ ៧.៣២៥.៦២១
បំណុល​​ផ្សេងៗ ១០៣.៩៦៣.៧០៤ ៨៦.០៩៧.៣៤២ ៤១៧.៧២៦.១៦៣ ៣៤៧.៥៧៤.៩៧០
ប្រាក់​កម្ចី ៧៨៤.៦៧១.៨៧៩ ៩០៦.៣៧៨.១៨២ ៣.១៥២.៨១១.៦១០ ៣.៦៥៩.០៤៨.៧២១
បំណុល​បន្ទាប់​បន្សំ ៧៧.១០១.៤៩០ ១០៨.៦៨៤.០៩០ ៣០៩.៧៩៣.៧៨៧ ៤៣៨.៧៥៧.៦៧១
បំណុល​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​ក្នុង​គ្រា ១៣.៨១០.៩៩៧ ២៣.៩៧១.៦០៥ ៥៥.៤៩២.៥៨៦ ៩៦.៧៧៣.៣៦៩
អត្ថប្រយោជន៍​​បុគ្គលិក ១៧.៩៥២.៥០៥ ៤៧.៥៤១.២៨៤ ៧២.១៣៣.១៦៥ ១៩១.៩២៤.១៦៤
បំណុល​សរុប ៤.៨៣៤.៩៩៧.០៧១ ៤.៥០៤.១៥១.៩៣៨ ១៩.៤២៧.០១៨.២៣៣ ១៨.១៨៣.២៦១.៣៧៤
មូលធន        
ដើមទុន ៣៩៥.២២៤.១០៥ ៣៥៨.៥៤៤.៩៥៦ ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤ ១.៤៤៧.៤៤៥.៩៨៧
ទុន​បម្រុង​​ទូទៅ ៣៤៨.១៦២.៨០៦ ៣០២.១៤៨.៤១០ ១.៣៩៨.៩១៨.១៥៥ ១.២១៩.៧៧៣.១៣១
ទុន​​បម្រុង​​សម្រាប់​​ការ​ប្តូរ​រូបិយប័ណ្ណ (៦.៧៤១.៤៧០) (២.៥១២.៤៩៩) (២៧.០៨៧.២២៦) (១០.១៤២.៩៥៨)
ទុន​​បម្រុង​​ផ្សេងៗ (១៤.២៧៩.៣៤៤) (១៤.១៣២.០០៧) (៥៧.៣៧៤.៤០៤) (៥៧.០៥០.៩១២)
ចំណេញ​រក្សា​ទុក ៨៤.០០៩.២៦៨ ៩១.៦៨៤.៥០៤ ៣៣៧.៥៤៩.២៣៩ ៣៧០.១៣០.៣៤៣
  ៨០៦.៣៧៥.៣៦៥ ៧៣៥.៧៣៣.៣៦៤ ៣.២៤០.០១៦.២១៨ ២.៩៧០.១៥៥.៥៩១
អប្បភាគ​ភាគកម្ម​ - ៤.៤៨១.៩៥៨ - ១៨.០៩៣.៦៦៤
មូលធន​សរុប ៨០៦.៣៧៥.៣៦៥ ៧៤០.២១៥.៣២២ ៣.២៤០.០១៦.២១៨ ២.៩៨៨.២៤៩.២៥៥
បំណុល និង​មូលធន​សរុប ៥.៦៤១.៣៧២.៤៣៦ ៥.២៤៤.៣៦៧.២៦០ ២២.៦៦៧.០៣៤.៤៥១ ២១.១៧១.៥១០.៦២៩

សំគាល់ ៖

  • ចំពោះ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម​លម្អិត​សម្រាប់ដំណាច់​នីមួយៗ មាន​បង្ហាញ​ជូន​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ។
  • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយ​ក្រុមហ៊ុន ខេ ភី អឹម ជី ខេមបូឌា ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៦៨៤.៤២៦ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៨៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៧.២៣៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៣១.៥៨៩