របៀប​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
User Manual of Term Deposit Machine
Call Center (24/7):
phone_in_talk023 994 444, 015 999 233
emailinquiry@acledabank.com.kh
webwww.acledabank.com.kh