របៀប​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​បើកគណនី និងបោះពុម្ពប័ណ្ណអេធីអឹម
User Manual of Virtual Teller Machine
Call Center (24/7):
phone_in_talk023 994 444, 015 999 233
emailinquiry@acledabank.com.kh
webwww.acledabank.com.kh