ព័ត៌មាន​សុវត្ថិភាព! សូម​លោក​អ្នក​ប្រយ័ត្ន​វេបសាយ​ឆបោក ដែល​ជន​ខិល​ខូច​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​បន្លំ​យក​ព័ត៌មាន​សំខាន់​ផ្ទាល់​ខ្លួន ដូចជា៖ លេខ​ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ-ឥណទាន លេខ​ទូរស័ព្ទ ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត ឈ្មោះ លេខ​ខម្ងាត់ ។ល។

ដូច្នេះ​សូម​ពិនិត្យ​មើល​វេបសាយ​ឱ្យ​បាន​ច្បាស់​លាស់ ចៀស​វាង​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​លើ​វេបសាយ​ដែល​មាន​ប្រភព​មិន​ច្បាស់​លាស់ និង​សូម​កុំ​ឆ្លើយ​តប​រាល់​អ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ ឬ​សារ​អេឡិចត្រូនិក​ផ្សេងៗ​ដែល​ព្យាយាម​សួរ​អំពី​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោក​អ្នក ជា​ដាច់​ខាត ។

សូម​ទាក់ទង​មក​ធនាគារ អេស៊ីលីដា តាម​រយៈ inquiry@acledabank.com.kh ឬ​ទូរស័ព្ទ​លេខ ០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​សំណើ​សុំ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ខាង​លើ ពី​អ្នក​ណា​ម្នាក់ ឬ​ពី​អ៊ីម៉ែល​ដែល​មិន​មាន​ប្រភព​ច្បាស់​លាស់ ។

សូម​បញ្ជាក់​ថា ធនាគារ​មិន​ដែល​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​អតិថិជន​ផ្ដល់​លេខ​គណនី, លេខ​សម្ងាត់, ឬ OTP ឡើយ ។ សូមអរគុណ ។

Security Alert! Protect yourself from phishing website used by fraudsters to obtain your sensitive information, such as: credit/debit card, phone number, date of birth, name, password, etc.

If you receive any suspicious request for your personal information or you suspect that you have inadvertently provided your personal information, please kindly contact us via inquiry@acledabank.com.kh or phone 023 994 444, 015 999 233.

Please note that ACLEDA Bank staff will never contact you asking for your personal information. Thanks.