www.acledabank.com.kh

navigate_nextទាញយកឯកសារ

ទាញយកឯកសារ

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
ទំហំ: 830 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
ទំហំ: 753 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
ទំហំ: 803 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
ទំហំ: 891 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
ទំហំ: 418 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
ទំហំ: 404 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
ទំហំ: 519 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
ទំហំ: 254 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
ទំហំ: 545 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
ទំហំ: 654 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
ទំហំ: 1.07 MB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ វិច្ឆិកា ២០២៣
ទំហំ: 468 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​ចេស៊ីប៊ី​អេស៊ីលីដា

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 2.81 MB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ប័ណ្ណម៉ាស្ទ័រកាតអេស៊ីលីដា

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 4.61 MB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 3.10 MB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 1.33 MB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 715 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 474 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 878 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 445 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 388 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 650 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 764 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 522 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 728 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 893 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 631 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 568 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 772 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 772 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 684 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ប័ណ្ណ​យូភីអាយ​អេស៊ីលីដា

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 2.59 MB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ប័ណ្ណវីសាអេស៊ីលីដា

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មិថុនា ២០២៣
ទំហំ: 3.38 MB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ACLEDA mobile (My QR)

កាលបរិច្ឆេទ: ១៨ វិច្ឆិកា ២០២២
ទំហំ: 1.76 MB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ACLEDA mobile Widget

កាលបរិច្ឆេទ: ១៨ វិច្ឆិកា ២០២២
ទំហំ: 1.47 MB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ACLEDA Bank Plc.'s Icon (Blue Background)

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 620 KB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល (មិនមានពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ)

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 44.8 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល (មិនមានពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ)

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 99.2 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល (មិនមានពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ)

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 99.3 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ម៉ាស៊ីន POS (មិនមានពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ)

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 680 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ម៉ាស៊ីន POS (មិនមានពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ)

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 980 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ម៉ាស៊ីន POS (មិនមានពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ)

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 190 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ម៉ាស៊ីន POS (មិនមានពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ)

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 267 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម សម្រាប់ដាក់-ដកប្រាក់

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 1.95 MB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ប័ណ្ណឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន (មិនមានពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ)

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 2.77 MB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

KHQR Stand

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 531 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ម៉ាស៊ីន POS និង KHQR Stand

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 1.78 MB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

QR Card

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 87.2 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

Scan KHQR

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 3.57 MB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

Scan KHQR on POS

កាលបរិច្ឆេទ: ៦ មិថុនា ២០២២
ទំហំ: 2.54 MB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

រូបភាពផ្សព្វផ្សាយ អេស៊ីលីដាកាត

កាលបរិច្ឆេទ: ៣១ ធ្នូ ២០២០
ទំហំ: 4.85 MB
ប្រភេទ: JPG

ទាញ​យក

ACLEDA mobile's Icon

កាលបរិច្ឆេទ: ៣១ ធ្នូ ២០២០
ទំហំ: 52.8 KB
ប្រភេទ: PNG

ទាញ​យក

ទាញយកនិមិត្តសញ្ញា:

AI  PNG

ការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញា

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)

phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ផែនទីទំព័រ ទម្រង់សម្រាប់ប្រើជាមួយសេវា របៀបប្រើ លក្ខខណ្ឌ​សុវត្ថិភាព ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់ និងឯកជនភាព
អ្នកកំពុងទស្សនា : ២៧៨ ©២០២៤ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគារ