ផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត 240,000៛ រៀងរាល់ខែ ជូនអ្នកដឹកជញ្ជូន និងអ្នកបើកបរ Taxi ទាំងអស់ ដែលប្រើ KHQR របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា។

តោះ! កុំឲ្យឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងហួស ស្នើដាក់ "អេស៊ីលីដា KHQR" ឥឡូវនេះ www.acledabank.com.kh/kh/khm/frm_mobile

Get KHR240,000 every month for all deliveries and taxi drivers using ACLEDA KHQR.

Do not miss this special offer! Request "ACLEDA KHQR" now: www.acledabank.com.kh/kh/eng/frm_mobile

CALL CENTER (24/7):
phone_in_talk023 994 444, 015 999 233
emailinquiry@acledabank.com.kh
webwww.acledabank.com.kh