តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

 »  ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ  »  ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សង្ខេប

ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សង្ខេប

ឯកតា​គិតជា​ខ្ទង់​ពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក ៣១/១២/១៨
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៧
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៦
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៥
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៤
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
បម្រែ​បម្រួល
(%)1
ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សង្ខេប​រួម
ទ្រព្យ​សកម្ម ៥.៦៤១.៣៧២ ៥.២៤៤.៣៦៧ ៤.៦៦៤.៧២៦ ៣.៨៨៥.៣១៧ ៣.១៣៩.៧៧២ ៧,៥៧%
ឥណទាន និង​បុរេ​ប្រទាន (សុទ្ធ) ៣.៥១៣.៥៩៤ ៣.០៨៥.២១៥ ២.៨៤១.៣៩១ ២.៥០៧.៨៨៧ ២.០៤៣.៦៨៨ ១៣,៨៨%
បំណុល ៤.៨៣៤.៩៩៧ ៤.៥០៤.១៥២ ៤.០០៣.៩៣៦ ៣.៣៤០.៨៨២ ២.៦៩៨.៦២៤ ៧,៣៥%
ប្រាក់​បញ្ញើ ៣.៨៣៥.៨៣០ ៣.៣២៩.៦៦៥ ៣.១២៦.១៧១ ២.៦៩៥.៦៤០ ២.២៦៩.៨៩១ ១៥,២០%
ដើម​ទុន ៣៩៥.២២៤ ៣៥៨.៥៤៥ ៣០៧.៧៦៤ ២៦៥.៧២៦ ២២៥.៥៣៦ ១០,២៣%
មូល​និធិ​ម្ចាស់​ហ៊ុន 2 ៨០៦.៣៧៥ ៧៣៥.៧៣៣ ៦៥៧.១៥៩ ៥៤១.១៦៨ ៤៣៧.៣៦៧ ៩,៦០%
ចំណូល​ដុល ៥០២.៦០៤ ៤៩៤.៨០៩ ៤៧៥.៦០៤ ៤០៣.៦៤៥ ៣១៦.៩៤០ ១,៥៨%
ប្រាក់​ចំណេញ​មុន​ដក​ពន្ធ ១០៦.៦០៨ ១១៦.៣៧២ ១៥៨.៣៨៣ ១៣២.៥៩១ ១០២.០០៥ -៨,៣៩%
ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ៨៤.០០៩ ៩១.៦៨៥ ១២៦.៨៨៧ ១០៥.០៦៨ ៨០.៣៦៩ -៨,៣៧%
ចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ភាគហ៊ុន ០,២១២៦$ ០,២៥៥៧$ ០,៤១២៣$ ០,៣៩៥៤$ ០,៣៥៦៣$ -១៦,៨៦%
ភាគលាភ 3 ០,១០៦៣$ ០,១២៧៨$ ០,២០៦២$ ០,១៩៧៧$ ០,១៧៨២$ -១៦,៨២%
ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សង្ខេប​ដាច់​ដោយឡែក
ទ្រព្យ​សកម្ម ៥.៥២៤.៥២៩ ៥.១២១.៧២៤ ៤.៥៦១.០២៤ ៣.៨០២.៤៦៣ ៣.០៥១.៤៦០ ៧,៨៦%
ឥណទាន និង​បុរេ​ប្រទាន (សុទ្ធ) ៣.៣៧៨.៦៦៩ ២.៩៣៩.៨៧៤ ២.៧១៣.៦៣៥ ២.៤០៥.៤៦៥ ១.៩៥៥.០៨៣ ១៤,៩៣%
បំណុល ៤.៧០៨.៧៤៤ ៤.៣៧៧.៥៤៤ ៣.៨៩០.៦៥០ ៣.២៤៣.៨៩៨ ២.៥៩៩.០៥៥ ៧,៥៧%
ប្រាក់​បញ្ញើ ៣.៧៥៣.៤០៣ ៣.២៤៩.៩៥២ ៣.០៥១.៦៧៦ ២.៦១៦.៣៦១ ២.២០២.៣៨៤ ១៥,៤៩%
ដើម​ទុន ៣៩៥.២២៤ ៣៥៨.៥៤៥ ៣០៧.៧៦៤ ២៦៥.៧២៦ ២២៥.៥៣៦ ១០,២៣%
មូល​និធិ​ម្ចាស់​ហ៊ុន ៨១៥.៧៨៤ ៧៤៤.១៨១ ៦៧០.៣៧៤ ៥៥៨.៥៦៥ ៤៥២.៤០៥ ៩,៦២%
ចំណូល​ដុល ៤៧០.៨១៩ ៤៦២.៩៩០ ៤៤៥.៧៤០ ៣៨០.០១៨ ២៩៦.៥១៩ ១,៦៩%
ប្រាក់​ចំណេញ​មុន​ដក​ពន្ធ ១០១.២៦ ១០៨.១៤៦ ១៥២.៨២១ ១៣២.៩៣៣ ១០២.៩៥៣ -៦,៣៧%
ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ៨០.៧៤៧ ៨៦.៤៨៧ ១២២.៣០៥ ១០៦.១៥៩ ៨២.២២០ -៦,៦៤%
ចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ភាគហ៊ុន ០,២០៤៣$ ០,២៤១២$ ០,៣៩៧៤$ ០,៣៩៩៥$ ០,៣៦៤៦$ -១៥,៣០%

ចំណុច​សំខាន់ៗ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨

 • ទ្រព្យ​សកម្ម កើន​ឡើង ៧,៥៧% រហូត​ដល់ ៥.៦៤១,៣៧ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • សមតុល្យ​ឥណទាន (សុទ្ធ) កើន​ឡើង ១៣,៨៨% រហូត​ដល់ ៣.៥១៣,៥៩ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • ឥណទាន​មិន​ដំណើរការ​ធៀប​នឹង​ឥណទាន​សរុប មាន​ចំនួន ១,៧៣% ។
 • សេវា​បញ្ញើ-សន្សំ កើន​ឡើង ១៥,២០% រហូត​ដល់ ៣.៨៣៥,៨៣ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ បែង​ចែក​ជូន​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​របស់​ធនាគារ មាន​ចំនួន ៨៤,០១ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • មូលនិធិ​ម្ចាស់​ហ៊ុន 2 កើន​ឡើង ៩,៦០% ពី ៧៣៥,៧៣ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ដល់ ៨០៦,៣៨ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • ផល​លើ​មូលធន មាន​ចំនួន ១០,៤២% ។
 • ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មាន​បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ​ចំនួន ២៦២ សាខា គ្រប​ដណ្តប់​គ្រប់​ខេត្ត​និង​រាជធានី ទូទាំង​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា ។
 • ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មាន​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​ចំនួន ៤ គឺ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី, វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា, ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ (មាន ៣៩ការិយាល័យ), និង​ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា (មាន ៨ការិយាល័យ) ព្រម​ទាំង​មាន​ការិយាល័យ​តំណាង​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​សហភាព​មីយ៉ាន់ម៉ា ។

សំគាល់ ៖

 1. បម្រែបម្រួល ឆ្នាំ​២០១៧ ដល់​ឆ្នាំ​២០១៨ ។
 2. មិន​គិត​បញ្ចូល​ភាគហ៊ុន​អប្បភាគ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ ។
 3. ភាគលាភ​ឆ្នាំ២០១៤ (បែង​ចែក​ជា​ភាគហ៊ុន) ស្មើ​នឹង ៥០% នៃ​ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ។ សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៥ ដល់​ឆ្នាំ២០១៨ បែង​ចែក​ជា​សាច់​ប្រាក់ ស្មើ​នឹង ១០% និង ៤០% បែង​ចែក​ជា​ភាគហ៊ុន នៃ​ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៤១៤.៨០៥ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៧៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៧៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៥.១៩១